Javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov v KS Jurklošter za leto 2024

Krajevna skupnost Jurklošter na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Jurklošter, objavlja

JAVNI POZIV

za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Jurklošter za leto 2024

Naročnik javnega poziva: Krajevna skupnost Jurklošter

Predmet javnega poziva:

Iz proračuna Krajevne skupnosti Jurklošter se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Jurklošter.

Pogoji sofinanciranja:

Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali projektov v tekočem letu so upravičena:

-       društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,

-       javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,

-       neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti.

Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,

-       izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,

-       s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),

-       izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,

-       imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.

Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

  1. Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),
  2. Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 10 točk),
  3. Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke.

Višina sredstev za leto 2024: 3.000 EUR

Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Jurklošter in na spletni strani.

Način prijave in oddaje:

Posamezna prijava mora biti izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti s priporočeno pošiljko, lahko pa jo oddajo osebno na naslov Jurklošter 19a, 3273 Jurklošter, v času uradnih ur. Vloga se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Jurklošter – ne odpiraj" ali krajše »Društva – ne odpiraj« na zgoraj naveden naslov.

Rok poziva: poziv se začne z objavo, 1. 3. 2024 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno oz. najmanj trikrat letno do porabe sredstev. Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Jurklošter. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

Dodatne informacije: na telefonski številki: 031 775 505, kontaktna oseba: tajnica KS – Maruša Horjak.

Obrazec za sofinanciranje projektov in prireditev v letu 2024 - pdf

Obrazec za sofinanciranje prireditev in projektov v leto 2024 - word

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON