Zapisnik 2. izredne seje

Z A P I S N I K

 

2. izredne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 23. 07. 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 3. redne in 1. izredne seje
  2. Razprava o nadaljnjem poteku in programu dela sveta KS
  3. Razno

Prisotni člani sveta: Janko Cesar, Razboršek Srečko, Gregor Stopinšek, Klemen Ocvirk,

Maruša Horjak, Milan Volavšek

Ostali prisotni: Andreja Lavrič; predsednica CI Kamnolom Pojerje, Člani CI Kamnolom Pojerje,

Miroslav Lavrič; starešina Lovske družine Jurklošter, Željko Grofelnik; predsednik Društva upokojencev Jurklošter

g. Stopinšek pozdravi vse prisotne ter jih obvesti, da se seja snema, kot je zapisano v 32.členu Poslovnika Občine Laško za potrebe zapisnika.

g. Stopinšek odpre razpravo na 1.točko dnevnega reda, pregled zapisnika 3.redne in 1.izredne seje.

 

AD1

g. Cesar na zapisnik 4.redne seje in sicer glede na sklep, ki je bil podan v zvezi služnosti kamnoloma Pojerje, pojasni, da je gradivo za ta primer pri ga. Tini Rosina, direktorici občinske uprave OL. Po vrnitvi odvetnice Občine Laško iz dopusta, se dokumentacija preda njej, in začne postopek ničnosti službe na kamnolomu Pojerje. V kolikor ne bo želela prevzeti postopka, bi se dogovorili z g. Kraškom, da prevzame postopek. V razpravo se vključi nekaj svetnikov, kot tudi ga. in g. Lavrič, podajo svoje mnenje, zastavijo nekaj vprašanj okoli te zadeve, ter podajo nekaj mnenj v smislu dobrih rešitev glede izbire odvetnika. Ga. Andreja Lavrič predlaga sodelovanje z odvetnikom Podgorškom.

g. Stopinšek glede na sprejet sklep na 4.seji ( R-04/03 ) vpraša, ali je že predračun.

g. Cesar pojasni, da je predračuna še ni, vendar se bo projekt izvedel ker je služnost že izvedena. O višini denarne pomoči se bo odločalo, ko bo izdelan predračun s strani izvajalca vodovodnega priključka.

Skupno se potrdi tudi zapisnik 1.Izredne seje, s tem je 1. točka dnevnega reda zaključena.

 

AD2

g. Stopinšek odpre razpravo o 2. točki dnevnega reda.

Prisotnim svetnikom je izročil odstopno izjavo z mesta predsednika in svetnika, svojo odločitev je sprejel po primopredaji funkcije, tedaj ni začutil dovolj podpore svetnikov za nadaljnje sodelovanje. Po pošti je prispela odstopna izjava g. Mitje Lesičar, z odstopom je svetnike seznanil tudi g. Janko Cesar, razloge za odstop je navedel v podobnem smislu kot g. Stopinšek, pripravljen je pomagati svetnikom kot občinski svetnik. Dal bo možnost da v svet pridejo novi ljudje s tega območja in pomagajo obstoječim svetnikom pri nadaljnjem delu. Kot razlog odstopa navede nekonstruktivno sodelovanje med krajani in svetniki, govoricami, anonimnimi pismi,..

ga. Andreja Lavrič komentira predvsem omenjeno anonimno pismo. Omenila je, da se civilni iniciativi očita oziroma pripisuje izvor omenjenega anonimnega pisma. Očitke zanika, zanika tudi avtorstvo pisma.

g. Bevc izrazi razumevanje nad svetniki, da so trenutno za njih težki časi. Pravi da so trenutne razmere tudi odbijajoče za potencialne kandidate za sestavo sveta ks v prihodnosti.

g. Stopinšek pritrdi, težko bi delali pod nekakšnimi vplivi oziroma pritiski iz ozadja, da se vzpostavi svet na novo in dela naprej.

g. Razboršek izrazi razočaranje nad trenutnim stanjem, za enega izmed glavnih razlogov navede kamnolom Pojerje in nekoliko premalo vključevanja mlajših svetnikov v preteklosti.

g. Cesar pojasni, da se je za odstop odločil zaradi omenjanja v anonimnem pismu, da ne deluje zakonito itd… Mnenja je, da je veliko pripomogel pri pohitritvi raznoraznih postopkov pri delovanju ks, da se je trudil kot občinski svetnik, kot tudi svetnik po najboljših močeh. Čuti razočaranje. Vidi lepo prihodnost v primeru da se mladi obdržijo v svetu.

g. Volavšek na odstopne izjave izpostavi veliko breme obstoječih svetnikov pri nadaljnjem delu v smislu da nas je vse manj..

Med prisotnimi se razvije debata o nadaljnjem poteku sveta ks..

g. Razboršek pove, da mu je tudi dovolj tega, da je na eni strani delovanje določenih svetnikov vprašljivo, na drugi strani pa čuti pritisk s strani civilne iniciative in svetnikov.

g. Lavrič izkaže razočaranje nad nedoslednostjo nekoga v svetu, da se igra s krajani in z občino. Pravi, da so se zelo poglobili v preteklem letu v delovanje sveta ks. Omenil je govorice, da so CI izvajali pritiske na svetnike pri odločitvah sveta. Pravi, da smo bili pod pritiskom določenega človeka, ter da so odstopili ravno tisti svetniki.

g. Volavšek pritrdi, da je takrat, ko se je glasovalo za odstop g. Franc Lesičarja čutil pritisk na svojo odločitev v smislu »Če ga ne boste vi, ga bomo pa mi(civilna iniciativa ali krajani)«

g. Lavrič o edini pravi reakciji na pritiske omeni bivšo svetnico Barbaro Žagar, da so ji grozili, da je povedala s katere strani prihajajo pravi pritiski. Pravi pa, da Volavšek ni nikomur omenil , da so se nad njim izvajali pritiski.

g. Volavšek razloži, kako se je odvijalo. Pravi, da je čez dva dni dobil opravičilo. Pravi , da je oseba, s katero je prišel v konflikt, nekoliko kasneje dojela, kaj se pravzaprav dogaja, oziroma se je dogajalo v svetu ks.

G. Kirn vpraša Volavška glede pritiska, na način »ali civilna iniciativa nima prav?

g. Volavšek razloži, da ima CI prav, kar je v zvezi z kamnolomom Pojerje

g. Ocvirk vpraša kako je z avgustovskim dogajanjem v primeru odstopov, ali lahko izvedemo vse dogodke?

Sledi kratka burna razprava med ga Horjak in člani CI, v zvezi s tem , kdo je hodil po občini in zvajal govorice, itd. Ponujena je bila odstopna izjava ga Maruše Horjak; Klemna Ocvirka in Srečka Razborška

g. Cesar razloži kako se do volitev svetniki izvajajo vsa poslovanja, potrebno je določiti pooblaščenca med občino in krajevno skupnostjo.

Med vsemi prisotnimi se odpre razprava glede krajevnega praznika, vsi prisotni izrazijo željo, da se krajevni praznik izvede.

g. Volavšek ne ponudi odstopne izjave, vsem pove, da zgolj v dobro kraja. Ga. Horjak in g. Ocvirk vzame odstopno izjavo nazaj. Med ga Horjak in ga. Andreja Lavrič se odpre debata kako so se dogajale zadeve v preteklosti glede posameznih odstopov, oziroma posvetovanj z go. Rosina. Ga Horjak razloži, da je na občino odšla po mnenje, kaj storiti v trenutni situaciji, kajti zaradi napetosti med svetniki in civilno iniciativo se je nagibala k odstopu.

g. Razboršek prav tako vzame odstopno izjavo nazaj. Nadaljuje razpravo v zvezi z kamnolomom, kaj se je dogajalo, kaj bo potrebno storiti…da bi se postopki lahko izvajali hitreje.

g. Cesar pravi, da vsi postopki zahtevajo svoj čas.

g. Cesar razloži dano situacijo glede trenutnega stanja v svetu krajevne skupnosti. Potrebno bo določiti pooblaščenca za opravljanje tekočih poslov, ter kakšna so njegova pooblastila.

Vsi prisotni se strinjajo, da se pooblaščenca določi nemudoma zaradi bližajočega avgustovskega dogajanja.

Vsi prisotni sodelujejo pri okvirni sestavi programa za krajevni praznik.

Svet sprejme sklep IS 02/01: Svet krajevne skupnosti je po prejetem odstopu podpredsednika, g Janka Cesar in predsednika g. Gregorja

 

Stopinšek, za tekoče posle in izvrševanje nalog pooblastil g. Milana Volavšek.

g. Stopinšek in g. Cesar se zahvalita vsem za sodelovanje do sedaj, pripravljena sta sodelovati še naprej po svojih močeh, kot pomoč pri vseh tekočih poslih.

g. Volavšek prosi vse prisotne, da po zmožnostih sodelujejo pri izvedbi krajevnega praznika, vsi ponudijo pomoč.

g. Lavrič glede na dano situacijo vpraša kako je z vložitvijo tožbe glede kamnoloma. G. Cesar razloži, da se vsi stari sklepi lahko nemoteno izvajajo tudi z trenutnim svetom.

g. Kirn na kratko še enkrat poda svoje mišljenje o morebitnem obstoju kamnoloma, koliko negativnih vplivov ima in da bi morali krajani še bolj opozarjati in izražati svoja mnenja.

Med vsemi prisotnimi se odpre debata okoli preteklega dogajanja glede razrešitve G Franc Lesičarja, ter tudi vseh svetnikov, kateri so odstopili. Različna mnenja v glasnejšem tonu.

 

AD3

g. Stopinšek seznani prisotne, da je krajevna skupnost prejela letno nadomestilo za izvoz iz skladovih gozdov, in sicer v višini 14.580,86 eur. Načrt porabe sredstev se bo najverjetneje izvedel po sestavi novega sveta.

g. Cesar pripomni, da se bo program naredil kasneje na katerih cestah se bodo najbolj racionalna porabila sredstva. Pojasni tudi, da postopki glede vodovoda ge. Rumble potekajo po dogovorjenih planih.

Med vsemi prisotnimi teče beseda o raznoraznih aktualnih manjših zadevah, katere se navezujejo na prihajajoč krajevni praznik in ostalih vsakodnevnih aktivnosti za delovanje kraja.

g. Cesar se vsem prisotnim zahvali za sodelovanje s svetniki v preteklosti. Ponudi vsem pomoč v prihodnosti kot krajan in kot občinski svetnik.

ga. Lavrič komentira trenutno stanje, med večino prisotnimi se odvija daljša razprava v zvezi z krajem, izoblikujejo se različna mnenja glede dela krajevne skupnosti v prihodnosti in kako se bodo zadeve nadaljevale v zadevi kamnolom.

 

Seja je bila zaključena ob 20:35uri.

 

Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik sveta ks Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 2. izredne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON