Zapisnik konstitutivne seje

Z A P I S N I K

 

Konstitutivne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v ponedeljek, dne 02.12.2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Ugotovitev sklepčnosti

in

  1. Naslednji

Dnevni red:

  1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v Svet KS Jurklošter
  2. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov in potrditev mandatov novoizvoljenih članov
  3. Izvolitev predsednika Sveta KS Jurklošter
  4. Izvolitev podpredsednika Sveta KS Jurklošter
  5. Imenovanje tajnika Sveta KS Jurklošter
  6. Razno

Prisotni člani sveta: Željko Grofelnik, Miroslav Lavrič, Aleksander Bezgovšek, Lojzi Pavčnik, Gregor Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek

Ostali prisotni: Franc Zdolšek; župan občine Laško, Boštjan Grešak; predsednik Občinske volilne komisije Laško, Andreja Lavrič; predsednica CI Kamnolom Pojerje, člani CI Kamnolom Pojerje.

g. Zdolšek vse prisotne pozdravi in predstavi dnevni red

A)

g. Grešak preveri prisotnost, ugotovljena je bila udeležba vseh 9 svetnikov.

B)

 

AD1, AD2

g. Grešak predstavi potek in rezultate preteklih volitev. Rezultati so bili naslednji; Izvoljeni volilna enota 1: Gregor Stopinšek(56glasov), Franc Lesičar (51 glasov), Lojzi

Pavčnik(38glasov)

Izvoljeni volilna enota 2: Željko Grofelnik (91glasov, Miroslav Lavrič(80 glasov)

Izvoljeni volilna enota 2: Aleksander Bezgovšek (33 glasov)

Obstoječi svetniki: Maruša Horjak, Klemen Ocvirk, Milan Volavšek

 

AD3

Izvolitev predsednika;

g. Grešak predstavi možnost glasovanja, in sicer javno ali tajno. Predlog g. Lavriča je da se glasuje javno, vsi svetniki se s predlaganim predlogom strinjajo.

Predlagani:

-        Željko Grofelnik (predlagatelj Miroslav Lavrič)

-        Gregor Stopinšek (predlagatelj Milan Volavšek)

Z šestimi glasovi je za predsednika izvoljen Gregor Stopinšek.

 

AD4

Izvolitev podpredsednika;

G. Lavrič in G. Stopinšek za podpredsednika predlagata Franca Lesičar.

Z sedmimi glasovi je za podpredsednika izvoljen Franc Lesičar.

 

AD5

Imenovanje tajnika;

G. Stopinšek za tajnika predlaga Milana Volavšek

G. Lavrič in g. Lesičar predlagata za tajnika Marušo Horjak

Ga. Horjak od kandidature za tajnika zaradi časovni razlogov odstopi

Z petimi glasovi je ja tajnika imenovan Milan Volavšek.

G. Lavrič in g. Grofelnik s podobnim videnjem izrazita nezadovoljstvo nad rezultatom glasovanj v funkcije sveta KS, predvsem da se ni upoštevala volja krajanov na volitvah, kajti svetniki niso upoštevali »nepisanega pravila« glede največjega števila glasov.

G. Lavrič izrazi nezaupanje v novoizvoljene in imenovane organe sveta, da se bo nadaljeval dosedanji način dela, za katerega nima dobrega vtisa. Upa pa na dobro delovanje v prihodnosti, sam se bo trudil, kolikor bo v njegovi moči.

G. Zdolšek vsem izvoljenim čestita, želi dobrega sodelovanja med vsemi svetniki, poda nekaj napotkov glede pravil v prihodnje, predvsem da bodo sklepi na sejah zapisani in objavljeni po pravilniku.

G. Grešak prav tako poda nekaj pozitivnih besed vsem izvoljenim in imenovanim na funkcije v Svet KS Jurklošter, kakor tudi vsem ostalim svetnikom.

Ga. Andreja Lavrič v imenu krajanov in civilne iniciative izrazi razočaranje glede na rezultat izvolitev in imenovanja na funkcije Sveta. Potrebno bi bilo upoštevati glas volivcev oziroma krajanov, kajti na volitvah sta g. Grofelnik in g. Lavrič prejela zelo veliko glasov v primerjavi z ostalimi izvoljenimi v vseh treh volilnih enotah Krajevne skupnosti Jurklošter, vendar svetniki niso tega upoštevali. V trenutno postavljen Svet KS Jurklošter nima zaupanja. Volivci na Blatnem vrhu so s tem tudi jasno izrazili mnenje da v svoji bližini kamnoloma nočejo.

g. Volavšek razume visoko udeležbo v volilni enoti 2. S tem so tamkajšnji prebivalci jasno izrazili svoje mnenje. Eden izmen razlogov za visoko udeležbo na volitvah je zagotovo zadeva okoli kamnoloma. Je mnenja, da se zadeva okoli kamnoloma čimprej reši v prid tamkajšnjih krajanov.

G. Stopinšek je mnenja da se naslednja seja zgodi v kratkem, potrebno je izvesti več sej v kratkem, da se aktualne zadeve v kraju čim prej začnejo odvijati, kot tudi zadeve okoli kamnoloma.

G. Lesičar pravi, da je v preteklosti bila cela občina za to da se kamnolom odpre. Pravi, da tudi ni bil edini svetnik, ki je podpiral odprtje kamnoloma, temveč vsi ali večina svetnikov. V fazi odločitve ali se parcela pri kamnolomu proda ali se podeli služnost, je bila večina svetnikov za to, da se podeli služnost.

V nadaljevanju se med svetniki in civilno iniciativo odpre daljša razprava kaj in kako se je dogovarjalo v preteklosti okoli kamnoloma. Tema pogovora je bil podobna, kot na preteklih sejah v letošnjem letu pod točko dnevnega reda v zadevi kamnolom.

G. Lavrič poda svoje mnenje, in sicer da je pravi začetek nadaljnjih postopkov v zvezi z kamnolomom tožba za ničnost pogodbe, oziroma vloga za spremembo OPN-ja, da se dokončno ustavijo postopki OPPN-ja.

G. Grofelnik poda nekaj besed glede svojih izkušenj v preteklosti kot svetnik, izrazi svoje videnje na preteklost, da se v svetu krajevne skupnosti ni odločalo za nekatere zadeve skupno, temveč se je dosti vrtelo okoli manjše skupine ljudi, kateri izhajajo iz centra Jurkloštra. S tem misli na g. Lesičarja, kot dolgoletnega predsednika KS. Pravi tudi, da je bilo seveda narejenega tudi veliko koristnega za kraj. Podpira delovanje krajevne skupnosti po pravilih in zakonih.

 

AD6

Pod točko razno se med svetniki tema pogovora nanaša na termin prihodnje seje, dotaknili so se nekaj aktualnih nujno potrebnih prihajajočih dogodkov.

g. Mazgon izrazi željo, da se na naslednji seji realizira sklep z dne 5.7.2019, katerega je omenila tudi ga. Andreja Lavrič.

Njegov osebni predlog je tudi, da se na naslednji seji začne postopek zoper bivšega predsednika KS Jurklošter, zaradi vseh finančnih mahinacij, katere je »peljal« v preteklosti.

 

Seja je bila zaključena ob 20:15uri.

 

Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik sveta ks Jurklošter

Gregor Stopinšek

 

Zapisnik konstitutivne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON