Zapisnik 2. redne seje

Z A P I S N I K

2. redne seje sveta  KS  Jurklošter,  ki  je  bila  v  četrtek,  dne  12.12.2019 ob  19.00  uri  v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 2. izredne in konstitutivne seje
  2. Pristojnosti svetnikov v okrajih in dejavnosti
  3. Zimska služba
  4. Decembrske prireditve (okrasitev)
  5. Pregled plana dela 2019
  6. Razprava o kamnolomu
  7. Razno

Prisotni  člani  sveta:  Željko Grofelnik,  Miroslav Lavrič,  Aleksander Bezgovšek, Lojzi Pavčnik, Gregor Stopinšek, Franc Lesičar,Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek

Ostali  prisotni: Matjaž Pikl, podžupan Občine Laško, Andreja Lavrič; predsednica CI Kamnolom Pojerje,člani CI Kamnolom Pojerje.

g.Stopinšek vse prisotne seznani z 32. členom poslovnika, in sicer seja bo za potrebe zapisnika snemana v obliki zvočnega zapisa.

g. Stopinšek predlaga zamenjavo točk dnevnega reda, in sicer točka 2 se zamenja s točko 6 zaradi prisotnosti CI kamnoloma Pojerje, da se po končani točki v zadevi kamnolom sami odločijo, ali bodo ostali na seji ali bodo odšli. Predlog je dan na glasovanje in je bil soglasno sprejet.

AD1

Zapisnik 2. izredne seje je bil pregledan in sprejet. Zapisnik konstitutivne seje je bil sprejet z danimi pripombami, katere se popravijo.

AD2

g. Stopinšek predlaga imenovanje svetnikov za vodenje postopkov v zadevi kamnolom. Predlaga svetnika Blatnega Vrha in Mrzlo polje Miroslava Lavriča in Željka Grofelnik. PreberesklepR04/02, kateri je bil sprejet na 4. redni seji 20.06.2019.»Svet krajevne skupnosti Jurklošter sprejme sklep,da se, v kolikor investitor od vpisane služnosti ne odstopi sam, dne 05.07.2019 preko odvetniške pisarne-odvetnika, ki ga izbere KS Jurklošter vloži tožba o ničnosti vpisane služnosti na parceli št. 476/3 (ID 3441986) katastrska občina 1035.«

g. Lavrič se z predlogom predsednika strinja.

Predlog je bil dan na glasovanje in je bil soglasno sprejet.

Sklep R 02-01/2019

Krajevna skupnost Jurklošter sprejme sklep, da se sproži postopek izbrisa vknjižene služnosti na parceli št.476/3 (ID 3441968), katastrska občina 1035, glede na notarski zapis SV 594/2018. Vse zadeve s postopkom izbrisa vodita svetnika Željko Grofelnik in Miroslav Lavrič.

ga. Lavrič v imenu krajanov Blatnega Vrha poda nekaj pozitivnih besed na sprejet sklep in jima nudi vso potrebno pomoč pri vseh postopkih v zvezi z kamnolomom.

Poda tudi prošnjo za spremembo OPN-ja, svetnikom da v pregled nekaj dokumentacije in orto foto posnetkov v okolici kamnoloma.

Med svetniki se odvija razprava glede na podane orto-foto posnetke, kako in kaj je zajeto vOPN-ju.

g. Lavrič pozove svetnike, da podprejo pobudo civilne iniciative, da se poda pobuda za spremembo namembnosti zemljišča v OP aktu.

R 02-02/2019

Krajevna skupnost Jurklošter sprejme sklep, da se poda pobuda zaspremembo namembnosti zemljišča v Občinskem prostorskem aktu (12.01.2018), in sicer parcel podanih na seznamu zemljišč naobmočju pobude:

Številka katastrske občine

Ime katastrske občine

Parcelna številka

1035

Jurklošter

223/22 - del

1035

Jurklošter

476/3

1035

Jurklošter

476/5 - del

1035

Jurklošter

487/1 - del

1035

Jurklošter

1208/1 - del

g. Lavrič pove, da se je informativno že pred sejo pogovarjal odvetnikom Kraškom in je odvetnik pripravljen na sodelovanje.

AD3

g. Stopinšek glede zimske službe pove, da je operativno ostalo enako kot prejšnja leta, le da se bo izvajal posip. Skladišče za posip je v fazi izgradnje v Polani.

g. Ocvirk kot pooblaščenec za zimsko službo pove nekaj informacij glede plana za zimsko službo 2019/2020, kateri je še v izdelavi s strani Komunale Laško

g.Lavrič je seznam cest zimskega vzdrževanja javnih poti in seznam gozdnih cest, na katerih se izvaja zimska služba, že pridobil in ga navzočim pokazal.

g. Lesičar natančneje razloži predviden operativni plan posipa na cestah različnih kategorij, in sicer prednostno se posipajo ceste, na katerih poteka javni prevoz, na ostalih se ceste posipajo po potrebi. Zaradi širine dela bo pomagal g. Ocvirku pri bdenju nad izvajanjem zimske službe. Razloži tudi kako bo potekala zimska služba, in sicer vse izvajalce razporeja Komunala Laško v smislu kdaj se plužne ali posipne skupine odpravijo na teren

g.Pikl doda, da je so na Komunali ves čas dosegljivi na dežurni številki 051636185, katera bo objavljena. Kako se bo to izkazalo v praksi se bo videlo v prihodnosti.

Razprava se nadaljuje glede izvajalcev in lokacij, na katerih se opravlja zimsko čiščenje in posip.

g. Lavrič poda pripombo na plan izvajanja na Blatnem Vrhu, in sicer zakaj se ne izvaja posip k Bevc Matjažu, od katerega hodijo otroci v šolo. Gre se za cesto Globoko-Blatni Vrh.

g. Ocvirk se za to cesto že dogovarja z izvajelcem da se uredi, in sicer predlaga da komunala prevzame pluženje in posip. Do sedaj je na tej lokaciji pluženje izvajal Srečko Razboršek.

g. Lesičar pove, da ko so potekali pogovori o cestah, na katerih se izvaja posip, kjer vozijo kombiji, se je nenamenoma zgodilo da se taodsek ni upošteval za posip, vendar bi se moral.

g. Lavrič poda predlog glede ceste Lešje- Tisel; cesta je kategorizirana in na seznamu pluženja, vendar je g. TIsel tukj samo ob koncu leta, tako da bi se namesto te ceste izvajala zimska služba na cesti proti Mažgonu, katera sicer ni kategorizirana, vendar g. Mažgon tukaj stalno živi.

g. Lesičar pripomni, da se letos izvaja nadzor preko GPS sledilcev in je težko izvesti takšno zamenjavo. Predlog je sicer smiseln, vendar pluženje razporeja komunala z dogovoru z ks. Za rešitev se je potrebno dogovoriti. Je pa potrebno upoštevati, da je veliko nekategoriziranih odsekov v ks Jurklošter, zimska služba pa se financira iz lastnih sredstev.

g. Pikl pripomni, da se je potrebno držati seznama izvajanja, lahko se seveda prilagodi na posameznih lokacijah po dogovoru, vendar je potrebno upoštevati da se zimska služba financira z denarjem Krajevne skupnosti. 

Svetniki izmenjajo nekaj besed glede tega, v smislu pozitivne rešitve tudi na cestah, katere niso kategorizirane.

 

AD4

g. Stopinšek odpre razpravo o okrasitvah in decembrskih prireditvah. V planu je izvedba Božička v organizaciji Kulturnega društva in okrasitev v centru Jurkloštrain pri Kartuziji.

g. Lesičar predlaga postavitev smreke pri igralih v Jurkloštru in pri Kartuziji, na katere se obesijo lučke. Okrasi se z trenutno razpoložljivim materialom, izvede se v lastni režiji kdorkoli od svetnikov ima čas.

Svetniki se s predlogom strinjajo, en komplet lučk se podari Lovski družini Jurklošter za okrasitev Lovskega doma.

ga.Horjak opozori na voščilnice, katere smo vsako leto prevzeli v šoli in v vrtcu, katere se pošljejo po pošti po vsakoletnem seznamu. Potrebno se je dogovoriti tudi glede koledarjev in daril.

g. Lesičar pravi, da smo letos za koledarje prepozni,pripravljenih je premalo slikovnega gradiva za preteklo leto. Za darila poda predlog, da se za darilo kupijo knjige gospoda Roberta maček o samostanskem in gospodarskem razvoju Jurkloštra, katera je nedavno izšla.

Sklep:Krajevna skupnost Jurkloštersprejme sklep, da se za novoletna darila naročijo knjige z naslovom »Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra in nekaj medenih izdelkov Šolarja iz Strmce, vsakega po60kosov.

Voščilnice se prevzamejo v šoli in vrtcu.

g. Stopinšek na razpravo da zaključno sejo Krajevne skupnosti.

Svet Krajevne skupnosti sprejme sklep da se organizira zaključna seja v petek, 27.12.2019 v prostorih Kartuzije,povabi se predstavnike društev in šole.

AD5

g. Stopinšek prebere plan za leto 2019, izvedena niso bila le dela v sklopu »izvoz lesa iz skladovih gozdov«, kar zajema popravilo oziroma preplastitev asfalta na nekaterih lokacijah.

g. Lesičar pravi, da je Krajevna skupnost naredila za ta primer vse izvajalci so bili znani, nekoliko je zagodlo vreme, potem pa so bili že termini izvajalcev zasedeni. Poskušali se bomo z Občino dogovoriti, da se sredstva prenesejo v leto 2020. Pove kako se je izvajalo na drugih lokacijah, kako so potekala dela po planu 2019

g. Volavšek pove tudi, da postopki potekajo po planu tudi glede vodovoda na Marofu, pri gospe Rumble, katera je v letošnjem letu prosila tudi za finančno pomoč pri financiranju. Narejena je skica financiranja.

g. Lesičar glede vodovoda v Lahovem Grabnu pove da je potrebno nadaljevati pogovore,da se lastništva uredijo.

g. Lavrič odpre debato glede sredstev, katera so namenjena za delovanje Krajevne skupnosti, da se je potrebno pogovoriti o vsaki postavki kaj in kako se bodo porabljala.

Med teče pogovor o tej temi, predvsem razdelitev denarja med društva. V pogovor se vključi g. Pikl, na grobo predstavi nov pravilnik financiranja za leto 2020. Eden pomembnejših zapisov s pravilnika je, da bo potrebno do aprila/maja pripraviti vse potrebno da se bodo zaključila dela na cestah, katera se bodo asfaltirala v letu 2020,potrebno bo pravočasno oddajanje plana za leto 2020.

g.Lesičar postavi vprašanje podžupanu glede predloga odbora glede kategorizacije javnih poti, namreč naj bi se kategorizacija izvajala samo pri urejenem lastniškem statusu?

g.Pik pravi da se z novo kategorizacijo ni strinjali z razloga da se urejajo poti, na katerih lastništva niso urejena. Problemi nastanejo kasneje, ko niso urejene odmere in lastništva, prihaja tudi do zapore cest. Tega sine smemo dovoliti.

Med svetniki in županom poteka daljši pogovor glede te teme, ugotovitve so da bo za plan urejanja oziroma asfaltiranja novih poti potrebno pred postopkom kategorizacije urediti lastništva.

Potrebno po počakati na finančno konstrukcijo občine za naslednje leto, na naslednji seji se na podlagi tega naredi finančni plan za leto 2020.

AD6

Pristojnosti svetnikov v okrajih in dejavnosti; razporedijo se svetniki po njihovem kraju kjer živijo in s tem zajamejo svoje območje;

- Center Jurkloštra; Lesičar Franc

- Lipni dol; Pavčnik Lojzi

- Mrzlo polje; Grofelnik Željko

- Blatni Vrh; Lavrič Miroslav

- Marijina Vas; Horjak Maruša

- Lahov Graben; Stopinšek Grega

- Polana-Vislana-Kremen; Ocvirk Klemen

- Polana-Sele-Polje; Bezgovšek Aleksander

- Paneče-Poreber; Volavšek Milan

Dejavnosti se razdelijo po skupnem dogovoru;

-Koordinator za društva; Maruša Horjak

-Preglednik za ceste; Aleksander Bezgovšek

ga.Horjak predstavi trenutno stanje glede spletne strani, problem je z vzdrževalcem domene, težko je sodelovati ali se pogovarjati z njim kadar ga potrebuje za nemoteno delovanje strani.

Razprava se nadaljuje glede trenutnega stanja turistične dejavnosti, med svetniki je strinjanje, da bo potrebno več energije vložiti v to smer.

g.Grofelnik vpraša kakšno je stanje glede ambulante v Jurkloštru.

ga.Horjak; sestanek z vodstvom ZD, krajevne skupnost, in Civilno iniciativo Rimske Toplice naj bi se zgodil predvidoma v 14 dneh, potekajo dogovori.

Med svetniki poteka pogovor o perečih temah; obstoj ambulante, vrtca, in šole, težave z telekomunikacijami.

AD7

Sklep: krajevna skupnost Jurklošter sprejme sklep, da bodo uradne ure vsako prvo sredo od 16. do 17 ure.

Razpošlje se nenaslovljena pošta po gospodinjstvih z informacijo o uradnih urah in razdelitvah svetnikov po okrajih.

Razprava o aktualnih temah

ga. Horjak predstavi točkovnik in predlog sklepa– sofinanciranje prireditve LD Jurklošter.

Vlogo predlagatelja je komisija v sestavi Maruša Horjak, Klemen Ocvirk in Milan Volavšek ovrednotila v vrednosti 750eur.

 

Sklep R 02-03/2019Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve PRIHOD BOŽIČKA vlagatelju Kulturno društvo Prežihov Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek, v višini 750,00 €. Sklep je bil sprejet na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.
Sklep R 02-04/2019Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve LOVSKI PREPLET vlagatelju Lovska družina Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Miroslav Lavrič, v višini 750,00 €. Sklep je bil sprejet na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

Seja je bila zaključena ob 23.uri.

Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik sveta ks Jurklošter

Gregor Stopinšek

 

 Zapisnik 2. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON