Zapisnik 3. redne seje

Z A P I S N I K

3. redne seje, ki je bila v sredo, dne 12. 02. 2020 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 2. redne seje    
  2. Praznovanja v letu 2020  
  3. Poročilo o izvajanju zimske službe    
  4. Program dela za leto 2020    
  5. Delovanje sveta ks (sejnine, podjemne pogodbe)  
  6. Poročilo člana občinskega sveta  
  7. Predvidene investicije s strani občine v letu 2020    
  8. Razno

Prisotni člani sveta: Željko Grofelnik, Miroslav Lavrič, Aleksander Bezgovšek, Lojzi Pavčnik, Gregor Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek

Ostali prisotni: Marjeta Lesičar (Kulturno društvo Prežihov Voranc), Bernard Bevc (PGD Jurklošter), Darja Horjak (Osnovna šola Jurklošter), Roman Mavri (ZB za vrednote NOB Jurklošter)

Na glasovanje je bil dan dnevni red, in je bil soglasno sprejet.

AD1

ga. Maruša Horjak razloži na kakšen način se po novem številčijo sklepi na sejah. Poda pripombo na dopolnitev zapisnika prejšnje seje, da se zapišejo vsi sklepi, katere smo na seji sprejeli.

Zapisnik je bil potrjen tudi z pripombami, kot so: zapisani in poslani prej, po pravilniku v 8-ih dni od datuma seje, sklepi jasno definirani in označeni.

AD2

g. Stopinšek odpre razpravo na temo praznovanja v letu 2020 s predstavniki društev. Letos se obeležuje tudi 850 let Jurkloštra. Prosi za plan posameznih društev za leto 2020:

 

ga. Lesičar Marjeta, KD Prežihov Voranc: Kulturnega praznika letos ni zaradi prihajajočega dogodka 150 letnice šole. Naslednje predvidene prireditve so:

-        Marca praznujemo (21.3. ob 19.uri)

-        Koncert ljudskih pevcev in godcev15.-20. Maj

-        Sodelovanje pri krajevnem prazniku cca 1 urni program

-        Božiček

Na upravnem odboru društva so sprejeli sklep, da vse finančne zadeve v zvezi z dogodkoma Marca praznujemo in Božičkom predajajo krajevni skupnosti.

Razprava med svetniki in predstavnico KD o možnostih izvedbe predloge.

Dogovor je, da ga. Horjak do naslednje seje preuči možnosti.

ga. Horjak , šola Jurklošter:

V sredo, 19.02. ob 16.uri v telovadnici šole Jurklošter bo prireditev ob 20.letnici nove šole in vrtca Jurklošter. V programu bodo sodelovali: govori ravnateljev, župana, nastop učencev in otrok kateri obiskujejo vrtec, pevski zbor iz Rimskih Toplic, otroška folklorna skupina PŠ Jurklošter, gostje Kvintet Dori, beseda gostom in presenečenje ob zaključku.

Po prireditvi razstava slik v prostorih šole in vrtca ter pogostitev gostov in sodelujočih.

Pripravljeni so tudi na sodelovanje na prireditvah tekom leta, kamor bodo vabljeni, bodo pripravili z učenci ustrezen program. Skrbi jo trenutno stanje glede števila učencev, vsako letu beležijo upad vpisov v novo šolsko leto. Težava je v večji meri v tem, da starši prilagajajo vpise svojih otrok glede na svoje službe, kjer jim je bolj priročno. Treba bo postoriti nekaj na tem področju v prihodnje. Podatek o možnem vpisu v prvi razred za naslednje šolsko leto in dejanskim vpisom je 7 proti 3. Problem je tudi pri trenutno organiziranih prevozih otrok.

ga. Maruša Horjak kot dobro organizirano šolo glede prevozov, vpisov otrok, itd.. omeni šole Šentjur in Štore. Poda predlog, da se na to temo napiše dopis občinskemu svetniku, kateri bo na občinskih sejah posredoval zadevo naprej.

g. Grofelnik razume go. Darjo Horjak pri njenih pomislekih za prihodnost, pravi, da če šola dobro stoji in deluje v kraju, posledično tudi kraj zaživi. Potrebno je dati pobudo, da se stvari popravijo, organizirati zbor krajanov na to temo, povabiti predstavnike iz občine in se o tem pogovarjati.

g. Bevc, PGD Jurklošter: Pripravljeni so na sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika. Z Občino se je potrebno dogovoriti čim prej o vsem potrebnem za izvedbo. V planu je izvedba tradicionalne Florjanove nedelje s pogostitvijo po maši.

g. Mavri, predstavnik NOB: V planu je izvedba srečanja borcev za vrednote NOB. Postavi vprašanje ali lahko računajo, da bi prireditev izpeljali v Jurkloštru, prosijo tudi za prostor. Pričakujejo 100-200 ljudi na prireditvi.

Po razgovoru s svetniki o možnostih je prišlo do dogovora, da se dogodek izvede na dan krajevnega praznika in sicer predvidoma od 11.ure naprej. Možnost bo izkoristiti tudi šotor.

g. Grofelnik v imenu DU Jurklošter: v planu je izvedba Hubertovega memoriala. V programu imajo streljanje z zračno puško, vendar še ni dokončno, kajti potrebno bo preveriti stanje opreme ali je sploh mogoča izvedba dogodka. 15. marca je predviden občni zbor društva.

g. Lavrič v imenu LD Jurklošter: 6. marca je načrtovan občni zbor. Po ustaljenem programu se letos izvede tradicionalna Trojiška nedelja, naprošajo PŠ Jurklošter in Kulturno društvo za sodelovanje. Naprošajo k sodelovanju tudi PGD Jurklošter. Po razpravi se določi datum in sicer 31. 5. 2020. Pripravljeni so na sodelovanje tudi pri čistilni akciji.

ga. Maruša Horjak, Društvo mladih: Sodelovali bodo pri prireditvi marca praznujemo, organizacija delavnic za otroke 26. junij. V mesecu avgustu je predvidena ponovna izvedba Filmskega večera. Med krompirjevimi počitnicami je predvidna izvedba delavnic, prostorsko jim najbolj ustreza na Lovski koči, za kar že sedaj naprošajo LD za ugodno rešitev.

g. Ocvirk, Športno društvo: v planu je izvedba Športnega dneva Jurkloštra, v pogovoru predvsem z ga. Horjak se načeloma dogovorijo, da bo izvedba športnega dneva na zadnji šolski dan, in sicer 24. junij. Turnir v malem nogometu se bo izvedel po ustaljeni navadi, teden dni pred Krajevnim praznikom in sicer 22. avgust.

ga. Horjak po poročilih planov za tekoče leto pripomni, da niso letos na sejo niso bili vabljeni predstavniki Rdečega križa.

g. Stopinšek odpre razpravo na temo predstavitve knjige »Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra« avtorja Jožeta Maček. Predstavitev knjige bo organizirala Knjižnica Laško-enota Jurklošter. Potrebno bo uskladiti termin izvedbe, v mesecu marcu.

g. Stopinšek odpre razpravo glede izvedbe programa ob 850-letnici Jurkloštra. Z Občino se bo potrebno dogovoriti, kakšen je njihov program prireditev na to temo in da se čim več prireditev oziroma dogodkov izvede v Jurkloštru. Predlaga, da se formira skupina, katera bo organizirala sestanek s predstavniki Občine, Stika in zavoda Odon. Po razpravi med svetniki g. Stopinšek za pomoč pri organizaciji sestanka določi Marušo Horjak. Svetniki se s predlogom strinjajo.

Čistilna akcija se izvede 04. 04. ob osmi uri. Razpošlje se nenaslovljena pošta, zaključek bo pri Kartuziji.

AD3

g. Stopinšek glede zimske službe pove, da se je 29. 02. 2020 izvedel sestanek z izvajalci zimske službe, s predstavniki Komunale Laško in z nekaterimi svetniki, katerega zapisnik so svetniki prejeli po elektronski pošti.

g. Lavrič poda pripombo na organizacijo sestanka in sicer ni prav da o sestanku niso bili obveščeni vsi svetniki, kajti na nobeni seji nismo sprejeli sklep o ustanovitvi kakršnekoli delovne skupine, katera bi lahko sama organizirala sestanek. Tako pomembne stvari se je potrebno skupaj dogovarjati.

Pripomba na zapisnik in sicer, da se na željo uporabnika (Videc-Doberšek) cesta ne pluži. Pravi, da te želje ni nikoli izrazil g. Videc. Želi biti prisoten na vseh sestankih, kajti iz plana zimske službe (posip in pluženje) opaža zapostavljenost Blatnega Vrha proti ostalim krajem v KS Jurklošter.

Ga. Maruša Horjak opozori glede zapisnika, nepravilno je zapisano prisotni »člani KS«. Na ta način se razume, da je na sestanku prisostvovalo vseh 9 članov sveta, pravilno bi bilo »člani sveta KS«.

V bodoče predlaga, da se za kakršnekoli zadeve, katere se navezujejo na delovanje KS, vsem svetnikom na e-mail pošlje v vednost.

g. Lavrič vztraja pri tem, da je za tako pomembne zadeve vključiti vse svetnike pri odločitvah ali pa s sklepom formirati delovno skupino, vendar v tem primeru takšne skupine ni. Zmoti ga tudi to, da se je na nekaterih cestah plan zimske službe spreminjal.

g. Stopinšek razloži namen in izid sestanka. Po prvi akciji pluženja je prišlo do nekaterih pomanjkljivostih na terenu, zato je bil sestanek nujno potreben. Plan zimske službe se ni spreminjal. Ni bilo popolnoma jasno glede izvajalcev nekaterih cest. Sedaj je to v večji meri urejeno.

Med svetniki poteka debata o posameznih cestah ali se plužijo ali se ne plužijo oziroma kdaj. Nejasne so odločitve na cesti proti g. Mažgonu.

g. Grofelnik Tako pomembne zadeve kot je zimska služba, bi morali svetniki odločati skupaj in ne samo nekaj svetnikov. Operativne skupine je potrebno sprejeti na sejah s sklepi vseh svetnikov.

Pri izvajanju zimske službe se je potrebno pogovoriti o razmerah na posameznih lokacijah, poskrbeti za ljudi, kateri stalno tu živijo.

g. Lavrič čuti, da je pri izvajanju zimske službe Blatni Vrh zapostavljen.

Sledi daljša razprava na temo zimske službe, g. Lesičar pove, da je za sestanek 29. 02. 2020 g. Ocvirku predlagal, da se organizira sestanek. Na zapisniku ni prav, da je napisano člani KS, moralo bi biti drugače in sicer posamezni člani sveta. Za se ta sestanek bi tudi bilo prav, da bi bili vabljeni vsi svetniki.

V nadaljevanju obširno pojasni delovanje zimske službe v letošnji sezoni, tudi kako je bilo težko formirati ekipo izvajalcev pluženja in posipa v KS Jurklošter. Izvajalcem zimske službe v Jurkloštru ni lahko, teren je razgiban. Potrebno se je dogovoriti v prihodnje kje in kako bomo izvajali zimsko službo, na teh manjših priključkih in odsekih, na katerih nimamo skupnega mnenja.

Med svetniki je nastal dogovor, da se takšni sestanki, samo z nekaterimi člani sveta ne dogajajo, za vsako zadevo morajo biti informirani vsi svetniki.

g. Ocvirk izpostavi trenutno težavo glede zimske službe, da Marjan Pintar še nima posipalnika in namesto njega posip opravlja Komunala.

g. Grofelnik glede javnih prevozov, za cesto proti gospe Veršič bo potrebno v prihodnje poskrbeti, da bo cesta posipana.

g. Lesičar pravi, da ji je v preteklosti s stani KS bilo sporočeno, da se v zahtevnejših zimskih razmerah cesta posipa, cesta spada med manj obremenjene ceste.

Med svetniki pogovor glede ambulante, vrtca in šole. Dogovor je, da se problematika posreduje občinskemu svetniku.

Ob koncu razgovora na to točko svet Krajevne skupnosti sprejme sklep, da Klemen Ocvirk naroči izvajalcu Srečku Razboršek, da se redno pluži tudi cesta proti Mažgonu.

 

AD4

g. Stopinšek predstavi plan dela za 2020, in sicer ceste, katere so predvidene za asfaltiranje iz lastnih sredstev, namenskih sredstev občine Laško ter iz sredstev izvoza lesa iz skladovih gozdov. Na posvetu na občini, z g. Kaluža sta pripravila seznam, na katerih so postopki urejeni za investicije (kategorizacija, odmere)

Med svetniki razprava glede možnosti investicij tudi na ostalih cestah, razgovor o pomenu besede kategorizacija, kar pomeni, da je odmerjena in vpisana v register javnih poti v kataster.

Najhitrejši postopek, da se cesta kategorizira je, da uporabniki sami začnejo postopke na pristojnih službah. Krajevna skupnost lahko pomaga pri pohitritvi postopkov s tem, katera je bolj potrebna asfaltiranja, da gre prva v odmero po seznamu predlogov. Dejansko je govora o cesti Blatni Vrh-Vidic.

Preplastitev asfalta na cesti Blatni Vrh-Mrzlo Polje; v predlogu je 1km ceste, na katerih mikrolokacijah se bo preplastitev izvajala, se bo dogovorilo kasneje na terenu.

g. Grofelnik poda predloge za ureditev ceste Blatni Vrh-Globoko, da se cesta primerno sanira na kritičnih mestih.

V nadaljevanju debata o lokacijah, kjer bi bilo potrebno izvesti preplastitev-program Izvoz lesa iz Skladovih gozdov.

g. Stopinšek predstavi proračun za leto 2020, je manjši od prejšnjega leta zaradi zimske službe. Sredstva za zimsko službo se prenese direktno na Komunalo Laško. Višina sredstev je 32.360,00 €.

Stanje na računu krajevne skupnosti na dan 31.12.2019 je 25.843,00€. Obveznosti, katere so zapadle, ki še niso bile plačane v letu 2019 pa znašajo 12.893,00€. Ob zaključnem računu bo to zajeto, zaključni račun bo pripravljen do konca meseca marca.

Svet KS Jurklošter sprejme sklep, da se predlogi porabe namenskih sredstev, predlogi porabe sredstev iz Skladovih gozdov in preplastitve cest v lasti Občine Laško sprejmejo.

AD5

Sklep R 03-05/2020: Izplačevanje sejnin in nadomestila za predsednika KS Jurklošter ostane nespremenjeno, posamezni potni stroški se ne obračunavajo.

 

AD6

g. Stopinšek prebere poročilo občinskega svetnika g. Cesarja.

- JKP Laško je zaključilo realizacijo izgradnje javnega vodovodnega priključka za Mrzlo Polje 13.

- v postopku so dogovori okoli vodovoda Lahov Graben

g. Grofelnik poda predlog, da se ob izgradnji vodovoda vgradijo tudi hidranti na primernih mestih.

- preko Stik Laško je za leto 20/21 potrjen projekt za razvoj turistične ponudbe. V okviru projekta bo izvedena digitalizacija kulturne dediščine, v katero je vključena tudi kartuzija. V sklopu tega bo izvedena nadgradnja turističnih produktov za destinacijo in dodatna izobraževanja.

- ograja na pokopališču, v pridobivanju so soglasja od spomeniškega varstva oziroma njihovo mnenje.

- predlog preplastitev ceste Lešje-Lažiše v dolžini 720m (je v planu asfaltiranja za leto 2020)

- v letošnjem letu Občina vsem krajevnim skupnostim nameni dodatnih 10.000eur participativnega proračuna za določen projekt, za katerega je potrebno pridobiti predlog krajanov, naj bi šlo za predloge projektov, kateri bi bili namenjeni vsem Lahko je več predlogov, svet KS predloge preuči in izbere najboljšega ter preda odločitev Občini. Rok je 20. 03. 2020.

AD7

R 03-06/2020 Svet Krajevne skupnosti Jurklošter je sprejel sklep glede plana investicij;

A.CESTNA INFRASTRUKTURA

1. Lokalne ceste

- Mrzlo Polje – Blatni Vrh; sanacija udorov in preplastitev z asfaltom

- Lažiše – Lešje(meja Dobje); sanacija udorov in ureditev odvodnjavanja

- Zagračnica - Paneče – Polana; sanacija plazov in usedov ter preplastitev z asfaltom

2. Plazovi na javnih poteh

- 700631 Obrez – Lipni dol

- 700511 Blatni Vrh – Jančič

- 700331 Sele – Lokavec

B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

-          Izgradnja pločnika ali pešpoti na relaciji Jurklošter – Kartuzija

-          Izgradnja javnega vodovoda Paneče

-          Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov Graben

-          Kanalizacija center Jurklošter z malo čistilno napravo

-          Izvedba sanacije obzidja pri cerkvi

-          Ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke – muzej gozdarstva

-          Varovalne zaščitne odbojne ograje na javnih poteh

-          Vzdrževanje javnih površin (Kartuzija in center Jurkloštra)

-          Vzdrževanje pokritih avtobusnih postajališč

-          Zapora prometa skozi dvorišče kartuzijske pristave (dovoljeno za pešce in kolesarje

-          Ureditev ograje pokopališče

-          Optični kabel – razvodi do objektov

-          Širokopasovno omrežje

C. STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA

-          Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa kartuzijske Pristave

-          Energetsko varčna sanacija stanovanjskih blokov

D. ŠPORTNI OBJEKTI

-          Tematske, sprehajalne in kolesarske poti – Tematska pohodna pot Sv. Trojica

-          Sanacija obstoječega igrišča (izgradnja ograje)

-          Tematska – poučna pot Jurklošter – Marijina vas – Preske – Kartuzija

AD8

Za praznovanje ob 20-letnici sedanje šole in vrtca v Jurkloštru se pripravi govor predsednika in pripravi se priznanje ter darila šoli in vrtcu.

Pošlje se nenaslovljena pošta po gospodinjstvih – razpored svetnikov po okrajih in uradne ure Krajevne skupnosti.

g. Lavrič poda opozorilo glede tabel imen krajev, katere so napačno napisane in sicer velike začetnice. Med njimi so Blatni Vrh, Mišji Dol, Mrzlo Polje. Napiše se dopis pristojnim službam.

g. Lavrič za naslednjo sejo pod 2. točko dnevnega reda predlaga razpravo o kamnolomu Pojerje.

Podani so bili predlogi, da se pristojnim službam oziroma ustanovam pošlje dopis glede na ugotovljeno problematiko;

-        Nadaljevanje postopkov v zvezi s peš potjo od centra Jurkloštra do Kartuzije

-        Elektro Celje – izpadi elektro omrežja zaradi vremenskih pojavov

-        ZD Laško, v vednost občini Laško - ambulanta Jurklošter

-        Komunala Laško – organizirano odvažanje odpadkov na območju Blatnega Vrha in Voluša

-        Janko Cesar, občinski svetnik – šolski okoliš PŠ Jurklošter

-        Občina Laško – Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor (g. Picej) - Napačen zapis na tablah (imena krajev)

Seja je bila zaključena ob 23:14 uri

Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 3. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON