Zapisnik 4. redne seje

Z A P I S N I K

4. redne seje, ki je bila v torek, dne 10. 03. 2020 ob 19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

   1. Pregled zapisnika 3. redne seje

   2. Kamnolom Pojerje

   3. Pregled zaključnega računa

   4. Plan dela KS 2020

   5. Marca praznujemo

   6. Organizacija 850-letnice Jurkloštra

   7. Poročilo občinskega svetnika

   8. Razno

Prisotni člani sveta:  Miroslav Lavrič, Lojzi Pavčnik, Gregor Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek

Ostali prisotni: občinski svetnik Janko Cesar

Odsotna svetnika: Aleksander Bezgovšek, Željko Grofelnik

Na glasovanje je bil dan dnevni red, in je bil soglasno sprejet.

AD1

Zapisnik je soglasno sprejet.

AD2

G. Stopinšek: na območju kamnoloma je bil 23. 01. 2020 izveden inšpekcijski pregled, prebere zapisnik, kateri je bil poslan tudi vsem svetnikom. Ugotovitve pregleda so, da se že nekaj časa v kamnolomu niso odvijala kakršnakoli dela.

ga. Lavrič: CI kamnolom Pojerje so dobili dne 20. 12. 2019 s strani direkcije RS za vode dopis. V tem dopisu navajajo, da so dne 23. 04. 2019 prosili Občino Laško za novo smernico. Prebere navedek : »v neposredni bližini območja OPPN so z vodnimi dovoljenji dovoljene vodne pravice za rabo vode, lastno oskrbo s pitno vodo, oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. Vse podeljene vodne pravice so razvidne iz vodne knjige, torej javni vodovod in tudi zasebna zajetja in jih je treba pri načrtovanju upoštevati na način, da se podeljene vodne pravice ne omejujejo in se na njih ne vpliva.«

Svet krajevne skupnosti naproša, da pošlje dopis oziroma poziv, naj tudi oni spremenijo smernico, da potrdijo, da je tam vodovarstveno območje kajti Komunala laško je naredila več napak. V primeru neodzivnosti krajevne skupnosti v tej smeri bo civilna iniciativa odreagirala sama. Napake so: lažne parcelne številke, navedena je parcela katere sploh ni, ne navajajo pa parcelnih številk, katere dejansko obstajajo.

g. Lavrič: prebere tožbo za ničnost pogodbe, za katero sta bila s sklepom ks Jurklošter pooblaščena svetnika Miroslav Lavrič in Željko Grofelnik. Tožba je sestavljena/vložena v smislu, da krajevna skupnost ni obremenjena, ne posamezniki svetniki v ks Jurklošter, ampak dejstvo, da župan Občine Laško ni podal soglasja pri teh postopkih.

Poteka debata na to temo med svetniki, ugotovljeno je, da je vložena tožba ustrezna, datum vložitve je bil 23. 01. 2020. Zgornja meja zneska, katera bi v najslabšem primeru bremenil Krajevno skupnost je okoli 5.000 eur.

ga Lavrič: Bila je pozvana, da posreduje vse dokumente v zvezi s kulturno dediščino. Kamnolom posega v »Orionov ščit«, zato poziva vključitev Zavoda Odon.

g. Cesar: v vsakem primeru je kamnolom moteč faktor pri razvoju turizma in delno posega v Orionov ščit. Kar zadeva samih smernic, podanih glede na sedanji OPPN, bo glede na le te, podane s strani Direkcije za vode, potrebno OPPN spremeniti, na podlagi opravljenih novih analiz ter pripraviti izhodišča za spremembe.

ga Lavrič: je pripravljena Krajevni skupnosti Jurklošter sestaviti dopis Komunali Laško, za katerega je potekal pogovor na današnji seji.

g. Stopinšek se s predlogom strinja, tudi ostali svetniki in sicer zaradi poznavanja postopkov v zvezi s kamnolomom.

g. Veber: »Zakaj na seji ni prisoten župan ali podžupan?«

g. Stopinšek: Do napake je v tem primeru prišlo zaradi napake pri sestavi liste vabljenih.

Svet krajevne skupnosti sprejme sklep, da se na vsako nadaljnjo sejo vabi podžupan Občine Laško

Člani civilne iniciative kamnoloma Pojerje ob koncu točke AD2 zapustijo sejo.

AD3

g. Stopinšek prebere finančno stanje na računu na dan 31. 12. 2019.

Stanje na dan 31. 12.2019 je 23.363 eur, zapadlih obveznosti je 12.893,41 eur.

Razlika je stanje na računu in sicer 10.469,59 eur +10.000 eur namenskih sredstev od Kartuzije.

Čakajo se tudi še refundirana sredstva iz naslova priprave podlage za cesto Jepihovec in sicer 11.000 eur.

Sredstva iz postavke »izvoz lesa iz skladovih gozdov« v višini cca 14.000 eur, katera niso bila porabljena v preteklem letu se bodo predvidoma prenesla v letošnje leto, za kar potekajo pogajanja.

g. Lesičar: potrebno bo pravočasno spremljati razpise in biti pripravljen s projekti.

Med svetniki poteka razprava o zaključnem računu in trenutnem strošku zimske službe, ugotovljeno je bilo tudi nekaj pomanjkljivosti pri izvedbi zimske službe. Proti Bevcu na Blatnem Vrhu namreč ni bila očiščena cesta.

AD 4

V planu investicij za leto 2020 iz lastnih sredstev je cesta Marijina vas – Kranjc v dolžini 260m v višini 12.017 eur, za katero je bila s strani uporabnika prejeta tudi vloga.

Med svetniki poteka debata o različnih lokacijah, kjer so potrebne obnove cest v prihodnosti, kje so postopki dovolj daleč glede prenosa lastništev na Občino itd.

Ena od pomembnejših sanacij je tudi ureditev odvodnjavanja na cesti Jurklošter - Lovska koča.

g. Stopinšek: z namenskimi sredstvi je predvidena priprava in asfaltiranje javne poti 700421 Stopinšek – Zemljak v dolžini 510m, finančna konstrukcija še ni znana. Predviden strošek je okoli 41.000 eur.

Glede participativnega proračuna Občine Laško v višini investicij do 10.000 eur med svetniki poteka razprava z različnimi predlogi.

Svet KS Jurklošter sprejme sklep, da se poda predlog za porabo sredstev iz participativnega proračuna Občine Laško, za ureditev okolice in obnovo šolskega igrišča.

AD5

Ga. Horjak: Prireditve pod sklopom Marca praznujemo odpadejo zaradi prepovedi združevanja posameznikov nad 100 ljudi, zaradi trenutnih ukrepov vlade RS proti širjenju novega koronavirusa.

AD6

ga. Horjak: Poročilo delovnega sestanka z dne, 27. 02. 2020, ob 16.00 uri, na temo sestava programa za praznovanje 850 - letnice Jurkloštra. Prisotni so bili predstavniki: Stika Laško, Zavoda Odon, Kulturnega društva Prežihov Voranc, Društva mladih in Krajevne skupnosti.

Glede na predstavljene ideje se je oblikoval okvirni program z določenimi datumi in organizatorji posameznih dogodkov:

-        23. 05. – Zeliščno kulinarična prireditev s poudarkom na zeliščih in kulinariki Jurkloštra. Odvija se v Laškem v izvedbi Stika Laško

-        Med 20. in 24. 6 – Srednjeveški tabor in delavnica kaligrafije na območju Kartuzije Jurklošter.

-        21. 08. – Filmski večer na območju Kartuzijske pristave – tema lokalna zgodovina kraja, izvedba Društvo mladih

-        22. 08. – Orionov pohod in predvideno ustvarjanje likovnega društva Laško, izvedba Zavod Odon

-        24. 08. – Izid zbornika, izvedba KUD Prežihov Voranc v Jurkloštru

-        17. 11. – Slavnostna akademija z osrednjo temo 850 – letnice, Kulturni center Laško

g. Cesar: Dan odprtih vrat bodo organizirali v septembru po turistični sezoni, predstavi delovanje Zavoda Odon v času praznovanja 850 – letnice. Za zbornik potekajo dogovori o njegovem izidu konec oktobra.

ga. Horjak: Izdelava brošure o dogajanju tekom leta, na to temo je predvideno okoli 15. aprila, ko bodo vsa potrebna gradiva na kupu.

Med svetniki je bila podana odločitev, da se za brošuro nameni okrog 200 eur.

Sledi razprava o posameznih detajlih o izvedbi posameznih dogodkov 850 – letnice. Horjak Maruša in Grega Stopinšek pripravita vlogo.

Pripravi se dopis, v katerem bi pozvali Občino Laško in Stik Laško, da bi se slavnostna akademija izvedla v Jurkloštru. Večina svetnikov se namreč ne strinja s tem, da bi osredni dogodek potekal v Laškem, ampak da bi se izvedel v Jurkloštru.

AD 7

g. Cesar: okvirno predstavi potek občinskih sej in njihove glavne teme; razpisi, gospodarstvo, komunala, itd. Problematika glede ambulante v Jurkloštru še vedno ostaja, potekajo pogovori glede ustrezne rešitve. Do nadaljnjega ostaja zaprta.

Med svetniki poteka pogovor glede trenutnega stanja ambulante in njenega pomena, da se ponovno omogoči zdravstvena oskrba krajanom.

Svet krajevne skupnosti sprejme sklep, da se ponovno pošlje dopis ZD Laško, v primeru neodzivnosti še na zavarovalnico, kot vprašanje za dodatna pojasnila.

 

Pri projektu ureditve peš poti med centrom Jurkloštra in Kartuzijo so trenutno težave z lastništvi na določenih mestih, kakor tudi neodzivnost pristojnih na Direkciji za ceste, postopki tečejo prepočasi.

Med svetniki poteka debata o proračunu, kako se posamezni projekti vključijo v plan v prihodnosti glede na smernice in pravila, katera so podana vsem Krajevnim skupnostim s strani Občine Laško.

g. Cesar: predstavi posamezne predloge/pobude investicij oziroma problematike na območju KS Jurklošter, katere je na občinskih sejah posredoval naprej ter tudi odgovore pristojnih; Vrtec Laško, občinska cesta Lešje – Lažiše, Obnova in vzdrževanje ograje na pokopališču na vzhodni strani, Muzej steklarstva in gozdarstva, preplastitev ceste Trobni dol – Mrzlo Polje in vprašanje o predvidenem začetku obnove kamnitega zidu ruševin dvorca pri Kartuziji.

V nadaljevanju predstavi ves postopek, kateri je potreben pred začetkom sanacije posameznih cest.

V sklopu reklamacije fasade na objektu PŠ Jurklošter se je izvedla sanacija balkona, kjer je bil problem zatekanje vode.

Zaradi končane investicije na Marofu pri elektrarni naproša Krajevno skupnost, da pošlje dopis za odstranitev gradbenega kontejnerja ob cesti Marof – Marijina vas.

g. Pavčnik: Postavi vprašanje glede ureditve obvoza na šolski poti v Rimske toplice, zaradi del na železnici in cesti, koliko je ta zadeva v pristojnosti občine.

g. Cesar: Vso pristojnost glede ureditve ima podjetje Voc d.o.o. in Direkcija RS za ceste.

AD8

ga. Horjak: predlaga debato glede uradnih ur v prostoru krajevne skupnosti, in sicer, da se vsi svetniki vključijo izmenično po določenem abecednem vrstnem redu.

g. Lavrič: v času uradnih ur je edina kompetentna in primerna oseba predsednik.

Večina prisotnih svetnikov predlagan vrstni red na koncu potrdi.

g. Stopinšek: pozove svetnike, da mu posredujejo informacije, ugotovitve na svojih okrajih, kjer je potrebno urediti napise na obcestnih tablah imen krajev, kot tudi stanje oglasnih desk. Naproša za večjo ažurnost določenih svetnikov.

ga. Horjak: Predstavi pravila prijave na razpise za posamezna društva in pravila točkovanja vlog. Predlog oblikovanja tričlanske komisije za ocenjevanje vlog na ravni krajevne skupnosti v sestavi; Klemen Ocvirk, Milan Volavšek in Maruša Horjak. V primeru obravnave vloge podane s strani Društva mladih, mesto v komisiji zasede Gregor Stopinšek

Sklep

Svet krajevne skupnosti sprejme sklep, da se oblikuje tričlanska komisija za leto 2020 v sestavi članov komisije; Klemen Ocvirk, Milan Volavšek in Maruša Horjak. V primeru kandidiranja Društva mladih mesto v komisiji zasede predsednik Gregor Stopinšek.

 

g. Stopinšek: S strani KS je bil poslan dopis na Elektro zaradi večkratnih izpadov iz električnega omrežja ob vremenskih ujmah. Povabljen je bil na sestanek, predstavili so nam projekte, v letošnjem letu je v planu izvedba poseka 20m pasa iz Gorelc do Jurkloštra, v nekaj letih pa je v načrtu kabliranje omenjene trase. V letošnjem letu se izvede povezava iz sevniške strani do Polane, za dodatno povezavo ob izpadih na naši strani.

Poslan je bil dopis glede stanje ambulante, odgovora še ni. Poslan je bil tudi dopis na Občino glede peš poti med Jurkloštrom in Kartuzijo.

Na Spodnjem Volušu je bil dostavljen kontejner za odpadke, potrebno bo zagotoviti tudi postavitev skupnega kontejnerja na Zgornjem Volušu.

Med svetniki poteka debata o potrebni rešitvi glede smeti na Blatnem Vrhu in trenutnem stanju glede projekta vodovod Lahov Graben.

Seja je bila zaključena ob 22.00 uri

Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

 Zapisnik 4. redne seje

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON