Zapisnik 5. redne seje

Z A P I S N I K

5. redne seje,  ki  je  bila  v  torek,  dne  16. 06. 2020 ob  18.00  uri  v dvorani kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

    1.  Pregled zapisnika 4. redne seje

    2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Poročilo občinskega svetnika

    4.  Cestne investicije in pregled prispelih ponudb

    5.  Organizacija krajevnega praznika, prireditve v letu 2020

    6.  Razno

Prisotni  člani  sveta:   Miroslav Lavrič, Lojzi Pavčnik, Gregor  Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Aleksander Bezgovšek,  Milan Volavšek, Željko Grofelnik od točke  AD3 naprej

Ostali  prisotni: Podžupan občine laško g. Matjaž Pikl, predstavniki CI

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.

AD1

Zapisnik je potrjen s popravki. Zapisati je potrebno, kdaj so člani civilne iniciative kamnoloma Pojerje zapustili sejo ter nekaj vsebinskih popravkov.

AD2

g. Stopinšek: Točka 2. je bila dana na dnevni red seje predvsem zaradi odgovora na tožbo, s strani GM Hercog, katero je KS vložila ter zaradi izrednega inšp. nadzora z dne 10. 04. 2020.

g. Lavrič: Kot je razvidno iz zapisnika 4. redne seje, je bila tožba za ničnost pogodbe sestavljena v smislu, da Krajevna skupnost ni obremenjena, niti posamezni svetniki, kot tudi ne bivši predsednik KS – g. Franc Lesičar. Tožba za ničnost pogodbe temelji na temu, da župan Občine Laško ni podal soglasja k služnosti. S tem smo želeli preprečili medsebojna obtoževanja, se v nadaljevanju izogniti nepotrebnim procesom na sodišču, itd.

V odgovoru je tožena stranka odgovorila, da soglasje župana ni potrebno, vendar tukaj niso naredili »pike«. Glede na našo tožbo bi pričakoval »piko«. Odločili so se drugače, za »pranje umazanega perila« in so v postopek vključili tiste stvari, katerih smo se krajani in mi svetniki želeli izogniti.

Za besedo prosi predstavnico CI, ga. Andrejo Lavrič.

ga. Lavrič: Tožba je sestavljena tako, da smo oporekali ničnost pogodbe, zaradi tega ker župan ni dal soglasja. Tožeča stran se je naslonila na dejstvo, da je bil župan seznanjen s tem, da se projekt kamnolom nadaljuje. Da je bil seznanjen nam je znano, vendar ni dal soglasja, to je še vedno dejstvo. To bo stvar odvetnikov, vendar kar se mene tiče, tega niso dovolj utemeljili. So pa dejansko utemeljevali, da je župan seznanjen z vsemi možnimi dopisi, kdaj so potekali sestanki, kaj je bilo sklenjeno, da je bil sestanek že leta 2014, na katerega smo bili povabljeni tudi mi. Pozabili so dodati, da smo pisno izrazili nestrinjanje z umestitvijo kamnoloma v OPN. Sklicujejo se tudi na to, da je samo par posameznikov proti kamnolomu, kar ni resnica. S podpisi so nestrinjanje z umestitvijo kamnoloma v OPN podali vsi krajani. V nadaljevanju navajajo, da je služnostno pravico priznala tožeča stranka. Služnostno pravico pa ni priznala tožeča stranka, ampak tedanji predsednik KS Jurklošter samovoljno, za kar je bila podana kazenska ovadba in je postopek v teku.

Žal moramo sedaj to navesti, čeprav nismo želeli. S tožbo smo želeli doseči samo ničnost pogodbe. Sami niso naredili zaključka, sami se sklicujejo na g. Lesičarja in sami navajajo, da bo navedeno kako so vsi vedeli, da krajani nismo imeli nič proti, vsi smo se strinjali s kamnolomom, itd. Navedeno bosta s svojo izpovedjo potrdila tudi takratni predsednik Franc Lesičar in Ferdinand Hercog. G. Lesičar se bo moral odločiti, ali je bo zastopal krajevno skupnost, ali g. Ferdinanda Hercog.

Pri vpisu služnosti, 22.8. 2018, se sklicujejo na izvleček sklepa iz leta 2011. Vsi vemo, da izvleček sklepa ne pomeni nič, moral bi biti celoten zapisnik takratne seje, katerega ni. Izvleček sklepov je prirejen. Datum 22.11. 2011 je bil pri številki 11 popravljen, to se evidentno vidi. Navajajo, da je pogodba nastala dne 22.8.2018, identična pogodbi iz leta 2012, vendar to ni res, saj so bistvene razlike med pogodbama.

Župan zatrjuje, da ni podal pisnega soglasja, kar imamo tudi mi v pisni obliki s strani Občine in to je dejstvo. Kaj in koliko je on vedel o tem tudi ni predmet naše tožbe. V odgovoru navajajo tudi, da bi mi krajani od kamnoloma imeli zgolj korist, v smislu razpoložljive količine peska za ceste krajevne skupnosti.

Pod opombo je odvetniku, kateri zastopa krajevno skupnost napisala, da je količina 700m3 zanemarljivo malo, v primerjavi s tem kakšno škodo bi delovanje kamnoloma povzročilo krajanom - uničenje cest, uničenje prostora živalim in uničenje vodnih virov, za kar imamo od direkcije za vode potrdilo, da v vodno knjigo vpisane vodne pravice in ne smejo biti kršene.

g. Franc Lesičar in predvsem svet krajevne skupnosti so bili seznanjeni z nestrinjanjem krajanov, za kar obstaja dokument s podpisi krajanov.

Nepravilnost, katera je nastala na Občini, je služnost na parceli 1208/1. Za to služnost bi župan moral pridobiti soglasje občinskega sveta, vendar tega ni pridobil. Na tej parceli je »javno dobro«

Ob tem povzetku odgovora pove, da je še kar nekaj nepravilnosti in neresnic v odgovoru na tožbo.

Člani civilne iniciative postavijo vprašanje: »Ali bo g. Lesičar pričal v prid Ferdinandu Hercog?«.

g. Lesičar jim odgovori, da bo povedal kako je takrat bilo.

g. Lavrič: ko je bilo ugotovljeno, da se je g. Hercog vknjižil na dodatno parcelo v sklopu OPPN-ja, se 285m2 ni opredelilo. Ko so spoznali, da tam ne bodo imeli poti, se je g. Hercog vknjižil na celotno parcelo. Takoj za tem se je organiziral sestanek na Občini zaradi tega. Župan je povedal, da tega ne bi smeli storiti, vendar je povedal da je bil zaveden, da je bilo njemu drugače predstavljeno.

Potrebno bi bilo tudi urediti glede ključev od rampe na vstopu v kamnolom in sicer sedaj, ko kamnolom ne deluje, mora g. Hercog ključe izročiti nazaj.

Na parceli, katero je g. Hercogu dodelila Občina, se sedaj izvaja črni odkop gramoza, česar rudarski inšpektor pri svojem pregledu ni zasledil. Kdo naj bi izkop izvajal, pa ni znano.

ga Lavrič: poziv svetnikom, da kraj smo krajani sami, to je naš dom. Želimo ga ohraniti za vse krajane in da v nadalje pridemo do tega, da se ve v imenu koga govorimo in na koga kažemo. Posamezniki iz našega kraja niso z nami, moramo biti na istem bregu.

g. Stopinšek: Vložen je bil predlog mediacije in kljub odgovoru nasprotne strani, upamo na ugodno rešitev.

ga. Lavrič: V kolikor bo Krajevna skupnost potrebovala pomoč, je pripravljena pomagati z vso razpoložljivo dokumentacijo, katero je zbrala v tem času, odkar so se začela dogajanja okoli zadeve Kamnoloma Pojerje. Upa na korak nazaj g. Hercoga, v smislu ugodne rešitve za kraj. Ne nasprotuje, da bi g Hercog še sodeloval s Krajevno skupnostjo v smislu izvajanja gradbenih del, vendar da se prej uredijo te zadeve.

g. Lavrič: Komentira izjavo g Cesarja na prejšnji seji glede kamnoloma, da je treba OPPN spremeniti. Z navajanji se ne strinja, OPPN bi bilo potrebno ukiniti.

Razprava med svetniki poteka glede preteklih postopkov pri podeljevanju služnosti na parcelah okrog kamnoloma. Pripombe so bile glede tega, da ima g.  Hercog še vedno ključe od rampe na vstopu v kamnolom.

g. Lesičar: Rampo je postavil Zavod za Gozdove. Takrat je bilo dogovorjeno, da ima g. Hercog eno ključavnico, prav tako tudi Krajevna skupnost, vstop v kamnolom pa bi moral biti omogočen vedno z odpiranjem obeh ključavnic.

Razprava glede zapisnika iz leta 1978.

g. Stopinšek: 10.4.2020 je bil izveden ponovni izredni inšpekcijski nadzor kamnoloma Pojerje, prebere zapisnik in zahtevan odgovor.

g. Lavrič: ugotovitve so bile, da Krajevna skupnost po zakonu ne bi smela podeliti služnost.

g. Pikl: S strani Občine se trenutno preverjajo vodovarstvena območja in zadeve v zvezi z varovanjem kulturne dediščine.

g. Grofelnik: Obveščanje svetnikov o aktualnih dogajanjih predvsem o zadevah glede kamnoloma bi moralo biti bolj dosledno. Želi biti obveščen v najkrajšem možnem času, predvsem zaradi tega, da ne bi prišlo do izgube časa pri vseh nadaljnjih postopkih.

g. Stopinšek: Obveščanje do sedaj do vseh svetnikov poteka dovolj hitro, o vseh pomembnih zadevah pravočasno obvešča svetnike in se potem pripravijo odgovori na dopise, itd. V nadalje bo še dosledneje skrbel za hitro informiranje svetnikov, seveda glede na okraje in pristojnosti v svetu. Doda še, da je potrebno počakati na rezultat mediacije, potem se bo videlo, kako in kaj naprej v zadevi kamnoloma.

AD3

g. Stopinšek: prebere poročilo občinskega svetnika.

Teme razgovorov na 9. redni seji, 13. maja – letna poročila, ambulanta Jurklošter, vrtec, PŠ Jurklošter, CSD Laško, odlok za obst. Komun. infrastrukturo, zaključni račun potrjen, ureditev JV stran pokopališča – izvajalec VOC, ureditev pokopališča – ograja.

Med svetniki in g Pikl Matjažem debata glede ograje ob pokopališču. Potekajo še dogovori, nič še ni potrjeno.

Na tej točki omeni še Participativni proračun -  podana sta bila dva predloga, prvi predlog podan s strani Maruše Horjak (s podporo svetnikov) je bil ureditev igrišča in njegove okolice, drugi predlog s strani g. Cesarja pa postavitev in ureditev igrišča za odbojko na Marofu.

Med obema predlogoma svetniki po glasovanju soglasno izberejo prvi predlog - ureditve igrišča.

g. Stopinšek: Poslani so bili dopisi glede šole in vrtca za prihodnje leto, iz odgovorov povzame, da načeloma ostaja stanje nespremenjeno, v odgovoru so želje po več sodelovanja z različnimi društvi, kot tudi vključitev predlogov staršev po posameznih dejavnostih.

Glede na temo, se razprava dotakne še trenutnega stanja sprejema otrok v vrtec v času poletnih počitnic.

g. Lavrič: Težave pri vpisih v vrtec se kasneje odrazijo tudi pri vpisih v osnovno šolo. Potrebno bi bilo sestaviti dopis Vrtcu Laško kot nekakšno pobudo za spremembo pravilnika vpisa v vrtec zaradi spreminjanja razmer od leta 2008.

Sklep:

Izhajajoč iz odgovora podanega s strani Vrtca Laško, na dopis posredovan prek občinskega svetnika Janka Cesarja, pristojne za sprejem Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, pozivamo k spremembi Pravilnika (iz leta 2008) oziroma k njegovi dopolnitvi, s kriterijem, ki opredeljuje naslov otroka v matični krajevni skupnosti.

ga. Lavrič: Kot krajanka poda predlog, da se na področju interesnih dejavnosti po šoli vključi prostovoljce, kateri bi bili pripravljeni pomagati z mentorstvom pri različnih dejavnostih. Lahko bi sodelovala različna društva.

Dana pobuda, da se na naslednjo sejo povabi ravnatelj, da se dogovorimo o dejavnostih po šoli.

Svetniki se s predlogom strinjajo.

ga. Horjak: predstavi potek dosedanjih dopisov in odgovorov med Krajevno skupnostjo in Zdravstvenim domom Laško, glede obstoja Ambulante Jurklošter. Glede na poročila, informacije in dosedanje odgovore, zaključi, da so predstavniki ZD Laško v večji meri mnenja, da se dokončno zapre ambulanta v Jurkloštru.

Med svetniki debata glede te teme, izražanje nezadovoljstva na odziv odgovornih pri ZD Laško glede obstoja ambulante v Jurkloštru. Za takšno stanje je odgovorna tudi Občina Laško.

AD4

Za potrebe pregleda ponudb (katerega pokriva KS) svet krajevne skupnosti sestavi tričlansko komisijo. Predlagani svetniki, za člane komisije, so: Grega Stopinšek, Sandi Bezgovšek, Miro Lavrič.

Komisija je izglasovana soglasno.

g. Stopinšek predstavi ponudbe priprave glede ceste Stopinšek – Zemljak.

Matic Juteršek s.p. 11.004 eur, GM Hercog 10.975, Jure Špitalar s.p. 14.665, AGM Nemec 13.465

g. Stopinšek: Asfaltiranje se investira preko občinskega razpisa, potrebno se je dogovoriti ali uporabniki sami plačajo pripravo ali preko krajevne skupnosti. Krajevna skupnost poskrbi za delež do 100% stroška priprave. Po dosedanjih pogovorih naj bi krajevna skupnost prispevala cca 10% vrednosti. Predvidena finančna konstrukcija je sledeča: g. Jani Zemljak prispeva okoli 5.000eur, predstavnik Rusa 3.000 eur, za ostala sredstva pa naj bi poskrbela Krajevna skupnost.

g. Pikl: V kolikor so res uporabniki ceste res zmožni v takšni meri pokriti strošek priprave, je zelo dobrodošlo. Krajevna skupnost pokrije preostanek, ostali denar pa se lahko porabi na kakšnem drugem projektu.

Dogovor med svetniki je, da se pridobi informacijo, koliko sredstev so uporabniki, sami pripravljeni zagotoviti, razliko pa pokrije Krajevna skupnost.

g. Lavrič: Podlage v preteklem letu so slabo narejene. Postavi vprašanje: »Ali imajo vsi izvajalci za omenjeno cesto v ponudbi tolčenec za spodnji ustroj?«.

g. Stopinšek: vsi izvajalci imajo v ponudbi predvideno vgradnjo tolčenca, katerega se vozi iz Jurkloštra.

V letošnjem letu se izvede tudi asfaltiranje ceste Marijina vas – Krajnc.

g. Veber: za to cesto še ni dokončno dogovorjeno. S pogodbo se ne strinja, potrebno je dopisati služnost, da lahko g. Veber nemoteno dostopa do svoje parcele. Odmera je narejena samo do hiše Krajnc, njegova parcela pa je nekoliko dlje po kolovozni poti. V Pogodbo je potrebno dopisati, da ima dostop do svojega travnika, podeliti služnost po celotni trasi.

g. Pikl: Zadeva se bo na Občini preverila in se bo pravilno ukrepalo, da se to uredi.

V nadaljevanju predstavi, kako so sedaj lahko dolgotrajni postopki, preden se lahko določena cesta asfaltira, odmere so hitro narejene, potem pa se postopki zavlečejo okoli dveh let ali tudi dlje.

g. Stopinšek: Cena asfalta je 7,95 eur na m2, izvajalec asfaltiranja je podjetje VOC Celje na vseh cestah po razpisih s strani Občine. Na območju Jurkloštra so prevideni naslednji projekti:

Javna pot Stopinšek-Zemljak, Marijina vas-Krajnc in preplastitve, katere so se prenesle iz Plana za leto 2019. Iz naslova izvoza lesa iz državnih gozdov in sicer Brodnice-Poreber-Paneče, Jurklošter-Zgornji Voluš, Zagoričica-Paneče-Polana, Jereb-Stopinšek-Zemljak.

Predvidena so dela tudi na relaciji Mrzlo Polje-Trobni Dol. Sredstva zagotovi Komunala in sicer njihova strokovna služba je po pregledu lokacije zagotovila 700m2 preplastitve, 50 ton izravnave in 80m mulde, mikrolokacije se bodo določile v prihodnje.

Med svetniki razprava o tej cesti, ugotovitve so, da glede na to kako je prometno obremenjena je v zelo slabem stanju.

Razprava glede dolgotrajnih postopkov kategorizacije, g. Pikl razloži kako potekajo postopki, nekateri lahko trajajo tudi do 10 let, veliko je odvisno od dovoljenj uporabnikov, vlogo ima seveda denar in veliko drugih dejavnikov.

AD5

ga Horjak: Na sestanku vseh predstavnikov društev, zavoda delujočih na območju KS, v preteklem tednu, se je oblikovala skupna odločitev in predlog članom sveta KS, s strani predstavnikov društev, da letošnji krajevni praznik in praznovanja na temo 850-letnice Kartuzije Jurklošter, zaradi aktualnih - nejasnih razmer glede omejevanja zbiranja večjega števila ljudi, odpovemo. Predlog je, da se organizacija in praznovanja s temo 850-letnice prenesejo v naslednje leto. 

g. Pikl: Presenečen nad odločitvijo, glede na to, da se tudi g. Župan zelo angažira za izvedbo 850-letnice.

g. Lavrič: Izpostavi, da smo bili vsi svetniki enotni, da bi moralo biti celotno dogajanje v Jurkloštru, še posebej osrednja prireditev bi naj bila izvedena v Jurkloštru in ne v Laškem, na Stik-u namreč niso imeli posluha za to.

Razprava med svetniki na to temo se zaključi s podporo predlogu in odločitvijo, da se letos odpove izvedba Krajevnega praznika in organizacija vseh ostalih dogodkov na temo 850-letnice.

ga. Horjak: Na sestanku s predstavniki društev je bilo dogovorjeno, da se letos vseeno pripravi zloženko, ki bi namesto tradicionalnega vabila vsebovala nekaj besed namenjenih krajanom s strani vseh društev oz. vseh zainteresiranih akterjev, ki smo jih pozvali k sodelovanju pri organizaciji dogodkov na temo 850-letnice. S pripravo zloženke se prisotni strinjajo.

Predstavi še plan ostalega dogajanja s strani društev: Turnir v malem nogometu, Orionov pohod, Orientacijski pohod, Izvedba Božička v prilagojenem programu.

AD 6

g. Stopinšek: V preteklih tednih se je izvedel nadzor poslovanja za leto 2019. Oddano je bilo zahtevano, trenutno poleg nekaterih dopolnitev, posebnih povratnih informacij nimamo.

S strani PGD Jurklošter je prispela vloga za pomoč pri nabavi vrtnih garnitur - miza + klopi.

Sklep: Svet krajevne skupnosti Jurklošter sprejme sklep, da se nabavijo vrtne garniture po ponudbi.

Skrbnik je Gasilsko društvo, na voljo so vsem društvom. Cena 7 kompletov je okoli 800eur.

V nadaljevanju razprava glede odbojnih ograj in urejanja novih pravilnih napisov na tablah imen krajev.

Seja je bila zaključena ob 22:50 uri

Zapisal: Milan Volavšek                                                   Predsednik: Gregor Stopinšek

 

Zapisnik 5. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON