Zapisnik 6. redne sej

Z A P I S N I K

6. redne seje,  ki  je  bila  v  četrtek,  dne  01. 10. 2020 ob  18.00  uri  v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

   

    1.  Pregled zapisnika 5. redne seje

    2.  Poročilo občinskega svetnika

    3.  Poročilo o škodi neurja in plan dela

    4.  Razno

Prisotni  člani  sveta:  Lojzi Pavčnik, Gregor  Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek, Željko Grofelnik

Ostali  prisotni: Občinski svetnik Janko Cesar

Odsotni: Aleksander Bezgovšek, Miroslav Lavrič

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.

AD1

g. Cesar: Pri vpisu služnosti, pod drugo točko prejšnje seje, kjer je bilo omenjeno, da zapisnik seje iz leta 2011 ne obstaja, to ne drži. Omenjeni zapisnik takratne seje obstaja in ga je g. Cesar na današnji seji tudi predložil in pokazal svetnikom. Ta zapisnik naj se ponovno vloži v arhiv, kjer se hrani dokumentacija v zvezi s Kamnolomom Pojerje. Izvleček sklepa je bil narejen iz zapisnika in zapisnik obstaja tudi v arhivu krajevne skupnosti.

V zvezi s problematiko vrtca predlaga, da se na naslednjo sejo povabi ravnateljico vrtca, da razloži pravilnik in statut zavoda, kako te zadeve urejajo za celotno občino Laško, za vse enote vrtca v občini Laško.

g. Grofelnik: Omenjeni zapisnik bi moral biti vložen v dokumentacijo kamnoloma.

Glede vrtca se strinja, da se na sejo povabi ravnateljico, vendar bomo svetniki morali na tem področju sami postoriti več kot smo do sedaj, se na vsaki seji o tem pogovarjati in iskati, predlagati rešitve. Ravnateljica bo samo predstavila pravilnik, mi pa moramo predstaviti našo lokalno problematiko in se čim več pogovarjati o rešitvah.

g. Stopinšek: o teh zadevah se moramo res čim več pogovarjati in iskati rešitve.

Ga. Horjak: javni zavod, kot je Vrtec Laško, samo izvaja naloge opredeljene v zakonodaji/predpisih, kar v tem primeru predstavlja pravilnik in opredeljeno izvajajo. Ampak naša dolžnost pa je predlagati spremembe, katere v kraju potrebujemo, in na to opozarjati občinske svetnike, ki omenjeni pravilnik lahko dopolnjujejo, prilagajajo potrebam tako uporabnikom vrtca, kot izvajalcem – vrtcu, kot ustanovi.

Med svetniki razprava tudi na temo problematike ostalih javnih zavodov, katerega del je ambulanta Jurklošter.

g. Grofelnik: Direktorica zdravstvenega doma Laško določene zadeve jemlje v svoje roke in dela popolnoma po svoje in zakaj župan v njeno delo ne poseže? V Laškem je trenutno stanje katastrofalno, dela se v škodo pacientov. Poziva tudi g. Cesarja kot občinskega svetnika, da se maksimalno angažira pri nenehnem izpostavljanju te problematike na občinskih sejah.

g. Lesičar: V zdravstvenem domu ni samo problem direktorica, nedostopna za konstruktivne pogovore je tudi strokovni vodja, ga. Zlatečan.

ga. Horjak: Kljub neštetim dopisom, nenazadnje delovnemu sestanku z vodstvom, še vedno nimamo niti odgovora, na katerem se opredeljuje poročilo o delu, plan dela in sicer - po kakšnem ključu se vodi statistika obiskov ambulant.

Razprava med svetniki na to temo.

Zapisnik je bil po uvodnih razpravah soglasno sprejet.

AD2

Poročilo občinskega svetnika, g. Janka Cesar

10. seja – pomembnejše teme:

 - Sprejet nov pravilnik in cene za socialno varstvo

 - Javne ceste – kategorizacije in odmere

 - Predlog odloka o obračunavanju komunalnega prispevka za gradnje, približno enak prispevek,          okoli 2.600 eur.

 - rebalans proračuna

 - CI Za Razvoj RT – glede ZP Rimske Toplice, kamor sodi tudi ambulanta Jurklošter, so predstavili in predali zbrano gradivo občinskemu svetu in direktorici ZD. Izpostavljeno je bilo, da je KS Jurklošter dobro sodelovala in prav tako izpostavljala problematiko Zdravstvenega doma.

11.seja

 - sporazum o koncesiji (od Zagorja do Zidanega Mosta gradnja treh hidroelektrarn)

 - prometna ureditev v Zidanem Mostu – aktualna gradnja

 - cilj Slovenije je do leta 2050 energetsko neodvisna država

 - sporazum med gasilskimi društvi in GZ Laško – poenotena gasilska vozila in oprema, katere lastnik je Občina Laško.

 - s strani države zaradi ukrepov covid-a je Občina Laško prejela 254.000 eur, od tega 216.000 eur ZD Laško.

 - do sedaj je bilo porabljenih sredstev iz naslova odstranjevanja posledic neurja 550.000 eur, ostanek do 30.9. je 185.000 eur.

 - občinska priznanja – 2 zlati, 4 srebrna in 2 bronasta, med prejemniki sokrajan Janez Lesičar (srebrni grb Občine Laško, področje gasilstva in kulture)

Pobude:

-  rekonstrukcija ceste na »Ajnšnitu« - ožina

-  Obzidje Kartuzije – pod okriljem spomeniškega varstva

-  v realizacijo južni in vzhodni del ograje – tako dokončana zaščita pokopališča v celoti.

g. Stopinšek: Kakšno je stanje glede novega mostu in preplastitve čez Kurjo vas?

g. Cesar: Na Direkciji za ceste so se zgodile kadrovske zamenjave in bo potrebno na novo zagnati postopke glede tega mostu in ureditve pešpoti med centrom Jurkloštra in šolo. Za pešpot se sicer trenutno odvija ponovno projektiranje.

-  nadaljevanje izgradnje kolesarske trase od Jagoč do Laškega.

Ob koncu poročila med svetniki mnenje, da je potrebno poslati dopis Direkciji za ceste glede ureditve mostu v Kurji vasi.

AD3

g. Stopinšek: Neurje 30.7. 2020 je neurje prizadelo predvsem območje Lahovega Grabna, Lipnega Dola, Polane. Poslan je bil popis najbolj poškodovanih cest.

Neurje 30.8.2020 – predložen popis cest in poškodovanih objektov zaradi vetra in toče.

Najbolj kritična v obeh neurjih je bila cesta zgornja tisovca, cesta Sele-Leskovšek.

Med svetniki razprava glede te ceste

Sklep: Pripravi se finančna konstrukcija za cesto  Sele – Leskovšek in se po razpoložljivih sredstvih uredi določen odsek ceste.

 

 

Cesta Lipni dol – Pavčnik

Sklep: g. Pavčnik sam poskrbi za izvajalca, izvajalec izstavi račun in se znesek poravna iz naslova sanacij po neurju.

g. Stopinšek: Cesta v Panečah, med domačijo Kozmus in Selič; uporabniki bi plačali pripravo ceste za asfaltiranje, krajevna skupnost pa bi plačala asfalt, strošek asfaltiranja bi znašal okoli 5.000 eur. Po zagotovilu župana bi se za cesto v najkrajšem možnem času opravila odmera.

Sklep: Na cesti v Panečah se na odseku Kozmus – Selič v dolžini 150m v letošnjem letu izvede asfaltacija.

 

Med svetniki pogovori kakšno je trenutno stanje glede odmer oziroma prenosov lastništva na cestah v krajevni skupnosti Jurklošter.

g. Stopinšek: o neurju potrebne sanacije:

 Polana-Zakovšek, Lahov Graben-Senica, Lipni dol (Pavčnik), Mrzlo Polje-Marijina vas (urditev bankin), Blatni Vrh (uničeno ogledalo), Sele-Leskovšek, Polana-Prevejska ravan, Polana-sv.Kancijan.

g. Stopinšek: Na naslov KS Jurklošter je prispela vloga za sofinanciranje izgradnje vodovoda v Polani, katerega uporabniki so tri gospodinjstva na Selah.

Sklep R 06-07/2020

 

Na podlagi prošnje za sofinanciranje izgradnje vodovoda v dolžini 600m in ocenjene investicije v skupni vrednosti 3.000€, predlagan znesek s strani KS Jurklošter potrjen s sklepom znaša 625€ in bo poravnan na podlagi predloženih računov. Vodovod do uporabnikov Aleksander Bezgovšek, Polana 36, Bela Horvat, Polana 32, Jože Sebič, Polana 33.

g. Stopinšek: Prebere vlogi za sofinanciranje priprave podlage za asfaltiranje na cesti Marijina vas – Kranjc.

 

 

 

Sklep R 06-08/2020

 

Na podlagi vloge, podane v mesecu juniju, juliju in septembru, svet sprejema sklep o dodelitvi sredstev v višini 625€ pri sofinanciranju podlage asfalta na odseku Marijina vas – Kranjc. Ob predložitvi računov bo znesek nakazan.

AD4

g. Stopinšek: Kratko poročilo 3. seje sveta krajevnih skupnosti z dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 2. redne seje
  2. Poročilo Komunale Laško o zimski službi
  3. Informacije o tekmovanju za najlepšo vas in objekte »Moja dežela lepa in gostoljubna«
  4. Informacije o participativnem proračunu
  5. Informacije o asfaltiranju v letu 2020

Zaradi mile zime je nekaj denarja ostalo, ta sredstva bo Komunala Laško prerazporedila na vse krajevne skupnosti, v obliki opravljenega dela. V letošnjem letu bo izveden nov razpis.

Tekmovanje za najlepšo vas in objekte ni bilo izvedeno.

Glede participativnega proračuna, nekatere krajevne skupnosti so se pritožile, da naj ne bi vedeli, da lahko posamezni krajani podajo predloge za porabo teh sredstev. Sprejet je bil sklep, da bodo v naslednjem letu preko krajevnih skupnosti pravočasno obvestili krajane.

g. Lesičar: Razpis za zimsko službo se je letos že zaključil, vendar se za območje Jurkloštra na razpis ni nihče prijavil, zato se bo razpis ponovil.

Sledi razprava glede izdelave koledarja, za katerega je med svetniki strinjanje, da se letos izdela in uporabi zraven daril ob novem letu. Dogovor je, da se slike zberejo do okvirno 20.. oktobra. K oblikovanju koledarja bi povabili društva delujoča v naši KS, da prispevajo svoje fotografije, katere bi vključili na sam koledar. Zraven koledarja bi se za darilo priložil čaj ali penina.

Zaključna seja se bo izvedla v manjšem številu zaradi trenutnih razmer in sicer svetniki in predsedniki vseh društev.

ga. Horjak: S strani Kulturnega društva Prežihov Voranc je bila oddana vloga za sofinanciranje prireditve »PRIHOD BOŽIČKA«. Tričlanska komisija je vlogo pregledala, dne 28. 09. 2020, jo ocenila na osnovi kriterijev in meril za vrednotenje prireditev in projektov, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju prireditev in projektov v KS Jurklošter ter pripravila predlog sklepa članom sveta KS Jurklošter. Prireditev oziroma projekt je bil ovrednoten v višini 600,00 €.   

Predlagano je bilo, da se izvede predstava samo za otroke, ki si lahko predstavo ogledajo sami (oziroma izjemoma, zaradi starosti v spremstvu starša), za starše pa se pripravi simbolično druženje na prostem, s pogostitvijo za čas trajanja predstave. Hkrati bi se lahko izvedel prižig lučk, v ta namen se letos nabavi nekaj novih lučk. V primeru zaostritve razmer glede širjenja novega korona virusa se prireditev v dogovoru z društvom preoblikuje, vsekakor pa je želja, da vsak otrok prejme tudi letos darilo.

Predviden termin prireditve je 19.12.2020.

 

 

 

 

R 06-09/2020

 

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve PRIHOD BOŽIČKA, vlagatelju Kulturnemu društvu Prežihov Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek,  v višini 600,00 €. Sklep je bil sprejet na podlagi obravnavane vloge po Pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

 

g. Grofelnik: Cesta proti Marofu, kjer se je letos izvedela sečnja lesa je v slabem stanju, potrebno bi bilo poslati dopis odgovornim, v tem primeru podjetju SIDG.

Prav tako bi bilo potrebno odstraniti kontejner pri slapu na Marofu, ker naj bi bila dela že končana.

Izpostavi še, da vzdrževanje bankin ni dobro, ob neurjih se vgrajeni pesek odlaga po travnikih. Za dolgoročno ohranjenost cest bi bilo potrebno tudi kdaj posekati vejevje ob cestah, na nekaterih odsekih je stanje katastrofalno.

g. Cesar: Na SIDG je že kontaktiral z pristojnimi glede vejevja ob cesti proti Marofu, obljubljeno je bilo, da se bo to uredilo do oktobra. V primeru, da se to ne bo zgodilo, bo kot občinski svetnik na Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo poslal primeren dopis.

ga. Horjak: Potrdi potrebo po odstranitvi kontejnerja, kar je želja tudi krajanov, predvsem Marijine vasi. Opozori na zadevo, ki se zadeva Kamnoloma Pojerje, morebitno potrebo po ponovljenem dopisu, saj na dopis glede kamnolom, ki je bil posredovan  Komunali Laško, namreč še nismo prejeli odgovora, v predvidenih 30. dneh.

Okrasitev centra Jurkloštra se letos izvede tradicionalno kot vsako leto. Krasitev se izvede dne 12.12.2020

g. Cesar: Na naslov Zavoda Odon je bilo prejeto  vabilo na simpozij ob 850-letnici Jurkloštra na ZRCZ – SAZU v Ljubljani. Dogodek bo 10. novembra. Vabljeni so tudi predstavniki krajevne skupnosti.

Seja je bila zaključena ob 20:27 uri

Zapisal: Milan Volavšek                                                   Predsednik: Gregor Stopinšek

 

Zapisnik 6. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON