Zapisnik 7. redne seje

Z A P I S N I K

7. redne seje,  ki  je  bila  v  četrtek,  dne  27. 01. 2021 ob  18.00  uri  v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

   

 1. Pregled zapisnika 6. redne seje

 2. Kamnolom Pojerje

 3. Poročilo občinskega svetnika

 4. Poročilo dela za leto 2020

 5. Plan dela za leto 2021

 6. Predvidene investicije s strani občine za leto 2021

 7. Čistilna akcija

 8. Inventurna komisija

 9. Razno

Prisotni  člani  sveta:  Lojzi Pavčnik, Gregor  Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek, Željko Grofelnik, Aleksander Bezgovšek, Miroslav Lavrič

Ostali  prisotni: Občinski svetnik Janko Cesar, CI kamnoloma Pojerje Andreja Lavrič

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.

AD1

Zapisnik je bil soglasno sprejet

AD2

g. Lavrič: Zapisnika v arhivu takrat ni bilo. Že po pisavi je razvidno, da je bil zapisnik naknadno narejen. Doda še, da je g. Cesar vabljen pod točko - poročilo občinskega svetnika in glede na trenutne razmere bi bilo dobro, da bi se tega tudi držal, kot se je morala v preteklosti tudi CI, imela je besedo samo v točki razno.

Nadaljuje s temo kamnoloma. Izvleček sklepa je bil narejen iz zapisnika, za katerega pravi, da je evidentno ponarejen.

 

g. Cesar: prosi za besedo

 

g. Lavrič: Se s tem ne strinja, v skladu s statutom ima pravico do besede samo pri točki 3. in pod točko razno.

 

g. Stopinšek: Tema kamnolom je na današnji seji, predvsem zaradi vabila strank na pripravljalni narok. Dogovoriti se je potrebno, kdo bo takrat šel, kdo nas bo takrat zastopal. Termin je določen  2.6.2021 ob 8:30 uri na sodišču.

g. Lavrič: Držimo se sklepa.

 

g. Stopinšek: Se strinja, na termin bodo odšli predsednik in pooblaščena svetnika, za zadeve glede Kamnoloma Pojerje.

ga. Lavrič: Ko se je vse skupaj začelo dogajati v zvezi z kamnolomom, so predstavniki CI takrat prišli na eno izmed sej in zahtevali celoten zapisnik, ne samo izvleček, vendar ga takrat ni bilo. Zapisnik je, takratni tajnik g. Cesar, prinesel na naslednjo sejo, nepodpisanega.

Glede tožbe; želi prisostvovati na sodišču, 2. 6. 2021, zaradi poznavanja situacije z vsemi zadevami, katere se zadevajo kamnoloma. Direkcija RS za vode so civilni iniciativi dali prav. CI je Komunali Laško poslala dopis o pomanjkljivosti določenih zadev v okolici kamnoloma, itd., vendar odziva ni bilo.

V nadaljevanju razprava glede tožbe, g. Lesičar omeni, da se strinja in je takrat tudi glasoval za tožbo, katero je vložila KS in da ne namerava biti priča nikomur.

g. Grofelnik: Zadeve, katere se tičejo g. Hercoga v primeru kamnoloma so dokaz, na kakšen nizkoten način želi g. Hercog izkoristiti kamnolom za svoje potrebe.

V nadaljevanju razprava med svetniki glede zapisnika, katerega takrat na seji ni bilo. Različni pogledi in mnenja

g. Cesar: Kot takratni tajnik ima ta zapisnik tudi v obliki ročnega zapisa.

ga. Lavrič: Kakorkoli, takrat na seji zapisnika v arhivu ni bilo.

Razprava na to temo.

ga. Andreja Lavrič zapusti sejo  ob 18:28 uri.

AD3

Pomembnejši dogodki in plani za naš kraj: g. Cesar.

- Baročni dvorec – 70.000eur za obnovo

- konzulatorski načrt za območje Jurkloštra

- podana pobuda za izmero ceste Lažiše – Lešje

- razširitev odseka »ajnšnit« proti Rimskih Toplicam

- podaljšanje razpisa za most v Lahovem Grabnu.

g. Bezgovšek: Problematika prevoza v šolo še vedno ostaja v Globokem v času sanacije podvoza.

- pobuda za več izdelanih muld ob cestah namesto nenehnega urejanja bankin z peskom, katere znova in znova odnašajo nevihte.

- potrjena je nova komisija SPV (splošna prometna varnost)

g. Lesičar: Zasluge za izvedbo projekta novega mostu v Lahovem Grabnu in razširitev ožine  »Ajnšnit« ima g. Hevka.

g. Lavrič: Potrebno bi bilo pregledati prepuste in pokrove na občinskih cestah kot tudi table na državnem nivoju in potrebnost ogledal na nevarnih cestnih odsekih.

Razprava glede participativnega proračuna za tekoče leto, g. Lavrič izrazi nezadovoljstvo glede lanskoletnega predloga g. Cesarja, kateri je kot krajan podal takrat svoj predlog na Mrzlem Polju. Lahko bi se zgodilo, da bi se sredstva delila in se ne bi predlog svetnikov uresničil v polni meri.

g. Cesar: Predlog je bil oddan po pravilniku glede participativnega proračuna, bolje več predlogov, izbrani predlog svetnikov pa je tako ali tako imel zagotovljen uspeh.

g. Grofelnik: Izrazi strinjanje s tem, da bi bilo bolje, da bi kot občinski svetnik podprl predlog svetnikov.

Prav tako se strinja tudi s to pobudo, da se uredijo prepusti in da se veliko več sredstev nameni za trajno ureditev muld.

ga. Horjak: g. Cesarja prosi, naj vpliva po svojih zmožnostih, da bi se izvedba 850-letnice vsaj v glavni meri dogajala v Jurkloštru.

g. Cesar: Izšla je knjižica, katera je izdelana v smislu praznovanja 850- letnice. V pomladnih mesecih naj bi bila prestavljena v Jurkloštru. Glede dogajanja okoli te prireditve pa že potekajo dogovori o izvedbi glavnih dogodkov v Jurkloštru.

Strinjanje svetnikov s tem.

 - na spletni strani ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo je nov odlok, vse priobalne pasove ob vodotokih urejajo lastniki sami. Potrebno bi bilo na nek način s tem seznaniti lastnike zemljišč v krajevni skupnosti, kateri imajo zemljišča ob vodotokih.

g. Lesičar: Kako je z razpisom obnove objekta Kartuzije?

g. Cesar: Sedaj se je projekt prijavil na razpis na ministrstvo, da le ti sofinancirajo še drugi del.

Razprava o postopkih, kateri so potrebni v prihodnosti, da se končno lahko uredi dokončna obnova.

g. Cesar zapusti sejo ob 20. uri

AD4

g. Stopinšek: Kljub trenutnim razmeram se je v kraju kar veliko naredilo, in sicer:

 - asfaltiranje cest Stopinšek – Zemljak, Marijina vas – Kranjc.

 - preplastitev odsekov na cestah Brodnice-Poreber-Paneče, Jurklošter-zgornji Voluš, Zagračnica-Paneče-Polana, Jereb-Stopinšek-Zemljak

Iz sredstev občinskega proračuna je bila narejena preplastitev del ceste Mrzlo Polje-Blatni Vrh

Narejeno je bilo skoraj vse po planu za to leto kar se tiče teh del.

Zaključnega računa še ni, trenutno stanje je sledeče:

 - prenos 14.151 eur iz lanskega leta

 - skupni promet 70.000

 - poraba 48.000

 - prenos 20.000(10.000 namenskih sredstev za kartuzijo za ureditev bencinske črpalke, 10.000 prenos za dela, katera niso bila narejena, in sicer ureditev ceste v zgornji Tisovci)

 - sanacija cest po neurju

 - dodatna asfaltacija ceste v Panečah in ureditev mulde proti lovski koči.

 - frezanje pri preplastitvah je izvajala Komunala iz naslova ostanka dodeljeni sredstev za zimsko službo. Sredstva je Komunala enako razdelila vsem krajevnim skupnostim.

 - Preplastilo se je več cest zaradi ostanka sredstev iz naslova izvoza lesa iz skladovih gozdov.

g. Lavrič: Pohvale glede izvedbe prireditve Božička in izvajanje pluženja in posipanja.

g. Lesičar: Odnose s Komunalo Laško imamo zelo dobre, potrebno je to v prihodnosti vzdrževati. Vse videne pomanjkljivosti pri izvajanju zimske službe je potrebno počasi reševati po zmožnostih.

AD 5

Plan dela:

Namenska sredstva:

 - Jepihovec – Kosmačin (347m)

 - Blatni vrh- Vidic (150m)

 - Jepihovec – Zupanc (zemljišče v lasti Občine)

g. Bezgovšek: predlaga, da se uredi razširitev ceste k Janiju Trupi pod Sveto Trojico

g. Lavrič: predlog za naprej; Mrzlo Polje 25 – Blatni vrh

Razprava glede ceste čez plaz Polana-Paneče. Cesta se občasno uredi, samo da je prevozna makadamska, glavna cesta uradno poteka okoli plazu.

Volavšek pripelje dve oz. tri prikolice peska in se poravnajo večje vdolbine.

g. Stopinšek: za namenska sredstva – izvoz lesa iz skladovih gozdov. Vsako leto se dobi nekje 14.500 eur, natančno za letos še ni znano.

Predlog: odseki na cestah; Henina – Špitalar 126m, Lahov Graben- Jepihovec 200m, javna pot Jurklošter-Voluš -Kozmus 100m. Ocena 25ton izravnav na vseh odsekih skupaj

Predlog preplastitve odsekov cest v lasti Občine Laško kompletno z odvodnjavanjem in potrebnimi prepusti:

Lešje-Lažiše, Trobni dol-Blatni Vrh-Mrzlo Polje, Mrzlo Polje-Marijina vas, Zagračnica -Paneče-Polana (prenos iz prejšnjega leta)

AD  6

Plan Investicij s strani Občine Laško:

CESTNA INFRASTRUKTURA

-          Mišji Dol-Globoko-Blatni Vrh; sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom

-          Mrzlo Polje-Blatni Vrh; sanacija udorov in preplastitev za asfaltom

-          Lažiše-Lešje (meja Dobje) sanacija udorov in ureditev odvodnjavanja

-          Zagračnica-Paneče-Polana; sanacija plazov in usadov, preplastitve

Plazovi na javnih poteh:

-          700631 Obrez-Lipni dol

-          700331 Sele-Lokavec

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

-          Izgradnja pločnika ali pešpoti na relaciji Jurklošter center-Kartuzija

-          Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov Graben

-          Kanalizacija center Jurkloštra z malo čistilno napravo

-          Zaščita ruševin pri cerkvi v Jurkloštru

-          Muzej gozdarstva na prostoru nekdanje bencinske črpalke

-          Varovalne zaščitne odboje ograje na javnih poteh

-          Vzdrževanje javnih površin (Kartuzija in center Jurkloštra)

-          Vzdrževanje pokritih avtobusnih postajališč in izdelava novih

-          Zapora prometa skozi dvorišče Kartuzijske pristave (dovoljeno za pešce in kolesarje)

-          Obvoznica z mostom na relaciji Janezova kapela-Pokopališče

-          Izdelava širokopasovnega interneta + telefonija

STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA

-          Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa stanovanjskih blokov

-          Energetsko varčna sanacija stanovanjskih blokov

-          Rekonstrukcija mrliške vežice Jurklošter

ŠPORTNI OBJEKTI

-          Tematske, kolesarske in sprehajalne poti-tematska pohodna pot Sv. Trojica – nadaljevanje

-          Sanacija obstoječega igrišča (preplastitev ter obnovitev obstoječe ograje)

-          Tematska poučna pot Jurklošter-Marijina Vas-Preske-Kartuzija.

Razprava glede participativnega proračuna, med svetniki strinjanje, da se odda predlog ureditve obnove stolpa Stražarja

g. Ocvirk: Za naprej poda predlog ureditve električne polnilnice pri osnovni šoli. Predlogu so svetniki naklonjeni za naslednje leto.

AD7

Čistilna akcija bo potekala prilagojeno razmeram takratnega stanja glede covid-19. Potekala bo 20.4.2021.

Prireditve glede na trenutno stanje do nadaljnjega odpadejo.

AD8

Inventurna komisija

Sklep: R 07-10/2021 Predlagani in izglasovani člani inventurne komisije so Milan Volavšek, Željko Grofelnik in Gregor Stopinšek.

 

Sklep: komisija za odpiranje ponudb ostane v naslednji sestavi; Gregor Stopinšek, Miroslav Lavrič, Aleksander Bezgovšek.

 

AD9

g. Lavrič: zaradi bolezni divjih svinj prosi, da se obvesti krajane, v kolikor vidijo sumljiv primer, naj nemudoma obvestijo številko 112.

Seja je bila zaključena ob 20:40 uri

Zapisal: Milan Volavšek                                                   Predsednik: Gregor Stopinšek

 

Zapisnik 7. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON