Zapisnik 8. redne seje

Z A P I S N I K

8. redne seje,  ki  je  bila  v  četrtek,  dne  23. 06. 2021 ob  18.00  uri  v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

   

    1.  Pregled zapisnika 7. redne seje

2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Poročilo občinskega svetnika

    4.  Prireditve v letu 2021

    5.  Pregled plana dela za leto 2021

    6.  Razno

Prisotni  člani  sveta:  Lojzi Pavčnik, Gregor  Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek, Željko Grofelnik, 

Ostali  prisotni: Občinski svetnik Janko Cesar

Odsotni: Aleksander Bezgovšek, Miroslav Lavrič

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.

AD1

Med svetniki strinjanje, da bi bilo potrebno kmalu po seji napisati zapisnik, v pretežni meri zaradi tega, da vsi svetniki vedo kaj se je na seji dogovorilo in se lahko potem lažje sledi opravljenemu dogovorjenemu delu in aktivnostih.

AD2

g. Stopinšek: dne, 2.6.2021 Sta bila g. Stopinšek in g. Lavrič na sodišču glede kamnoloma. Obravnava se je začela, naslednja obravnava bo potekala 24. 9. 2021. Odvetnik g. Krašek, je sodnici podal zahtevo, da se dostavijo tudi drugi dokazi. Pomembnejša, dobra informacija na obravnavi za nas je bila, da je sodnica na tej obravnavi povedala, da je soglasje Župana za podelitev služnosti obvezna. Odvetnika obeh strani sta se strinjala s tem, da se na naslednjo obravnavo povabi župana in verjetno bodo na to zaslišanje vabljene vse priče.

g. Grofelnik: Župan bo v vsakem primeru moral pričati. Nasprotna stran bo v vsakem primeru želela tudi pričanje g. Lesičar Franca.

g. Lesičar: V kolikor bo pozvan na sodišče, se bo vabilu odzval in povedal dejansko kako je bilo.

g. Grofelnik: Ker se Komunala še ni odzvala na dopis, ga bo potrebno ponovno poslati.

ga. Horjak: Dopis je že bil dvakrat poslan, ponovno bo posredovan še v elektronski verziji.

Razprava na temo podatkov o parcelah v okolici kamnoloma, katere je Komunala nepravilno navedla pri pridobivanju dokumentacije za OPN.

Sklep: Ponovno se pošlje zadnji poslani dopis Komunali Laško.

AD3

g. Stopinšek prebere poročilo občinskega svetnika g. Janka Cesar;

14. redna seja, pomembnejši dogovori in ugotovitve;

 - zdravstveni dom Laško  - nespremenjeno delovanje

 - ambulanta Jurklošter – ostane v mirovanju

 - potrjena nova cena grobnin za enojni grob in sicer za 14% bo sedaj višja cena (19eur)

 - potrjen gospodarski načrt Komunale Laško

 - v načrtu razvojnih programov OL za leto 2021-2024 se je dodatno uvrstil nov projekt – oprema za Stik, Kulturni center Laško. Občina je bila uspešna na razpisu za sanacijo in obnovo ter potrjen predlog za prerazporeditev sredstev za izvedbo investicij.

15. redna seja

 - Predan je bil elaborat o oblikovanju cen  o oskrbi s pitno vodo. Na podlagi tega je bila potrjena nova cena in ta znaša 0,602eur na m3, kar je 2,4% višja cena.

 - Proračunska rezerva 5.329.666eur.

Pobude in vprašanja s strani g. Janka Cesarja občinskemu svetu

 - Ali je izbran izvajalec za odmero ceste Meja – Dobje?

   Predvidene so posodobitve v letu 2022 iz naslova asfaltiranja občinskih cest.

 - Sofinanciranje obnove baročnega obzidja pri kartuziji Jurklošter?

   36.000 ali 50% vrednosti obnove, izvedba takoj po izbiri izvajalca.

 - Pobuda za postavitev varovalne ograje v dolžini cca 50m na odseku LC Vrh nad Laškim –       Jurklošter ob potoku Mišnica

   Že izvedeno.

 - Kdaj bo dokončna zamenjava krajevne table z novimi napisi ob javnih poteh?

  S strani komunale je bilo sporočeno, da je to urejeno, za katerokoli lokacijo se dogovorimo v prihodnosti.

g. Volavšek: opomni na ogledalo pri odcepu za Jepihovec, kako daleč je s postavitvijo le tega?

g. Stopinšek: zadeva je v postopkih, čaka se soglasje Direkcije za ceste. Postopek vodi g. Picej (OL).

 - Pripravlja se dokumentacija za izvedbo investicije ceste z mostom preko Gračnice od Kartuzije do Janezove kapele.

 - z VOC Celje je potekal pogovor glede stanja lesenih mostov; zaradi premalo kvalitetnega pritrjevanja lesenih podnic – nevarnost poškodb vseh udeležencev v prometu.

Trenutno se izvajajo tedenski pregledi in skladno s stanjem in namenjenimi financami sproti sanirajo najnujnejše. Za trajnostno sanacijo je potrebno poslati dopis na DRSI LJ, da se odobrijo dodatna sredstva za popravilo in vzdrževanje

g. Lesičar: Potrebno bi bilo poslati dopis vključno z detajlnim fotografiranjem stanja.

g. Grofelnik: Trenutno stanje teh lesenih mostov je neprimerno, predrago vzdrževanje, odpadajoče deske predstavljajo preveliko nevarnost v cestnem prometu. Komentar glede obzidja pri cerkvi; 36.000eur sredstev je zelo malo namenjenih za obnovo obzidja. Poda komentar na vodarine, po podatkih naj bi imela Občina Laško eno izmed dražjih vodarin. Tudi glede prepustov na lokalnih poteh je še vedno problematika, jih je premalo in se ne vzdržujejo dovolj pogosto.

AD4

g. Stopinšek: Glede na trenutno stanje z ukrepi zaradi Covid-19, kaže, da se bo lahko letos marsikaj dogajalo. Izvedeni sta že bili dve prireditvi in sicer godci ter predstavitev knjige o Jurkloštru.

ga. Horjak: Društva v kraju so aktivna, kar se odraža, tudi glede na število vloženih vlog. Še vedno je popolnoma neodzivno eno društvo – Rdeči križ, kar predstavlja za kraj, kjer je večina populacije starejše velik problem. Drugo društvo, ki je usmeritev, da se s šolo in vsemi krajani sodeluje rahlo pozabilo pa je Športno društvo. Opomni, da smo sredstva za obnovo igrišča zagotovili iz naslova participativnega proračuna, pa ni kot upravitelj – ŠD, vsaj sveta KS obvestil o izvedbi Športnega dne. Katerega namen je bil med drugim tudi sodelovanje s šolo, kot je znano to leto to zopet ne bo izvedeno v tem duhu. Potrebno bo razmisliti komu bo ta dan v prihodnje sploh namenjen. Vloge za sofinanciranje prireditev do sedaj v tem letu niso oddali Lovska Družina, Športno društvo in RK.

Glede na čas, pred avgustom, bi bilo potrebno v teh dneh izvesti delovni sestanek z vsemi društvi, da vsak predstavi svoj delež sodelovanja pri krajevnem prazniku. Društva oz. običajno sodelujoče, bi pozvali preko elektronske pošte.

g. Grofelnik: v planu imajo naslednje aktivnosti;

 - Hubertov memorial – tekmovanje v balinanju,

 - tekmovanje s krogom na vrvici

 - rusko balinanje (odvisno od razmer)

 - izlet ob koncu leta

 - srečanje upokojencev Občine Laško

 Imeli so željo sodelovanja  z Rdečim križem, vendar ni bilo odziva.

g. Lesičar: pripravljena in označena je pot NOB. Start pešpoti je v Jurkloštru, cilj po nemškem grabnu nazaj. Čas pohoda je predvidoma 3,5 ure.

Na balinišču bi bilo s strani Komunale Laško še urediti nekaj podrobnosti. Glede stanja Rdečega križa; poskrbeti je potrebno za nemoteno delovanje te organizacije, pozvati predsednico da ukrepa.

ga. Horjak sejo zapusti, predlaga, da v nadaljevanju poročila glede obravnave vlog s strni komisije, posreduje član komisije g. Ocvirk.

Razgovor med svetniki in strinjanje na to temo.

Avgustovsko dogajanje-dogovor;

20.8. – Otroška delavnica oz. filmski večer

21.8. - Turnir v malem nogometu in Orionov pohod

28.8. – Krajevni praznik in otvoritve cest. Možnosti; Stopinšek-Zemljak, Blatni Vrh – Vidic in Marijina vas – Kranjc.

Razprava na temo izvedbe dogajanj v mesecu avgustu, dogovor, da se do 10.7. sestavi okviren plan in pozove morebitne sodelujoče.

AD5

g. Stopinšek: nedavno so se začela dela na obnovi ceste Zgornja Tisovca. S Komunalo je dogovorjeno, da se v najkrajšem možnem času končno izvede rezanje vejevja ob cesti Brodnice – Poreber.

Preplastitve po planu letošnjega leta še niso terminsko določene. S strani OL (g. Kaluža) so odobrena sredstva iz naslova »izvoz lesa iz skladovih gozdov«, ni pa znana višina sredstev, kot tudi ne izvajalci.

g. Lesičar: Na Občini Laško kot kaže ni vse urejeno glede izvajanja del po planu. Videti je, da se veliko izvajajo dela, denarja pa naj ne bi bilo letos dovolj.

Razprava na temo sanacije poškodovanih gozdnih cest, potrebno bi bilo zaostriti nadzor nad tem, ali izvajalci sečenj poskrbijo za primerno sanacijo poškodb na cestah.

g. Pavčnik: Opozori na potrebna vzdrževalna dela na cesti v Lipnem Dolu v bližini Taškerja in pri Lapornik Otu v dolžini cca 100m. Obcestni jarek se zaradi erozije niža, najbolj smiselna bi bila vgradnja kanalet.

g. Ocvirk: Na cesti, v bližini hišne številke Polana 64, je potrebno očistiti jarek ob lokalni cesti. Pri Pompe Boštjanu je potrebno do konca sanirati jarek.

AD6

g. Ocvirk: Predstavi obravnavane vloge s strani društev, za pridobitev sredstev iz naslova sofinanciranje prireditev/projektov. Vrednost točke za leto 2021 znaša 10eur.

Prireditve in ovrednotenje vlog;

 - PGD Jurklošter; Orionov pohod – 200eur

    Florjanova maša je bila odpovedana

 

R 08-11/2021

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Orionov pohod, vlagatelj PGD Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Bernard Bevc, v višini 500,00 €. Sklep temelji na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

 - DU - Hubertov memorial – 300eur

R 08-12/2021

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve XIV. Hubertov memorial, vlagatelj DU Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Željko Grofelnik,  v višini 300,00 €. Sklep temelji na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

 - DMJ – Poletni preplet – 150eur

R 08-13/2021

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Poletni preplet, vlagatelj DMJ, katerega odgovorna oseba je Maruša Horjak,  v višini 150,00 €. Sklep temelji na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

 - KD – izvedba digitalnega projekta – 450eur

R 08-14/2021:

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Digitalni projekt, vlagatelj Kulturno društvo Prežihov Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek,  v višini 450,00 €. Sklep temelji na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

KD – Prihod Božička- 500 eur

R 08-15/2021

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Prihod Božička, vlagatelj Kulturno društvo Prežihov Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek,  v višini 500,00 €. Sklep temelji na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

Vsi sklepi so bili potrjeni soglasno.

Razprava na temo knjige ge. Mije Oter Gorenčič z naslovom Kartuzija Jurklošter.

g. Ocvirk: potrebna je ureditev obzidja na severni strani – odstranitev dreves in vejevja.

Pripravi se popis del za Stolp – potrebna gradbenih in ostalih del.

Seja je bila zaključena ob 20:30 uri.

Zapisal: Milan Volavšek                                                   Predsednik: Gregor Stopinšek

 

Zapisnik 8. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON