Zapisnik 9. redne seje

Z A P I S N I K

9. redne seje,  ki  je  bila  v  četrtek,  dne  25. 11. 2021 ob  18.00  uri  v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

   

    1.  Pregled zapisnika 8. redne seje

2.  Kamnolom Pojerje

    3.  Praznovanja v decembru

    4.  Pregled plana dela

    5.  Plan dela za leto 2022

    6.  Razno

Prisotni  člani  sveta: Gregor  Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Milan Volavšek, Željko Grofelnik, 

Ostali  prisotni: Podžupan Občine Laško g. Matjaž Pikl

Odsotni: Lojzi Pavčnik, Miroslav Lavrič

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.

AD1

g. Stopinšek: poslan je bil dopis na direkcijo za ceste glede slabega stanja mostov, odgovorili so, da se bodo do leta 2023 izvajala samo vzdrževalna dela, po letu 2023 pa naj bi se izvedla trajna sanacija.

AD2

g. Stopinšek: na dnevnem redu je točka v zvezi kamnoloma Pojerje predvsem zaradi  tožbe za preklic služnosti.  Dne, 24. 09. 2021 je bila izvedena obravnava. Na tej obravnavi je potekalo zaslišanje predstavnikov krajevne skupnosti, tožene stranke, kot tudi priče. Sodišče je razsodilo, da je pogodba o stvarni služnosti nična, sedaj je potrebno opraviti postopek za izpis iz zemljiške knjige.

ga. Andreja Lavrič: Pri pregledu tožbe je razvidno, da se je sodnica poglobila in dobro razčlenila, da gre za dve različni pogodbi iz let 2012 in 2018, da ne gre za prepis, temveč da sta pogodbi različni. Za nas je to dobro v primeru, če se bodo v nadaljnje še pritoževali. Ta vknjižba ne temelji na nobenem zapisniku sveta seje krajevne skupnosti iz leta 2018.

Zahvala vsem skupaj za podporo in sodelovanje, g. Stopinšek Gregorju za korektne izjave na sodišču.

ga. Andreja Lavrič zapusti sejo.

AD3

g. Stopinšek: Pogovoriti se je potrebno, kako bo letos glede praznovanj, okrasitve, prireditve Božiček.

Pregledati bo potrebno v kakšnem stanju so lučke, najbrž bo potrebno kaj dokupiti.

Sklep: okrasitev bo potekala 12. 12. 2021 ob 9.uri.

ga. Horjak: Sredstva v višini 500 eur, katera so odobrena, bi bila namenjena za otroke v vrtcu in šoli. Božiček jih obdari pred šolo. Za obisk na domu se izvede simbolična obdaritev.

g. Lesičar: Za otroke iz vrtca in šole, kateri več sodelujejo v kraju, so bolj upravičeni do nekega pravega darila.

Strinjanje med svetniki glede tega.

Vsakoletna obdarovanja za predstavnike v kraju in občini: Dogovor med svetniki, da se letos naredi koledar, rokovnik in kakšna čokolada.

Voščilnice tako kot vsako leto pripravi šola in vrtec.

Zaključna seja: Izvede se dne 28.12.2021 ob 18.00 uri v kartuziji, povabi se predsednike društev in predstavnike šole ter vrtca. Za pogostitev se hrana naroči. Vse to se izvede v primeru, da bodo razmere glede covid-19 to omogočale.

AD4

Pregled plana dela v letu 2021:

-          Čistilna akcija, pohodi, avgustovsko dogajanje

-          Razširitev ceste zg. Tisovca

-          Krajevni praznik (zahvala gasilcem za sodelovanje)

-          Asfaltiranja: Jepihovec-Zupanc, Lahov Graben -Senica, Preplastitev cest Lahov Graben -Jepihovec 230m, Polana-Špitalar, Jurklošter-Voluš, asfaltiranje Blatni Vrh – Videc

-          Podaljšek pešpoti sv. Trojica

-          Sanacija obzidja

-          Dela na stolpu (participativni proračun)

-          Prejet izvedbeni plan zimske službe.

AD5

Predlogi za leto 2022

-          Odmera ceste zg. Tisovca.

-          Razširitev ceste proti Obrezu

-          Občinska cesta Lažiše – Lešje

-          Vodovod Lahov Graben zgornji del – po možnosti vključiti hidrante

g. Pikl: Proračun okvirno pripravljen; 31.310 za redne dejavnosti, 16.000 za vzdrževanje cest, 22.200 dodatna sredstva.

Dejavnosti v okviru občinskega proračuna: Kartuzija 66.000eur, most na Gračnici 74.000 eur, pohodna pot ob Gračnici 10.000 in nekaj sredstev za sam samostan Jurklošter.

Potrebno je sporočiti poverjenike.

Prejšnji teden je bil na Vrhu nad Laškim vzpostavljen repetitor za mobilno omrežje, za Jurklošter pa ta repetitor ne pomeni nič izboljšav.

Med svetniki razprava v nadaljevanju glede potrebe po izboljšanju glede teh zadev. Dolina spodnjih Paneč je zelo slabo pokrita s signalom. Razprava tudi glede optičnega omrežja.

Participativni proračun: Predlog za naslednjo leto je izgradnja polnilne postaje za električna avtomobila.

g. Pikl: ideja ni slaba, potrebno je razmisliti na kakšen sistem bo potekalo plačevanje, najbolje je nekoga imeti, kateri bo s tem upravljal. Poraba ni majhna.

Potrebno se bo še pozanimati o vseh možnih fiksnih stroških kasneje, koliko znesejo gradbena dela, priključnina,..

g. Ocvirk: v gasilskem delu v Jurkloštru smo imeli na obisku predsednika in poveljnika gasilske zveze Laško glede stanja gasilskega doma in je bilo ugotovljeno slabo stanje, predrago večje vzdrževanje v nadaljnjih letih. Predlog je, da se poišče nova lokacija, kjer bi lahko zgradili nov gasilski dom.

Debata med svetniki glede tega, največjo težavo bo predstavljala lokacija, kjer bi ga lahko postavili. Je nekaj možnih lokacij, za katere bo potrebno dobro pregledati katera bo najboljša, problem predstavlja dovolj velika parcela.

g. Stopinšek: prebere dopis g. Zlatko Kajba, v katerem piše, da bi bilo potrebno urediti cesto do njegove hiše, Paneče 17. S februarjem 2022 se bo za stalno preselil na to lokacijo.

AD6

ga. Horjak: s strani ŠD Jurklošter je bila poslana vloga za sredstva za kritje stroškov za turnir.

Tričlanska komisija je glede na točkovnik o delitvi sredstev določila, da se odobrijo sredstva v višini 250eur.

R 09-16/2021

 

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve turnir v malem nogometu, vlagatelju ŠD Kartuzija Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Mitja Lesičar, v višini 250 €. Sklep je bil sprejet na podlagi obravnavane vloge po pravilniku o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.

ga. Horjak: Z g. Vladom Marotom sta se pogovarjala glede neodzivnosti trenutne predsednice RK Jurklošter. Predlog je, da se izvoli novo vodstvo. Svetniki se s tem strinjajo.

Ambulanta: Finančnih sredstev za ambulanto Jurklošter ni v načrtu. Z novim letom naj bi delno vzpostavili ambulanto 2 v Rimskih Toplicah. Ga. Horjak temeljito predstavi trenutno stanje glede stanja ambulant v Občini Laško. V nadaljevanju pogovor med prisotnimi ter strinjanje s tem, da je že kar nekaj časa slabo stanje glede delovanje ambulant. Ne glede na to, da smo poslali že veliko dopisov pristojnim, bi bilo potrebno še nadaljevati, morda se bo v naslednjih letih prav zaradi takšnih pritiskov javnosti vendarle kaj spremenilo.

ga. Horjak: Potrebno bi bilo obnoviti pogodbo s Sandijem Stopinškom glede vzdrževanja kartuzijske pristave; beleženje, sprejemanje terminov za najeme dvorane, dela čez kurilno sezono, itd. Predlaga, da se določi nek mesečni pavšal glede na nekaj preteklih let z nekoliko večjim skupnim letnim plačilom.

Seja je bila zaključena ob 20:25 uri.

Zapisal: Milan Volavšek                                                   Predsednik: Gregor Stopinšek

Zapisnik 9. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON