Zapisnik 10. redne seje

Z A P I S N I K
 
10. redne seje, ki je bila v četrtek, dne 27. 01. 2022 ob 18.00 uri v dvorani Kartuzijske
pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
 
1. Pregled zapisnika 9. redne seje
2. Poročilo občinskega svetnika
3. Pregled realizacije plana za leto 2021 in finančno stanje
4. Finančni načrt ter plan dela za leto 2022
5. Prireditve v letu 2022
6. Razno
Prisotni člani sveta: Gregor Stopinšek, Franc Lesičar, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Željko
Grofelnik, Miroslav Lavrič , Lojzi Pavčnik
Ostali prisotni:
Odsotni: Aleksander Bezgovšek, Milan Volavšek,
 
Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.
AD1
Zapisnik sprejet soglasno
AD2
Predsednik g. Stopinšek na kratko povzame prejeto poročilo s strani Občinskega svetnika;
1. Čistilna naprava Lahov Graben se izvede v letu 2022, v kolikor se bo Komunala z lastniki
zemljišč dogovorili vse potrebno
2. Odmera Lokalne ceste Lešje – Dobje – cesta je odmerjena in je v planu za leto 22/23
3. Vodovod zgornji del Lahov Graben
4. Nadaljevanje gradbenih del (dokončanje) razširitve ceste čez »ajnšnit) leto 2022
5. Potrjen proračun za leto 2022; prihodki 25.403.000eur, odhodki 28mio eur, za financiranje iz
državnega proračuna se načrtuje 6.231.000, za financiranje s strani EU se načrtuje 1.732.000.
Jurklošter; ureditev prostorov samostana 66.000eur v letu 2022 in 71.000eur v letu 2023.
sanacija obzidja baročnega dvorca.
Potrjena ureditev nove ceste pri pokopališču.
AD3
Izvedeno je bilo asfaltiranje nekaterih cest; Blatni Vrh-Vidic, razširitev ceste zgornja Tisovca,
asfaltiranje Jepihovec- Zupanc, asfaltiranje Lahov Graben-Senica, preplastitve na nekaj odsekih.
Poteka obnova stolpa iz naslova participtivnega proračuna, čistilna akcija, izvedba nekaj pohodov.
Finančno stanje: iz prejšnjega leta smo prenesli 22.399. v letošnjem letu smo z dotacijami in preko
občine prejeli 77.577, skupno 99.977eur. Porabili smo 80.041, stanje na dan 31.12. je 19.935eur. Ta
sredstva se prenesejo v leto 2022.
 
AD4
Finančni načrt za leto 2022
Sprejet je bil plan dela, in sicer imamo na razpolago 47.0065eur + prenesenih 19.935eur iz
prejšnjega leta. Zagotovljenih je še 22.000eur namenskih sredstev, cca 15.000eur za namen
vzdrževanja gozdnih cest.
g. Stopinšek:
1. Plan investicij na območju KS Jurklošter s strani Občine Laško
- Mišji Dol -Globoko-Blatni Vrh (sanacija odorov in preplastitev)
- Mrzlo Polje-Blatni Vrh (sanacija udorov in preplastitev z asfaltom)
- Lažiše-Lešje-meja Dobje
- Zagračnica-Paneče-Polana (sanacija plazov, usadov in preplastitev)
2 .Plazovi na javnih poteh
-Obrez-Lipni dol
- Sele-Lokavec
3.Komunalna infrastruktura
- Izgradnja pešpoti center Jurkloštra – šola
- Izgradnja javnega vodovoda Lahov Graben zgornji del
- Kanalizacija z malo čistilno napravo
- Ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke – muzej gozdarstva in steklarstva
- Varovalne zaščitne odbojne ograje na javnih poteh
- Vzdrževanje avtobusnih postajališč
- Zapora prometa skozi kartuzijsko središče.
- Obvoznica na relaciji Janezova kapelica-pokopališče
- Širokopasovno omrežje
- Postavitev polnilne postaje za električna vozila
- Izgradnja novega gasilskega doma
- Obnova igrišča pred trgovino v Jurkloštru
V nadaljevanju razprava med svetniki glede plana. G. Grofelnik opozori na nepregleden ovinek v
bližini Bevca in Gračnarja.
4. Stanovanjska infrastruktura:
- nadaljevanje projekta kartuzijske pristave
- energetska sanacija stanovanjskih blokov
- rekonstrukcija mrliške vežice
6.Športni objekti.
- Tematske, sprehajalne in kolesarske poti
- Tematska pot sveta trojica-nadaljevanje
- Sanacija obstoječega igrišča-preplastitev in obnova obstoječe ograje
- Tematska poučna pot Jurklošter-Marijina vas-Preske-Kartuzija
Razprava med svetniki na plan. Glede čistilnih naprav je namen urediti posamezne samostojne
čistilne naprave. Potrebno bo poiskati lokacijo za izgradnjo novega gasilskega doma
Sklep: Finančni načrt je soglasno potrjen
 
Predlog porabe namenskih sredstev za leto 2022 (skupno okoli 22000eur)
- Polana-Zakovšek v dolžini 600m
Predlog porabe lastnih sredstev
- Lahov Graben-Veber v dolžini 140m
- Razširitev Javne poti Blatni Vrh-Obrez
- Razširitev ceste Kozmus-Trupej
Predlog porabe sredstev iz sklopa »izvoz lesa iz skladovih gozdov«
- Marijina Vas-Prevole-Slavisja vas
- Lahov Graben-Jepihovec 150m
- Jurklošter-Voluš-Kozmus 100m
Sklep: Cesta Stopinšek-Zemljak; kategorizacija se prenese na spodnji del do Janija, kjer bi se
lahko izvedla obnova in asfaltiranje.
Trenutno še potekajo dela na stolpu-lanski izbiri porabe sredstev iz participativnega proračuna.
V nadaljevanju razprava glede letošnjega predloga porabe sredstev participativnega proračuna
AD5
Prireditve v letu 2022;
- Čistilna akcija se izvede 09.04. 2022
- Krajevni praznik se izvede v podobnem času kot lani.
- Športni dan se izvede z večjim poudarkom na otrocih
- Izvedba decembrskih prireditev v podobnih okviri
Za vse prireditve in dogajanja se bomo bolj detajlno pogovorili na naslednjih sejah.
AD6
g. Ocvirk: Športno društvo bo letos dokončalo objekt ob igrišču. Krajevno skupnost bodo prosili za
finančno pomoč, za katero bodo poslali vlogo.
Gasilsko društvo ima vizijo nadgradnjo obstoječega vozila Mitsubishi do te mere, da bi bilo vozilo
primerno za tehnične intervencije. Prosijo za finančno pomoč. Pogovor med svetniki na to temo.
g. Ocvirk izpostavi problem pri zimski službi na krajevnih in gozdnih cestah, kjer bi lastniki
zemljišč ob poteh sami dolžni sami počistiti vejevje.
Po pogovoru s svetniki se ugotovi, da je najboljša rešitev, pridobiti podpise lastnikov zemljišč,
vejevje poseka Komunala na podlagi podpisov, s katerimi lastniki to dovoljujejo.
g. Lavrič: predstavi problematiko pri delovanju Lovske družine, predvsem skupni lovi na terenu so
zelo otežena. Čutijo veliko negodovanja posameznih lastnikov, kot tudi pohodnikov, kateri ne
upoštevajo opozoril, da se odvija lov.
V nadaljevanju tudi pogovori na temo slabega trenutnega stanja za delovanjem ambulant.
Seja je bila zaključena ob 20:10 uri.
 
Predsednik: Gregor Stopinšek

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON