Zapisnik 11. redne seje

Z A P I S N I K

11. redne seje, ki je bila v torek, dne 17. 05. 2022 ob 19.00 uri v dvorani Kartuzijske pristave,
z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Pregled zapisnika 10. redne seje
2. Prireditve v okviru krajevnega praznika
3. Poročilo občinskega svetnika
4. Realizacija plana dela za leto 2022
5. Razno
Prisotni člani sveta: Gregor Stopinšek, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Franc Lesičar Željko
Grofelnik, Miroslav Lavrič , Lojzi Pavčnik
Ostali prisotni: Magdalena Stopinšek (KD Prežihov Voranc), Mitja Lesičar (ŠD), Darja Horjak
(PŠ), Bernard Bevc (PGD). Predstavniki DU, DM in LD prav tako prisotni, predstavniki med
svetniki.

Odsotni: Aleksander Bezgovšek

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.
AD1
g .Lavrič: Zapisnik je na mail prišel včeraj zvečer, kar je nedopustno in se na ta način ne da
normalno delati.
Pripomba tehnične narave; Pri AD6 je zapisano napačno pri njegovem povzetku. Glede na zvočni
zapis bi bilo prav da se ne olepšuje. Konkretno je bilo povedano, da Lovska družina Jurklošter prosi,
da želijo sodelovati pri trasiranju novih tematskih poti, katere potekajo čez lovišča, predvsem
Jurklošter-Marijina vas-Zagradec-Preske Jurklošter v izogib težavam, katere so nastale v preteklosti.
AD2
g. Stopinšek odpre razpravo na tematiko krajevnega praznika, predvsem bi se bilo potrebno
dogovoriti za glavno tematiko letošnjega kulturnega programa.
Med svetniki razprava na temo trenutnega stanja Rdečega križa v Jurkloštru. Bili so že predlogi, da
RK prevzamejo upokojenci, vendar bi bilo to težko izvedljivo.
Sklep: z Vodstvom RK Laško se organizira sestanek na temo pridobitve novega vodstva.
Predviden plan vseh organiziranih dogodkov in prireditev:
- 27.6. Počitniški dan – delavnica za otroke
- 24.6. Športni dan
- 27.8. Krajevni praznik, Njivice
- 20.8.Turnir, Orionov pohod
- 19.8. Filmski večer
ga. Horjak Darja: pri izvedbi športnega dneva se pojavlja problem dopoldanskega pouka in
popoldanskega športnega dneva zaradi prevozov.

Krajevni praznik:
g. Bevc: Potrebno bi bilo določiti nekoga, ki bi prevzel organizacijo. Za glasbo je že poskrbljeno,
dogovorili so se z ansamblom PIK.
ga Horjak Darja: Šola bo program sestavila takrat, ko se bo videlo koliko otrok se bo vpisalo v šolo.
Problem majhnega vpisa otrok v šolo je že pri vrtcu, povečati bi bilo povečati kapacitete vrtca. V
zadnjem času se od vodstva šole čuti večje zanimanje za ta problem, ampak vse kaže da bo enkrat
prepozno.
Debata med svetniki na to temo. Problematika vpisa v vrtec in posledično v šolo.
ga. Stopinšek: glede na vse te težave pri vpisih v vrtec in šolo kot predstavnica KD razmišlja, da bi
v prihodnje obdarili samo otroke vpisane v tukajšnji vrtec in šolo in ne vse tiste, kateri spadajo v
krajevno skupnost Jurklošter in so vpisani drugam. Strinjanje večine prisotnih.
Daljša razprava na temo problema vrtca in šole.
Sklep: Ponovno se pošlje dopis Vrtcu Laško, g. Dimitriju Grilu na Občino ter Ravnatelju.
Program prireditve na krajevnem prazniku:
g. Stopinšek: Glede na to da letos Julija odhaja v pokoj ga. Milena Cesar, bo potrebno počakati, da
se bo vedelo s kom se lahko pogovarjajo za sodelovanje otrok na prireditvi.
ga. Stopinšek: v programu bodo sodelovali pevci, KD bo prevzel povezovanje programa. Predlagajo,
da se letos predstavijo posamezni zaselki s poljubno točko, katera bi trajala nekaj minut.
g. Bevc: pred odhodom iz seje postavi vprašanje kako kaže s postopki glede novega gasilskega
doma.
g. Stopinšek: Na sestanku KS Laško, katera je bila v preteklem tednu je direktorica občinske uprave
povedala da potekajo pogovori z Gasilsko Zvezo. Ko bo kaj več znanega bomo prejeli pisni
odgovor.
AD3
g. Stopinšek: g Cesar se je opravičil današnje udeležbe. Namesto poročila občinskega svetnika
povzame preteklo sejo Krajevnih skupnosti Občine Laško:
- na Občini se pripravlja razpis za zaselke, kateri se lahko prijavijo na tekmovanje za najlepši
zaselek
- participativni proračun. Vloga je odobrena, čakamo še na odgovor Zavoda za varovanje kulturne
dediščine
- zimska služba-ni posebnosti. Komunala je opozorila, da je preveč cest vključenih v sistem
pluženja ampak v naši krajevni skupnosti to ni težava.
- Občina ne bo izvedla razpisa za asfaltacije, ponudbe naredimo sami.
AD4
g. Stopinšek: Ceste, katere so odmerjene, se lahko asfaltirajo. Za naprej se bo potrebno potruditi, da
se predlogi kmalu pošljejo.

Plan dela: Razširitev ceste Blatni Vrh-Obrez. Potrebno bo napraviti popis del in pridobiti ponudbe
za izvedbo
Razširitev ceste Kozmus-Trupej-ponudba
Poslan nam je bil dopis s strani gospoda Zlatka Kajba, Paneče 17. Prosi za ureditev ceste do
njegovega prebivališča. Z letošnjim letom je prijavljen na tej lokaciji. Ta cesta je občinska. Cesta je
vrisana v karto.
Med svetniki strinjanje, da se zaenkrat lahko sanira v obstoječi širini, izravnava vozišča.
Poslan nam je bil dopis s strani g. Zelenjak Rudi za redno izvajanje zimske službe-pluženje snega.
g. Volavšek: na cesti Polana-Špitalar je nastala udrtina na vozišču.
AD5
g. Stopinšek: 8. Junija bo srečanje dekanij v Jurkloštru, organizator bo župnik Furman.
ga. Horjak: Kmalu se odpira ambulanta v Jurkloštru. Zdravnica bo dr. Knez (Ambulanta Rimske
Toplice). Izvedla se bo sanacija prostorov. Ambulanta se odpira okoli 15. Junija, odprta bi bila
predvidoma ob torkih popoldan.
ga. Horjak: Obravnavane so bile 2.vlogi
Sklep R 11-18/2022
Svet KS Jurklošter odobri financiranje prireditve XV. Hubertov memorial, vlagatelju DU Jurklošter,
katerega ogovorna oseba je Željko Grofelnik, v višini 300eur. Sklep je bil sprejet po pravilniku
obravnavane vloge o sofinanciranju, zapisnika komisije in obrazložitve sklepa.
g. Ocvirk: Lahov graben hidranti, razprava med svetniki na to temo.

Seja je bila zaključena ob 21:10 uri.
Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik: Gregor Stopinšek

Zapisnik 11. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON