Zapisnik 12. redne seje

Z A P I S N I K

12. redne seje, ki je bila v četrtek dne 13. 10. 2022 ob 18.00 uri v dvorani Kartuzijske
pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Pregled zapisnika 11. redne seje
2. Poročilo občinskega svetnika
3. Realizacija plana dela za leto 2022
4. Obravnava prispelih vlog za sofinanciranje društev
5. Razno
Prisotni člani sveta: Gregor Stopinšek, Klemen Ocvirk, Maruša Horjak, Franc Lesičar, Željko
Grofelnik, Miroslav Lavrič , Lojzi Pavčnik, Aleksander Bezgovšek

Na glasovanje je bil dan dnevni red in bil soglasno sprejet.
AD1
g.Volavšek: Opravičilo vsem svetnikom za zamudo pri zapisu zapisnika, kateri je pomemben pri
pregledu dogovorjenih zadev na sejah.
ga. Horjak: V zapisniku 11. redne seje, manjka navedba sklepa v vezi s Hubertovo mašo v
organizaciji LD Jurklošter.
AD2
Občinski svetnik se je opravičil izostanka na seji, predsednik povzame poročilo občinskega svetnika,
in sicer pomembnejše zadeve, katere se navezujejo na ks Jurklošter:
Navedba vprašanja občinskega svetnika na seji;
1. A je že kaj več znanega glede vrtine za dodaten vir vode v Jepihovci-Lahov Graben, ker
krajani tega območja želijo konkreten odgovor kaj se bo s to vodo oskrbovalo in da ne bi
sami ostali brez vodnega vira?
Na območju bodočih izvirov Lahov Graben, ki bodo pokrivali naselje Lahov graben in Sistem trije
studenci, so se na podlagi predhodnih študij Geološkega zavoda, in pod njihovim nadzorom izvedli
strojni izkopi, ter se namestile iztočne cevi za spremljanje pretokov in kvalitete vode. V tem času ki
je bil za spremljanje idealen (extremna suša) so se spremljali pretoki (skupni pretok izvira 1 in 2 je
ca 3,5l/s, opcija še dveh dodatnih izvirov v izdatnosti ca 2l/s), z NLZOH se je izvedlo vzorčenje
(nabor izbranih parametrov), izvedlo pa se je interno mikrobiološko vzorčenje.
Geološki zavod je na podlagi večkratnih terenskih ogledov, meritev, in vseh zgoraj navedenih
rezultatov meritev, v zaključni fazi priprave vloge z vsem potrebnim za pridobitev vodnega
dovoljenja, ter dopolnitve obstoječih vodovarstvenih območji na omenjenem področju.
Po pridobitvi vodnega dovoljenja se bodo omenjenem območju zgradila zajetja z zbiralniki
vodohranom in črpališčem, preko katerega se bo v ca 4,5 km oddaljen vodovod trije studenci črpala

voda, do črpališča pa bo potrebo s strani Lahovega Grabna napeljati električni kabel, vzporedno pa
se bo zgradila tudi vodovodna napeljava za Lahov Graben.
g. Grofelnik: Prav bi bilo, da gospodinjstva dobijo vodo, suša je vsako leto hujša, zato bi se bilo
potrebno angažirati, da se ta vodovod v prihodnosti uredi.
g. Lesičar: Problem predstavlja trenutna nezainteresiranost nekaterih prebivalcev. Vsako leto se
beleži kakšen upad ali prenehanje posameznega vodnega vira, trenutno je sicer vode zadosti, v
prihodnosti bo pa brez tega vodovoda nastala težava. Potrebno je ljudi prepričati, da podpišejo
podporo za izgradnjo vodovoda.
g. Lavrič: V preteklosti je bila ljudem premalo predstavljena pomembnost trajna oskrba z pitno
vodo, zato sedaj prihaja do težav z zbiranjem podpisov zainteresiranih gospodinjstev.
Razprava med svetniki na to temo, izražena podpora za nadaljevanje aktivnosti k izvršitvi
omenjenega vodovoda.
2. Vgradnja MKČN v Lahovem Grabnu (objekt Lahov Graben 6a) zakaj se je priključil le ta
objekt?
Iz študije »Variantne rešitve za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda iz naselja
Jurklošter, ki jo je izdelalo podjetje Liviplant d.o.o. iz Celja izhaja, da je najcenejša in
najracionalnejša varianta ureditve čiščenja odpadnih voda na tem območju varianta 5, ki
predvideva postavitev MKČN za vsak objekt posebej. Bomo pa proučili tudi možnost priključitve
objekta Lahov Graben 6 na MKČN za objekt 6a, v kolikor bi to bilo tehnično izvedljivo,
gravitacijsko brez črpanja.
3. Pred nami je Proračun občine Laško za leto 2023 - 2. obravnava in če je na postavki
Investicije in obnova občinskih cest v to postavko sedaj planirana LC Lešje-Lažiše (meja
občina Dobje) za posodobitev v celotni dolžini, ker so za to cesto sedaj podpisane vse
pogodbe o prenosu lastništva na občino Laško, kar je bil vseskozi pogoj za umestitev v
proračun in nadalje izvedbo obnove? –
Obnova ceste se bo izvajala v sklopu asfalterskih del v l. 2023 (del sredstev gre iz PP07140
(dogovor s KS Jurklošter) in PP07120 (Občina)).

4. Ali so s strani DRSC pridobljene kakšne nove informacije glede investicije za obvozno cesto
mimo Kartuzije z mostom preko potoka Gračnice v Jurkloštru?
V preteklosti je občina sprejela prostorski dokument. Direkcija RS za infrastrukturo vodi investicijo
prestavitve državne ceste po prostorskem aktu. Po kontaktiranju s pristojnimi inženirji na DRI-ju so
v zaključni fazi odkupi zemljišč in ostalo ZK postopki. V letu 2023 morajo naročiti še DGD
dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje na UE Laško ter investicijo prestavitve državne ceste
umestiti v proračunske dokumente Republike Slovenije.

5. V tem času je začela delovati še druga ambulanta v ZP Rimske Toplice in tudi enkrat
tedensko ambulanta v Jurkloštru( na novo so se uredili tudi prostori za izvajanje dela), za
kar smo se v naši svetniški skupini vseskozi zavzemali in prav tako podali pobudo, da se
pripravi strategija zdravja za celotno občino Laško kar narekuje nova demografska slika
prebivalstva.

ga. Horjak: Velike zasluge, da je prišlo do odprtja 2. ambulante v Rimskih Toplicah imajo z
opozarjanjem na težavo, tudi člani civilne iniciative iz Rimskih Toplic ter člani sveta zavoda ZD
Laško, kjer so/smo na težavo nenehno opozarja. Hkrati meni, da dopisi s strani KS Jurklošter in
obiski, ki sa jih opravila z g. Lesičarjem tudi niso bili zaman.
6. Na seji sem ponovno javno izpostavil problematiko vezano na dopis s strani KS Jurklošter
(že pred tem na odboru za Komunalo pri proračunu za leto 2023) za pohodno pot
Jurklošter- Kartuzija, da se čimprej pristopi in z DRSCI dogovori o rešitvi pohodnega
pločnika ob regionalni cesti, ki je sigurno najhitrejša rešitev za varno pot pešcev na tem
odseku.
Razprava na to temo, med svetniki strinjanje, da je izgradnja varne peš-poti na tem odseku zelo
pomembna.
AD3
g. Stopinšek: Zaenkrat ne kaže najbolje, da se bodo dela na cestah končala po predvidenem planu,
zadanem v začetku leta. Trenutno smo v zaostanku zaradi izvajalcev, kateri se ne držijo
obljubljenega termina. S tem se podira plan z asfalterji, kateri so odvisni od priprav. Imamo pa tudi
nekaj odsekov, katere se preplastijo, vendar je tudi tu prišlo do zamika z deli, za katera smo se
dogovorili z Asfalt Kovač. Izvedba naj bi potekala v mesecu novembru.
ga. Horjak: Med te čakajoče odseke torej sodi tudi krajši del v Marijini vasi, torej je mesec
november mesec, ko lahko pričakujemo ureditev tega dela.
Ostala dogajanja in prireditve so bila vsa izvedena po zadanem planu, nekaj jih še ostane do konca
leta, katera bodo tudi izvedena.
Zaključuje se Fitnes na prostem in naslova participativnega proračuna.
g. Volavšek: Kako kaže z ureditvijo ceste Poreber - Paneče do novih stanovalcev?
g. Stopinšek: Glede na trenutno stanje ne kaže najbolje, se bo uredilo takoj ko bo mogoče, po vsej
verjetnosti še ne v letošnjem letu.

Razprava med svetniki glede del na cestni infrastrukturi, ga. Horjak še opozori na ceste Marof-
Marijina vas in Marijina vas-Razbošek (nekaj posedov)

g. Stopinšek: Finančno so investicije pokrite, kar je bilo zadano po planu, ostalo upamo, da bo
upoštevano v prihodnjem letu, v naslednjem Planu dela.
AD4
ga. Horjak: V kolikor bodo potrjeni današnji sklepi, bo skupno v tem letu obravnavanih in potrjenih
7 vlog društev za sofinanciranje prireditve. Tako bo porabljen ves denar, ki je na voljo za ta namen,
in sicer 2500 eur.
Vloge za sofinanciranje v tem letu so prišle s strani:
- Lovske družine Jurklošter - Hubertova Maša
- Društva upokojencev - Hubertov memorial
- Lovske družine Jurklošter - Lovski krst
- Športnega društva - Športni dan
- Športnega društva - Turnir v malem nogometu

- Prostovoljnega gasilskega društva Jurklošter - Orientacijski pohod
- Kulturnega društva Prežihov Voranc - Prihod Božička
Izvedene so že bile vse prireditve razen Prihoda Božička. Nakazili sta bili opravljeni za dve
prireditvi, ostalo pa so sklepi za potrditev:
Sklep R 12-19/2022
Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Športni dan, vlagatelju ŠD Jurklošter,
katerega odgovorna oseba je Mitja Lesičar, v višini 250€. Sklep je predlagan in sprejet po
pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

Sklep R 12-20/2022
Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Turnir v malem nogometu, vlagatelju ŠD
Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Mitja Lesičar, v višini 400€. Sklep je predlagan in
sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi
sklepa.
Sklep R 12-21/2022
Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Lovski krst, vlagatelju LD Jurklošter,
katerega odgovorna oseba je Miroslav Lavrič, v višini 250€. Sklep je predlagan in sprejet po
pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.
Sklep R 12-22/2022
Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Orientacijski pohod, vlagatelju PGD
Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Bernard Bevc (za Klemen Ocvirk), v višini 350€.
Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika
komisije in obrazložitvi sklepa.
Sklep R 12-23/2022
Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Prihod Božička, vlagatelju KD Prežihov
Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek, v višini 500€. Sklep je predlagan
in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi
sklepa.

Glede RK Jurklošter je stanje še vedno, kakršno je že nekaj časa, praktično brez aktivnosti, razno
obiska starostnikov in pobiranja članarin. Predlagan je sestanek na to temo 26. 10. 2022 in sicer
članov odbora RK, povabljen bo tudi g. Vlado Marot in tudi svetniki, kateri želijo prisostvovati na
sestanku.

AD5
g. Stopinšek: Sandiju Stopinšku bi bilo potrebno obnoviti pogodbo za opravljanje del v Kartuziji;
vzdrževanje, skrb za ogrevanje in dogovarjanje z najemniki prostorov.
Razprava in strinjanje med svetniki na to temo.
Sklep R12-23/2022 Obstoječa urna postavka, katera je po pogodbi do dne, 13.10.2022, 5 eur,
se zviša na 8 eur. Sklene se aneks k osnovni pogodbi.

Pod točko razno naslednje ugotovitve in predlogi svetnikov;
- Na več lokacijah se v zadnjem času dogaja, da ljudje ob zabojnike za smeti odlagajo kosovne
odpadke, katere komunala ni dolžna prevzeti.
- Obvestiti krajane o ponovnem odprtju ambulante v Jurkloštru – bilten ali nenaslovljena pošta
- Gasilski dom; zaenkrat se projekt še proučuje, potrebno bo podati dimenzije gasilskega doma,
da se lahko prične z nadaljnimi postopki.
- Sanacija ceste Globoko-Laze pod domačijo Rajonč
- Lipni Dol-Obrez; urediti jarek pri Laporniku
- Urediti, zajeti vodo nasproti Sevnškovih.
- Odvodnjavanje pri gasilskem domu

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri.
Zapisal: Milan Volavšek

Predsednik: Gregor Stopinšek

Zapisnik 12. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON