Zapisnik konstitutivne seje

Z A P I S N I K

Konstitutivne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, 8.12.2022 ob 18.

uri v dvorani Kartuzijske pristave.

Sejo je pričel sklicatelj, dosedanji predsednik KS Jurklošter, g. Gregor Stopinšek, predstavil dnevni red in nadaljnje vodenje prepustil najstarejšemu članu sveta, g. Francu Lesičar. Ta je sejo vodil po predvidenem dnevnem redu.
Dnevni red:
1. Obravnava poročila volilne komisije ter verifikacija mandatov članov svet KS
2. Izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in delitev/dodelitev ostalih nalog
3. Razno

ad 1
Ugotovitev sklepčnosti
Prisotni člani sveta: Aleksander Bezgovšek, Željko Grofelnik, Miroslav Lavrič, Franc Lesičar, Primož Palčnik, Gregor Stopinšek, Jožef Veber
Odsotna svetnika (odsotnost sta predhodno opravičila): Jaka Hliš, Maruša Horjak

g. Lesičar preveri prisotnost, ugotovljena je bila prisotnost sedmih članov sveta in s tem sklepčnost sveta.

ad 2
G. Lesičar predstavi rezultate volitev in izvoljene v svet KS. Rezultati so bili, glede na prejeto
število glasov, naslednji;
Izvoljeni volilna enota 1: Franc Lesičar, Gregor Stopinšek, in Maruša Horjak
Izvoljeni volilna enota 2: Primož Palčnik, Aleksander Bezgovšek in Jaka Hliš
Izvoljeni v volilni enoti 3: Jožef Veber, Miroslav Lavrič in Željko Grofelnik
ad 2.1
Izvolitev predsednika:
Glede na število prejetih glasov je podan predlog s strani g. Lesičarja, za predsednika, g. Jožef Veber, le ta predlog zavrne z razlogom, da kot novo izvoljeni član sveta funkcije ne želi sprejeti.
Drug predlog podan s strani svetnikov je bil g. Gregor Stopnišek, le ta je bil izglasovan s strani vseh prisotnih svetnikov KS.
Edini podpisnik s strani KS Jurklošter je predsednik g. Gregor Stopinšek

ad 2.2
Vodenje seje je tako, prevzel novo izvoljeni predsednik sveta, g. Stopinšek in predlagal za podpredsednika g. Franca Lesičarja, na podlagi predloga se med člani sveta razvije razprava.
Predlog kot sporen opredelita g. Lavrič in g. Grofelnik, ker naj bi vodilni funkciji prevzela predstavnika iz 1. volilne enote. Izpostavita tudi to, da sta vlogo podpredsednika pripravljena prevzeti tudi sama.
Na koncu je bil predlog, s petimi glasovi za in dvema proti, vseeno potrjen.
ad 2.3
Predsednik predlaga za tajnika, ga. Marušo Horjak, le ta je bila potrjena s šestimi glasovi za in
enim proti.
ad 2.4
Podan je predlog za koordinatorja za društva, g. Primož Palčnik. Ta je soglasno potrjen.
ad 2.5
Za referenta za ceste je predlagan in soglasno potrjen g. Aleksander Bezgovšek.
ad 2.6
SKLEP R01 – 25/2022
Predsednik KS Jurklošter je za mandat 2022 – 2026 g. Gregor Stopinšek, podpredsednik g. Franc Lesičar in tajnik ga. Maruša Horjak.

Sklep R01 – 26/2022
Dodelitev predstavnikov po zaselkih, ki je bila soglasno sprejeta:
1. Blatni Vrh – g. Miroslav Lavrič
2. Mrzlo polje – g. Željko Grofelnik
3. Marijina vas – g. Jožef Veber
4. Paneče – g. Jaka Hliš
5. Polana (levi breg) – g. Primož Palčnik
6. Polana (desni breg) – g. Aleksander Bezgovšek
7. Jurklošter – ga. Maruša Horjak
8. Lipni Dol – g. Franc Lesičar
9. Lahov Graben – g. Gregor Stopinšek

ad 3

Izpostavijo se zadeve, dogodki, o katerih se je potrebno dogovoriti še pred koncem leta.
ad 3.1
g. Stopinšek, predlaga 11.12. 2022, kot datum za praznično okrasitev Jurkloštra.
Sklep: Okrasitev bo potekala v nedeljo, 11.12.2022 ob 9. uri.
ad 3.2
Prihaja čas inventure, zato g. Stopinšek predlaga sestavo inventurne komisije, predlaga se
naslednji sklep:
Sklep R01 – 27/2022
Inventurno komisijo sestavljajo naslednji člani sveta: Jaka Hliš, Maruša Horjak in Gregor StopinšekZapisnik konstitutivne seje.
ad 3.3
Poteka še razprava glede prazničnih obdaritev.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisal: Gregor Stopinšek

Predsednik sveta KS Jurklošter
Gregor Stopinšek

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON