Zapisnik 2. redne seje

Z A P I S N I K

2. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, 26. 1. 2023 ob 17. uri v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 1. – konstitutivne seje sveta KS
 2. Pregled realizacije plana dela KS za leto 2022
 3. Plan dela KS Jurklošter za leto 2023
 4. Prireditve KS v letu 2023
 5. Plani prireditev/projektov društev (v sodelovanju s KS Jurklošter)
 6. Razno

Prisotni člani sveta: Aleksander Bezgovšek, Željko Grofelnik, Jaka Hliš, Maruša Horjak, Miroslav Lavrič, Franc Lesičar, Primož Palčnik, Gregor Stopinšek, Jožef Veber

Ob ugotovitvi sklepčnosti je bil dan na glasovanje dnevni red, vendar z dodatkom točke Zimska služba, ki je bila, zaradi pomembnosti, umeščena pod 4. točko dnevnega reda. Dopolnjen dnevni red je bil dan na glasovanje in bil soglasno sprejet.

ad 1

G. Stopinšek daje na glasovanje Zapisnik 1. – konstitutivne seje in le ta je bil soglasno sprejet.

ad 2

G. Stopinšek poda poročilo o izvedi/realizaciji Plana dela za leto 2022. Večina predvidenega je bilo v preteklem letu realiziranega, nekatera dela pa se prestavijo v leto 2023. Zaključni račun na dan seje še ni bil posredovan s strani finančne službe, znesek na računu na dan 31. 12. 2022, tako znaša 9.308 €, ki jih prenesemo v leto 2023. Preteklo leto smo pričeli z 19.935 € (sredstva prenesena iz leta 2021), 47.065€ je znašal znesek iz naslova dotacij/sredstev s strani proračuna Občine Laško, prib. 30.000€ iz naslova izvoza lesa iz skladovih gozdov in za investicije s strani Občine Laško 22.000 €, dodatno so bila pridobljena še dodatna sredstva z Občine, za posamezne projekte in skupno je bilo na računu 125.791 € sredstev za leto 2022.

Realizacija plana dela v 2022:

v Ceste (nove asfaltne prevleke in preplastitve) :

 • Polana – Zakovšek
 • Lahov Graben – Weber
 • Jepihovec – Kosmačin
 • Lahov Graben – Jepihovec
 • Marijina vas – Prevalje – Slavisja vas
 • Jurklošter – Zgornji Voluš

v Sofinanciranje prireditev/projektov društev,

v Organizacija pohodov (Orionov pohod, pohod na Sv. Trojico),

v Organizacija Krajevnega praznika,

v Čistilna akcija 2022.

O realizaciji poteka razprava, v kateri so omenjena tudi sredstva glede samega izvoza iz naše Krajevne skupnosti in nujnosti glede ohranjanja vodne oskrbe krajanov.

ad 3

G. Stopinšek predstavi predlagani plan dela za leto 2023. Finančni plan za leto 2023, ki je predviden povsem enako kot za leto 2022, sredstva namenjena KS znašajo 47.065€.

Predlagan plan dela KS za 2023:

v Prenos nerealiziranih del iz leta 2022:

 • Razširitev ceste Kozmus – od št. 51 do 53,
 • Razširitev in asfaltiranje ceste Blatni Vrh – Obrez (v dolžini 195m),
 • del ceste Jereb – Stopinšek - Zemljak (v dolžini 152m),
 • ureditev/sanacija ceste Globoko – Laze,
 • ureditev odvodnjavanja s kanaletami na cesti Obrez – Lipni Dol,
 • ureditev/razširitev dostopa na odseku do št. Polana 2,

v Novi predlogi:

 • razširitev ceste Poreber – Kajba (zimska služba mu je bila v tem letu že omogočena),
 • asfaltiranje ceste Lipni Dol – Maček (v dolžini 80m),

v Oblikovanje predloga prijave za sredstva iz naslova Participativnega proračuna Občine Laško (predlogi naj bodo posredovani do 15.2.2023)

Dolgoročni plan dela - Predlog za plan Občine Laško:

v Cestna infrastruktura:

 1. Lokalne ceste:
 • Mišji Dol – Globoko – Blatni Vrh (sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom),
 • Mrzlo Polje – Blatni Vrh (sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom),
 • Lažiše – Lešje (sanacija celotnega cestišča),
 • Zagračnica – Paneče – Polana,
 1. Regionalne ceste:

v Plazovi na javnih poteh:

 • Obrez - Lipni Dol,
 • Sele – Lokavec

v Komunalna infrastruktura:

 • Izgradnja pločnika, ureditev pešpoti na relaciji Jurklošter (center) – Kartuzija,
 • Izgradnja javnega vodovoda za del naselja Lahov Graben – zgornji del,
 • Kanalizacija (ureditev z malo čistilno napravo) – center Jurkloštra,
 • ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke – Muzej gozdarstva in steklarstva,
 • varovalne, zaščitne, odbojne ograje na javnih poteh,
 • vzdrževanje javnih površin Kartuzija in center Jurkloštra,
 • vzdrževanje avtobusnih postajališč in postavitev novega avtobusnega postajališča v Marijini vasi (KO Marijina vas, parcelna št. 503/8, ki je v lasti Občine Laško) ter sočasna ureditev/sanacija vodnjaka,
 • zapora prometa skozi dvorišče Kartuzijske pristave,

v Izdelava širokopasovnega omrežja za celotno KS Jurklošter,

v Izvedba boljše pokritosti mobilnega omrežja,

v Postavitev polnilne postaje za električna vozila,

v Postavitev novega gasilskega doma, še vedno težava za umestitev v prostorski načrt. Podan tudi predlog za razmislek o morebitni umestitvi le tega na področju Mrzlega polja,

v Daljinsko ogrevanja dela Jurkloštra

v Stanovanjska infrastruktura:

 • nadaljevanje projekta ureditve celostnega kompleksa Kartuzijske pristave,
 • energetsko – varčna sanacija stanovanjskih blokov,
 • rekonstrukcija mrliške vežice,
 • širitev zazidljivih območij,

v Športni objekti:

 • sanacija obstoječega igrišča – preplastitev in obnovitev obstoječe ograje,
 • tematska poučna pot Jurklošter – Marijina vas – Preske – Kartuzija.

Iz naslova namenskih sredstev občine je podan še predlog za asfaltiranje javne poti Voluš – Kozmus (490m).

Ga. Horjak doda k planu dela, še administrativni del in sicer dve dilemi:

 • spletna stran KS Jurklošter, ali ohranimo obstoječo in jo nadgradimo, ali se spletni strani odpovemo;

Spletno stran bi ohranili in posodobili, domeno poravnamo v začetku leta.

 • predlog za sklep o dostavi internega dela zapisnika, preko e pošte svetnikom KS in sklep o vabljenih na seje sveta

S strani svetnikov soglasno sprejeta predlagana sklepa:

Sklep R02 – 28/2023

Rok za dostavo zapisnika svetnikom KS Jurklošter je 14 dni oz. 10 delovnih dni.

Sklep R02 – 29/2023

Vabila na seje sveta KS Jurklošter se naslavljajo na Občino Laško, podžupana, ki pokriva področje krajevnih skupnosti – g. Mačkoška in občinskega svetnika – g. Cesarja.

ad 4

G. Lavrič doda, da je točka zimska služba naknadno opredeljena, zaradi izrednih razmer zadnjih dni. Komunalna služba, je v teh dneh prepozno izdajala napotke za izvajanje zimske službe njihovim podizvajalcem, zato je ostalo veliko poti neprevoznih. Zaradi teh dogodkov je smiselno opozoriti, da naj (pod)izvajalci opravijo storitev, brez izdaje dovoljenja s strani dežurnega na Komunali Laško, ko je na cestiščih/poteh, za čiščenje katerih so pooblaščeni, zakonsko določenih 15cm snega in je pluženje potrebno izvesti.

Na Komunalo Laško bo glede na razmere in neodzivnost posredovan dopis.

Glede na razmere bi bilo potrebno poleg Komunale Laško, opozoriti tudi Elektro Celje glede na več dnevno (ne)oskrbo krajanov z električno energijo.

ad 5

Ga. Horjak izpostavi, da so prireditve KS v letu 2023 predvidene v sodelovanju z društvi, kot pretekla leta, od tega sta običajno predvideni dve, katerih organizacijo prevzame KS Jurklošter. Ti dve sta prijavljeni tudi na razpis Občine Laško, za sofinanciranje prireditev in projektov. Predlaga, da sta ti dve, kot preteklo leto: Krajevni praznik in Božično dogajanje.

Predloga sta soglasno sprejeta s strani svetnikov.

G. Stopinšek doda, da je prvi dogodek, ki bi ga KS izvedla Čistilna akcija, katero bi izvedli 15. 4. 2023. V izvedbi kot pretekla leta.

ad 6

Pri točki prisotni predstavniki še društev, šole in vrtca Jurklošter:

RK Jurklošter – g. Klavžar, ŠD Jurklošter – g. Lesičar, PGD Jurklošter – g. Bevc, KD Prežihov Voranc – ga. Stopinšek

G. Stopinšek pozdravi predstavnike in prosi za kratko predstavitev njihovega plana dela in projekte/prireditve v sodelovanju s KS Jurklošter.

G. Klavžar: glavni cilj RK Jurklošter je v začetku leta ureditev vodstva – predsednika društva. V letu 2023 imajo v planu predavanje o aktualnih boleznih,  izvedbo krvodajalskih akcij v Rimskih Toplicah, srečanje starostnikov in krvodajalcev. Tradicionalno želijo sodelovati s šolo in KS, nadaljevati s pozornostnimi obdaritvami starostnikov, sofinancirati morebiten odhod na morje otrok iz socialno šibkejših družin in obiski 90-letnikov.

G. Lesičar: Športno društvo kot običajno planira Kresovanje na Sv. Trojici, Športni dan Jurkloštra (ob koncu šolskega leta) – 23.6. in Turnir v malem nogometu – 19.8. Vsak petek ŠD organizira tudi rekreacijo v prostorih telovadnice PŠ Jurklošter.

G. Bevc: prvo povpraša glede ureditve dokumentacije za gradnjo gasilskega doma. Sicer je za PGD Jurklošter volilno leto, vendar je okvirno v planu PGD Jurklošter sodelovanje na Krajevnem prazniku, kjer bi pozornost namenili 90 – letnici društva. Kot običajno pa je v planu postavitev mlaja, organizacija Orientacijskega pohoda in Trojiške ter Florijanove nedelje.

Ga. Stopinšek: najprej izrazi razočaranje nad prisotnimi svetniki, pred tem se je opravičila novoizvoljenim, ker je menda nekdo izpostavljal zapisnik seje, v katerem je povzetek njenega predloga v zvezi z obdarovanjem otrok s strani Božička,  poudari ta zapis v zapisniku omenjene seje, katerega sama sicer ni videla, ji ni bil dostopen, da bo Božiček v letu 2022 namenjen samo otrokom, ki obiskujejo šolo in vrtec Jurklošter. Zaradi česar je dobila pritožbe in v bodoče bi želela zapisnik, v katerem se navajajo njene besed, videti pred objavo tudi sama. Izpostavi še govorice, da se s strani KD zbirajo sredstva za organizacijo Božička, katera porabi društvo za izlet članov, kar ne drži. Saj so vsa sredstva namenjena izključno izvedbi prireditve Božička. V preteklem letu je društvo izvedlo oz. sodelovalo na več prireditvah, kot so: Pokop pusta, Marca praznujemo, izvedba Florjanjevanja, Kožuhanje pri Bevc, Ročna košnja pri Gašperju, Božiček, člani so nastopali na prireditvi ob 30 – letnici vstopa SLO v OZN, 14. Srečanje jurklošterskih pevcev in godcev, sodelovali so na Gušt festu, Pivo in cvetju, Košnji v Okroglicah, Kmečkih igrah, pevci so sodelovali na prireditvi na Njivcah, na pevski reviji, pripravili so program ob Krajevnem prazniku in še bi lahko omenili kakšno sodelovanje. Pri polovici prireditev so sodelovali otroci vrtca in šole Jurklošter, za kar meni, da si zaslužijo posebno pozornost, tudi v obliki obdarovanja Božička.

Predlaga, da bi pri sofinanciranju tudi to leto ohranili dva dogodka, Marca praznujemo in Prihod Božička. Pri organizaciji Marca praznujemo (24.3.2023) bi sodelovala, kot pred leti, tudi KS. Vrnili bi prireditev v obliko, v kakršni je bila pred obdobjem korone, torej s pogostitvijo ob koncu programa, zato se ob tej priložnosti določi tudi prispevek 10 €, za tiste obiskovalce, ki bi se pogostitve udeležili. V tem letu je poleg zgoraj omenjenih aktivnosti, ki so v planu tudi to leto, predvidena tudi Pustna povorka po ulicah Jurkloštra, na pustni torek, 21.2.2023, ki se zaključi s krofi, kuhančkom in čajem.

Ga. Horjak D.: za sodelovanje se zahvaljuje vsem društvom, predvsem pa KD. Tudi v bodoče bo šola sodelovala na prireditvah, na katere bo povabljena. Ob tem doda, da ji očitki glede obdarovanja prav teh otrok, niso na mestu. Omeni še, da bi v mesecu marcu (12. 3. 2023) PŠ Jurklošter želela izvesti Spuščanje Gregorčkov, po ribniku pred cerkvijo. Za kar prosi za dovoljenje KS in PGD poprosi, da bi poskrbeli za varnost.

Ga. Vešligaj: tako kot PŠ, bo tudi vrtec sodeloval na vseh prireditvah, na katere bodo povabljeni.

g. Grofelnik: DU Jurklošter bo tudi v letu 2023, organiziralo dve prireditvi – Hubertov memorial in Balinanje. Ostalo pa se v skladu s planom udeležujejo aktivnosti na občinskem, regijskem nivoju.

G. Lavrič: LD tradicionalno načrtuje poleg svojih aktivnosti, dve prireditvi, Hubertova maša v juniju in Lovski krst.

Ga. Horjak: najprej poudari, da se kot dosedanja koordinatorica zahvaljuje vsem društvom za korektno sodelovanje v preteklih letih in napoveduje, da želi prav z vsemi sodelovati tudi v tem letu. Ker je bilo na področju društev v preteklem mandatu vpeljanih veliko novosti, katerim želi, da se v korist društvenega delovanja in krajanov, sledi tudi vnaprej. DMJ pa v tem letu planira dva dogodka Počitniški dan (26. 6. 2023) in Filmski večer (18. 8. 2023).

G. Lavrič opozori na pretekle zapisnike. Ga. Horjak poudari, da so zapisniki sej KS Jurklošter javno dostopni in objavljeni (razen zadnjih, zaradi težav s platformo) na spletni strani KS, takoj po sprejemu na naslednji seji.

Sledi še razprava o nujnosti ponovnega delovanja in posodobitvi spletne strani, da so informacije o aktualnih temah, dogodkih in sami zapisniki sej sveta KS dostopni prav vsem krajanom.

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala:

Maruša Horjak

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 2. redne seje KS

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON