Zapisnik 3. redne seje

Z A P I S N I K

3. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, 8. 6. 2023 ob 18. uri v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 2. redne seje sveta KS

2. Poročilo občinskega svetnika

3. Vloge društev, za sofinanciranje prireditev

4. Prireditve KS

5. Pregled plana dela KS Jurklošter za leto 2023

6. Razno

Prisotni člani sveta: Željko Grofelnik, Maruša Horjak, Miroslav Lavrič, Franc Lesičar, Gregor Stopinšek, Jožef Veber

Ostali prisotni: podžupan Občine Laško – Marjan  Mačkošek in občinski svetnik Janko Cesar

Opravičeno odsotni člani sveta: Aleksander Bezgovšek, Jaka Hliš, Primož Palčnik

Ob ugotovitvi sklepčnosti je bil dan na glasovanje dnevni red in bil soglasno sprejet.

ad 1

G. Stopinšek daje na glasovanje Zapisnik 2. redne seje in le ta je bil soglasno sprejet.

ad 2

G. Stopinšek poda besedo občinskemu svetniku, Janku Cesarju, kateri poda kratko poročilo od februarja dalje (treh rednih sej občinskega sveta).

3. redna seja občinskega sveta je bila namenjena predvsem rebalansu proračuna za leto 2023, predvsem zaradi tega, ker je pri šlo do sprememb plač v vrtcih in javnih uslužbencev ter draginjske krize. Znižali so se tudi prihodki iz proračuna, na višino 26 milijonov, skupno torej 28.785.000€. Za realizacijo projektov je predvidena zadolžitev 2.500.000€. Posledično zmanjšanje postavk ZD Laško in Plazu Stopce, oboje se prenaša v leto 2024. Zniža se tudi postavka namenjena vzdrževanju, za 1 milijon. Povečale so se naslednje postavke za: vodooskrbo, otroška igrišča, športna dvorana Rimske Toplica in doplačila za vrtce.

Potrebna je bila sprememba Odloka o lokalnem čiščenju komunalnih odpadnih voda, sprememba opredeljuje, da je na kanalizacijsko strukturo potrebno namestiti merilne naprave, za gospodarske subjekte, ki porabijo več kot 15 tisoč kubičnih metrov na leto (pred tem so bili upoštevani subjekti, ki so porabili 60 tisoč kubičnih metrov na leto).

Potrjeno je bilo poročilo o izvedbi projekta Ureditev muzeja Laško, z nakupom opreme, v vrednosti 137.000€ in potrjeno poročilo o ponudbi bivšega prostora CSD za potrebe ZD Laško, v višini 228.000€ in določitev cene Programa predšolske vzgoje, za Vrtec Laško, katerega cena se poveča za povprečno 15,8%. Potrjen je bil tudi plačni razred (plače) župana, po novem pravilniku, je ta v 52. plačnem razredu in povečale so se sejnine občinskih/krajevnih svetnikov.

Na seji so bili izpostavljeni tudi projekti vezani na Jurklošter, ki so vezani na dogovore z DRSI, obvoznica in pot Jurklošter – Kartuzija, gasilski dom, Kartuzijo Jurklošter – sanacija strehe.  Dopolnitve oz. odgovori so nekateri že prišli, nekateri še ne.

4. redna seja je bila namenjena letnim poročilom javnih zavodov v občini, ki so bila potrjena, prav tako soglasja za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjem zavodov.

Potrjen je bil tudi gospodarski načrt javnega podjetja Komunale Laško, nov svet zavoda STIK Laško, nov član v svetu lokalnih skupnostih CSD Celje – Dimitrij Gril in potrjena je bila nova cena socialnega varstva za pomoč na domu, ki sedaj znaša 23,67€ (občina plača 18€, ostalo uporabnik).

5. redna seja je prinesla potrdilo poročila o izvedbi projekta Košarkarskega igrišča Marija Gradec. Obravnavano je bilo tudi poročilo STIK-a Laško za leto 2022 in sprejeto z dopolnitvami, izdano je bilo tudi soglasje za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorice STIK-a. Sprejeto je bilo letno poročilo javnega podjetja Komunale Laško. Potrjena in sprejeta je bila sprememba OPPN za infrastrukturo Rimske Toplice in se nanaša na umeščanje novega mostu preko reke Savinje.

Potrjen je bil tudi sklep, podan s strani župana, da se za direktorja Komunale Laško ponovno imenuje Tomaža Novaka, ki je bil na sami seji tudi potrjen za prihodnja štiri leta.

Imenovani so bili tudi novi člani OVK, osem članov, med imenovanimi je Ksenija Cizl, ki je tudi prevzela mesto predsednice OVK Laško.

Seznanjeni so bili tudi z letnimi poročili, Policije Laško, RK Laško in Šmocl.

Izpostavljena je bila še infrastruktura v Lažišah, kar zadeva igrišča pri bivši POŠ.

g. Stopinšek izpostavi še vprašanje glede optičnega omrežja, kdaj in ali zajema celotno območje Jurkloštra?

g. Cesar odgovori, da koliko se je sam informiral, glede na sestanek, ki je potekal v sosednji občini Dobje, teče pot glavnega voda, ki bo pokrivala Jurklošter, s smeri Prevorja – Planine pri Sevnici – Marijine vasi – Jurkloštra – Sel in naj bi bila končana do konca leta 2024, podatek s splet pa omenja leto 2025. Vsak, ki bo imel interes, bo znesek priklopa 167€.

g. Mačkošek doda, da bo sreča, da se bo lahko na optiko priključilo Jurklošter in Šentrupert, ker gre za zadnji krak tega območja. Realna možnost je, da bi se omogočili priklopi do konca leta 2024.

V nadaljevanju poteka še razprava glede slabšanja samega signala in pomembnosti pokritosti tudi samega degradiranega območja, ki ga podeželje predstavlja.

Ob koncu poročila g. Cesar izpostavi še, da je glede določenih vprašanj pridobil odgovore. Kar zadeva gasilski dom, za kar je bil dan odgovor, da je na dosedanjem mestu doma precej omejite in gradnje na tem območju bi bila zelo otežena. Zato izpostavi, da se bo potrebno precej aktivno vključiti v projekt ali z iskanjem druge lokacije ali iskati rešitve na tej. Temu pritrdi tudi g. Mačkošek in izpostavi tudi težave, ki jih predstavlja/povzroča razporeditev sredstev Direkcije za ceste. O tej temi se nadaljuje tudi razprava med svetniki. V nadaljevanju doda še informacije glede ceste Lažiše – Dobje, da je le ta v programu investicij občinskih cest, opozoril je na podrobnosti glede same realizacije. Odgovor na vprašanje glede obvoznice pri pokopališču, je ta, da je stvar pogajanj z Direkcijo za ceste. Pri projektu pločnik Jurklošter – Kartuzija, naj bi potekali pogovori z omenjeno direkcijo, na kar g. Stopinšek doda, da naj bi se ta projekt, glede na njegove podatke povsem ustavil. Nadalje so ostala še odprta vprašanja glede razširitve Ajšnita.

ad 3

ga. Horjak predstavi vloge, ki jih je komisija (v sestavi Primož Palčnik, Gregor Stopinšek in Maruša Horjak) obravnavala 25. 5. 2023. Prispelo je 10 vlog s strani šestih društev. S potrditvijo vseh sklepov, bo tako ob realizaciji prijavljenih prireditev porabljen ves denar, ki je predviden za ta namen, sofinanciranje društev v letu 2023 in sicer v višini 2500€. 

R03-30/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Florjanova maša, vlagatelju PGD Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Klemen Ocvirk, v višini 150€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-31/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Orientacijski pohod, vlagatelju PGD Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Klemen Ocvirk, v višini 250€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-32/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Prihod Božička, vlagatelju Kulturnemu društvu Prežihov Voranc, katerega odgovorna oseba je Magdalena Stopinšek, v višini 500€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-33/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Počitniški dan, vlagatelju Društvu mladih Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Maruša Horjak, v višini 50€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-34/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Hubertov memorial, vlagatelju Društvu upokojencev Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Željko Grofelnik, v višini 250€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-35/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Balinanje, vlagatelju Društvu upokojencev Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Željko Grofelnik, v višini 100€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-36/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Hubertova – lovska maša, vlagatelju Lovski družini Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Miroslav Lavrič, v višini 450€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-37/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Lovski krst, vlagatelju Lovski družini Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Miroslav Lavrič, v višini 250€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-38/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Turnir v malem nogometu, vlagatelju ŠD Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Mitja Lesičar, v višini 350€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

R03-39/2023

Svet KS Jurklošter odobri sofinanciranje prireditve Športni dan Jurkloštra, vlagatelju ŠD Jurklošter, katerega odgovorna oseba je Mitja Lesičar, v višini 150€. Sklep je predlagan in sprejet po pravilniku o sofinanciranju obravnavani vlogi, zapisnika komisije in obrazložitvi sklepa.

ad 4

g. Stopinšek predlaga, da se kot vsako leto skliče delovni sestanek, za organizacijo vseh običajnih prireditev v kraju, da vsi akterji skupaj oblikujemo časovni okvir dogajanj, tako datumsko kot glede natančnih ur. Izpostavi še, da je rdeča nit letošnjega Krajevnega praznika 90 let PGD Jurklošter.

Ga. Horjak predstavi, da je datumsko v avgustu prvi predviden Počitniški dan, 18.8. v popoldanskem času, v tem koncu tedna je takoj naslednji dan Orionov pohod in Turnir v malem nogometu, 19.8. Znana je tudi ura Orionovega pohoda (9.00) in Turnir ob 15. uri. Na dan Krajevnega praznika, 26.8., je kot prvi v dopoldanskem času, predviden Pohod NOB na Njivce in naprej ostalo. Predlaga, da se organizira delovni sestanek.

g. Stopinšek predlaga delovni sestanek akterjev 21.6. ob 18.30., na katerega se povabi predstavnike PGD Jurklošter, KD Prežihov Voranc, ŠD Jurklošter, g. Mavri (NOB) ali g. Grofelnik, Zavod Odon. Omeni še, da na dan Krajevnega praznika predlaga otvoritev ceste Lahov Graben – Weber ob 15. uri.

ga. Horjak doda, da bi temu dodali še otvoritev fitnesa na prostem na igrišču, ob 16. uri. in da je 25.7. okvirno zadnji rok za posredovanje prispevkov, ki bi jih želeli imeti v zloženki/napovedniku, ki izzide vsako leto v avgustu. In s strani občine Laško so bila odobrena sredstva v višini 600€ za prireditev Krajevnega praznika. O samem dogajanju se obvesti tudi STIK Laško.

Svetniki nadaljujejo z razpravo glede samega dogodka, organizacijo in najemom šotora.

ad 5

g. Stopinšek pod to točko predstavi, da je bila na zadnji seji predsednikov KS občine Laško, podana informacija, da je odprt razpis za asfalterska dela. Je v fazi izbire izvajalca in upa, da bodo ta dela stekla. Opozori, da ima KS težavo pri samih izvajalcih, ki jih financiramo sami, kar zadeva del priprave, razširitev, ki pa se nam (nekatere) vlečejo že iz preteklega leta, z deli se ni niti še pričelo. Zbirajo se še ponudbe za pripravo podlag, ki jih je potrebno pripraviti pred asfaltiranjem.

Na seji je bila izpostavljena tudi cesta proti Tacarju, ki je bila pozimi soljena in je terjala sanacijo, da je prevozna, nadaljnja ureditev pa je predvidena v jesenskem času.

14.6. je predvidena datum za sestanek z občino Laško – g. Kaluža, Komunalo Laško glede ceste Poreber – Kajba. Glede katere je KS prejela tudi dopis in je sedaj predviden sestanek, pregled ceste in dogovor o sami ureditvi, sanaciji.

g. Lavrič izpostavi še popravilo na odseku Globoko – Laze, kako je s samo ureditvijo?

g. Stopinšek odgovori, da bi se to uredilo hkrati z ostalimi sanacijami.

g. Mačkošek se vrne na asfalterska dela in omeni ogromne razlike v cenah posameznih ponudnikov. O temi in delu Komunale Laško poteka v nadaljevanju razprava med svetniki.

g. Lesičar opozori pri tem tudi na same pristojnosti Komunale Laško.

ad 6

g. Mačkošek posreduje še informaciji glede Športne dvorane v Rimskih Toplicah, ki naj bi bila končana do novega šolskega leta, sami stroški pa so precej višji od predvidenih. Kot drugo pa poda informacijo glede projekta ZD Laško, pri katerem druga kot gradbeno dovoljeno ni urejeno. Je pa jasno, da ostaja na lokaciji in po pooblastilu župana, je sedaj neposredno vpet v sam projekt.

g. Lavrič opozori tudi na težave gradbenih parcel v kraju, ki so vezane na spremembe OPPN in težave, ki jih predstavljajo neaktivnosti nekaterih zaposlenih na občini.

g. Mačkošek doda, da se spremembe obetajo, zato je tudi na krajanih, da predloge o morebitnih spremembah oddajo pristojnim na občini. Poudari tudi, da kot pristojen za krajevne skupnosti bo vedno usmerjen v to, da se kar največ naredi za vse.

g. Stopinšek opozori še na aktualno tekmovanje glede Najbolj urejene vasi/objekte v občini Laško. Pozove na širjenje informacije in oddajo čim večjega števila prijavnic.

Prebere še dopis – prošnjo za asflatiranje, s strani Suzane in Marjana Rabuza, stanujoča na Mrzlem polju, prosita za asfaltiranje dovoza, v dolžini 150m.

g. Grofelnik poda še informacijo, da sta pripravljena sama prispevati nek delež in da glede lastništva ni težav.

g. Lesičar pa navede, da je cesta sicer v postopku kategorizacije, ampak je še vedno v kategoriji dovozna in ne javna pot.

g. Stopinšek še poudari, da bi rešili, v kar se da kratkem času tudi težave glede delovanja RK Jurklošter, skupaj z g. Maroltom.

g. Veber še poda vprašanje, če se je glede potrebne sanacije odseka na cesti Marijina vas – Razboršek že razpravljalo?

ga. Horjak navede, da je na zadnji seji preteklega mandata, 12. redni seji, na potrebno sanacijo že opozorila.

g. Stopinšek doda, da glede na že sprejet plan za tekoče leto, ta ostaja v planu za vnaprej.

g. Veber še opozori na nujnost postavitve ogledala na cesti Mrzlo Polje - Marijina vas (pri Kozolcu).

Dogovor je, da se pridobi potrebno soglasje in za ogledalo se naj vloži vloga.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:

Maruša Horjak

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 3. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON