Zapisnik 4. redne seje

Z A P I S N I K

4. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, 9.11. 2023 ob 17. uri v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Pregled zapisnika 3. redne seje sveta KS
  2. Poročilo občinskega svetnika
  3. Decembrsko dogajanje
  4. Pregled plana/realizacije plana dela KS Jurklošter za leto 2023
  5. Razno

Prisotni člani sveta: Aleksander Bezgovšek, Željko Grofelnik, Maruša Horjak, Miroslav Lavrič, Franc Lesičar, Gregor Stopinšek

Odsotni člani sveta: Jaka Hliš (opr. odsoten), Primož Palčnik, Jožef Veber

Ostala prisotna: Magdalena Stopinšek – predsednica KD Prežihov Voranc

Ob ugotovitvi sklepčnosti je bil dan na glasovanje dnevni red in bil soglasno sprejet.

ad 1

G. Stopinšek daje na glasovanje Zapisnik 3. redne seje in ta je bil soglasno sprejet.

ad 2

G. Stopinšek posreduje informacijo o opravičeni odsotnosti občinskega svetnika Janka Cesarja. Zaradi obsežnosti posredovanega poročila 6. in 7. seje sveta občinskega sveta, napove posredovanje le tega v branje ostalim svetnikom (kot prilogo zapisniku seje).

ad 3

Bliža se čas decembrskega dogajanja, zato v nadaljevanju g. Stopinšek besedo preda predsednici KD, Magdaleni Stopinšek, da predstavi organizacijo ključnega dogodka - Prihod Božička.

Ga. Stopinšek posreduje informacijo, da je predstava Božična simfonija, v izvedbi gledališča Kukuc, že predvidena, financiranje je predvideno iz sredstev odobrenih (v višini 860 €) s strani KS in občine Laško. Datum namenjen prireditvi je petek, 22.12.2023 ob 17.30 uri. Financiranje daril pa s sredstvi ni mogoče, poda pa mnenje, da so si v društvu enotni in si otroci, ki sooblikujejo kulturni utrip kraja zaslužijo darila oz. pozornost, če ne ob novem letu pa po njem. Pozove, da se je potrebno na seji dogovoriti v kakšni obliki in kako izpeljati prireditev, tudi glede samega obdarovanja. Poda še podatek, da je bila vrednost posameznega darila v preteklih letih od 25 do 30 €. Število pa se je gibalo nekje okrog 60 oz. 63, takrat, ko so bili obdarjeni vsi otroci. Strošek daril je bil nekje med 1.800 – 1.900 €, katerega kritje ni mogoče samo z dotacijami.

G. Stopinšek predlaga, da se financiranje daril, poleg dotacij, omogoči s strani KS. Hkrati predlaga vrednost paketa – 30€.

S predlogom se strinjajo tudi ostali svetniki.

Ga. Horjak poda še informacijo, da se lahko doda še odobrena sredstva s strani sofinanciranja s strani občine, za Božično dogajanje.

Hkrati se razvije še debata glede pomembnosti nagrajevanja vrtčevskih in šolskih otrok. 

Ga. Stopinšek omeni še nujnost nabave omar, za potrebe KD (rekvizite, oblačila), ki bi jo umestili v prostore Kartuzijske pristave.

Sprejme se sklep: KS Jurklošter posrbi za naročilo in nabavo omare, primerne prostoru. Za samo izvedbo poskrbi predsednik sveta KS, g. Stopinšek.

V nadaljevanju poteka razprava o samem decembrskem dogajanju, nabavi dodatnih novoletnih lučk, organizacijo okrasitve v kraju in zaključku

leta. Sama okrasitev bo potekala v nedeljo, 10.12. ob 9. uri.

Ob koncu leta, bi se zopet dogovorili za voščilnice (70 kom.) v vrtcu in šoli, darila ob koncu leta bi sestavili iz rokovnika (velikosti A5) in penino.

Voščilo krajanom pa bi vključili tudi v Bilten.

Zaključna seja bi za člane sveta, občinskega svetnika, podžupana – za področje KS, predstavnici vrtca in šole PŠ Jurklošter ter predsednike

društev, s partnerji, predvidena je za četrtek, 28.12.2023 ob 18. uri. Za podrobnosti in samo organizacijo poskrbi predsednik sveta KS, g.

Stopinšek.

 

ad 4

G. Stopinšek preda informacije glede realizacije Plana dela 2023, hkrati pa omeni težave, ki se pojavljajo pri sodelovanju/dogovarjanju z občino

Laško. Posreduje informacijo, da bo  potrebno pripraviti poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2023, pripraviti je potrebno predlog  plana za

vzdrževanje/obnove javnih poti za leto 2024.  

V omenjeni plan bi vključili: 

- Ureditev usada na cesti Globoko – Laze 

- Ureditev posedka na cestišču Guča vas – Ravne – Marijina vas 

- Preplastitev ceste Lahov Graben – Jepihovec 

- Ureditev odvodnjavanja na cesti Jurklošter – Voluš (v Jurkloštru) 

- Ureditev ceste Pušnik – Blatni Vrh 

- Čiščenje propustov ter jarkov na javnih poteh 

- Ureditev makadamskega cestišča na relaciji Lešje – Tisel

Trenutno potekajo priprave na asfaltiranje, predvidenih odsekov, ki naj bi potekalo v  prihodnjih dneh. Predvideno je tudi še postavljanje oglasnih desk, financiranih z naslova  participativnih sredstev. 

ad 5 

Dalje potekajo pogovori glede novega gasilskega doma, delovanja RK Jurklošter in  težavnostjo odseka Jurklošter – šola oz. Kartuzijska pristava. V prihodnjem letu je potrebno  zopet vključiti odsek v plan dela KS in posredovati dopis, tako s strani KS, Vrtca in PŠ  Jurklošter. 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.

Zapisala:

Maruša Horjak

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 4. redne seje KS

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON