Zapisnik 5. redne seje

Z A P I S N I K

5. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, 1. 2. 2024 ob 17. uri v dvorani Kartuzijske pristave, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 4. redne seje sveta KS
 2. Kulturne prireditve v začetku leta 2024 (v sodelovanju s KD)
 3. Poročilo občinskega svetnika
 4. Pregled realizacije plana dela KS za leto 2023
 5. Plan dela KS Jurklošter za leto 2024
 6. Finančni plan KS Jurklošter za leto 2024
 7. Razno

Prisotni člani sveta: Aleksander Bezgovšek, Jaka Hliš, Maruša Horjak, Franc Lesičar, Primož Palčnik, Gregor Stopinšek, Jožef Veber.

Odsotni člani sveta: Željko Grofelnik (opr. odsoten), Miroslav Lavrič (opr. odsoten)

Ostala prisotna: Magdalena Stopinšek – predsednica KD Prežihov Voranc

Ob ugotovitvi sklepčnosti je bil dan na glasovanje dnevni red in bil soglasno sprejet.

ad 1

G. Stopinšek daje na glasovanje Zapisnik 4. redne seje in ta je bil soglasno sprejet.

ad 2

Ga. Stopinšek poda zahvalo za omaro, ki je nova pridobitev v prostorih Kartuzijske pristave in je že v uporabi. Hkrati na hitro povzame uspešno izvedeno prireditev Prihod Božička, v mesecu decembru, po planu je bilo razdeljenih vseh 84 daril in projekt je bil izveden v okviru finančnih planov. V nadaljevanju povzame delovanje otroške folklorne skupine, ki ostaja aktivna v kraju in navede prva dva dogodka, ki bosta izvedena že v mesecu februarju. Kulturni večer, 7. 2. ob 18. uri in Pustna povorka, na pustni torek, 13. 2. ob 16. uri. Naslednja večja prireditev bo v mesecu marcu, Marca praznujemo. V petek, 22. 3. ob 18.30 uri, za glasbo bi ponovno poskrbel DJ in k sodelovanju se pozove tudi g. Hliša. Prijavnina za kasnejše druženje bi bila kot preteklo leto, 10€.

g. Stopinšek doda, da bi bilo smiselno da pri stroških prireditve pomaga tudi v tem letu KS.

Ga. Stopinšek zaključi s tem, da ima KD v prvem polletju še v planu dela teden ljubiteljske kulture v maju, s prireditvijo Srečanje jurklošterskih pevcev in godcev, okvirni datum okrog 20. 5.

G. Stopinšek doda še smiselnost določitve datuma čistilne akcije. Zaključna pogostitev je v tem letu v domeni LD. Hkrati poda še prireditve, ki jih je s strani LD za prve mesece sporočil g. Lavrič. 19. 5. – Hubertova maša, 22. 6. – Državne tekme za pse, 7. 9. – Lovski krst in 75 let delovanja. Doda še dogodek Zavoda Odon, 19. 2. ob 18. uri, bo potekal Kloštrski večer s patrom Karlom Gržanom.

Sklep: Čistilna akcija KS Jurklošter bo potekala v soboto, 6. 4. ob 8. uri, zbor pred trgovino v Jurkloštru. Ponovno bodo gospodinjstva obveščena preko letakov, ki bodo posredovana.

ad 3

G. Stopinšek posreduje informacijo o opravičeni odsotnosti občinskega svetnika Janka Cesarja.

ad 4

g. Stopinšek posreduje realizirane projekte v letu 2023.

Realizacija Plana dela KS Jurklošter za leto 2023:

-          Ureditve (odvodnjavanje), obrezovanje vejevja, postavitev zaščitne ograje, sanacije, razširitve in asfaltiranje javnih poti:

 • Jurklošter – Voluš (Zelenjak)
 • Blatni Vrh – Mrzlo polje – Zorko
 • Jereb – Stopinšek – Zemljak in Jereb - Glažuta
 • Poreber – Paneče
 • Polana – Mak
 • Vislana – Kozmus (odsek Kozmu)
 • Lipni dol – Obrez
 • Lipni dol – Pavčnik

-          Iz sredstev participativnega proračuna – postavitev oglasnih desk in razsvetljava v Marijini vasi

-          Postavitev AP v Marijini vasi

Finančni pregled sredstev za leto 2023: 46.000€ z dotacijami in 9.308€ - prenos sredstev iz preteklega leta z naslova Kartuzije. 22.000€ namenskih sredstev in prib. 30.000€ izvoza iz skladovih gozdov. Doda se še sredstva, ki se jih pridobi iz drugih virov – Neurja (skupaj 31.000€). V želji, da se še naprej ohranjajo sredstva v višini 10.000€, namenjena za Kartuzijo. 31. 12. 2023 na računu: 8.666€.

Opozori na nadaljevanje napačnega vodenja razmerja porabe sredstev, kar zadeva same opredelitve. Delovanje KS in tekoče vzdrževanje javnih poti, saj je za delovanje opredeljenih 30.000€, za vse ostalo pa 16.000€, kar pa ni dejanska opredelitev. Za delovanje KS je ponovno podal opredelitev in predvidenih 19.250€, za vzdrževanje 25.765€. Kar naj bi bilo upoštevano pa komaj pri rebalansu.

Ad 5

g. Stopinšek predstavi predloge za Plan dela 2024 – 2026 KS Jurklošter s strani Občine Laško, po posameznih postavkah:

Cestna infrastruktura (lokalne in regionalne ceste)

-          Mišji Dol – Globoko – Blatni Vrh, sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom,

-          Mrzlo Polje – Blatni Vrh, sanacija udorov in preplastitev z asfaltom

-          Lažiše – Lešje, sanacija udorov in ureditev odvodnjavanja,

-          Zagračnica – Paneče – Polana, sanacija plazov in usedov ter preplastitev z asfaltom

-          Razširitev ceste Jurklošter – Rimske Toplice na odseku Zagračnica

-          Preplastitev dotrajanih odsekov na cesti Rimske Toplice – Jurklošter

-          Obvoznica z mostom na relaciji Janezova kapela – Pokopališče

-          Izgradnja pločnika ali varne pešpoti na relaciji Jurklošter center – Kartuzija

-          Izvedba odvodnjavanja na regionalni cesti, na območju centra Jurkloštra, mimo gasilskega doma ter stanovanjskega bloka.

Plazovi na javnih poteh

-          Obrez – Lipni dol

-          Sele – Lokavec

-          Mrzlo polje - Rabuza

Komunalna infrastruktura

-          Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov Graben zgornji del

-          Izgradnja javnega vodovoda na delu Mrzlega polja

-          Kanalizacija center Jurkloštra z malo čistilno napravo (bife in trgovina)

-          Izvedba male čistilne naprave šola in vrtec Jurklošter

-          Ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke Jurklošter muzej Gozdarstva in steklarstva

-          Varovalne zaščitne odbojne ograje na javnih poteh

-          Vzdrževanje javnih površin (Kartuzija in center Jurkloštra)

-          Vzdrževanje pokritih avtobusnih postajališč

-          Zapora prometa skozi dvorišče kartuzijske pristave, možnost prehoda kolesarjev in pešcev

-          Izdelava širokopasovnega omrežja na celotnem območju KS Jurklošter

-          Izvedba boljše pokritosti mobilnega signala v KS Jurklošter

-          Postavitev polnilne postaje za električna vozila

-          Postavitev novega gasilskega doma Jurklošter

-          Daljinsko ogrevanje dela Jurkloštra

Stanovanjska infrastruktura

-          Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa kartuzijske Pristave

-          Energetsko varčna sanacija stanovanjskih blokov

-          Rekonstrukcija mrliške vežice Jurklošter in ureditev ozvočenja

-          Širitev zazidalnih območij

-          Obnova sanitarij v spodnjih prostorih Kartuzijske pristave z ogrevanjem (plan in zagotovilo za samo sanacijo sanitarijev je)

Športni objekti

-          Sanacija obstoječega igrišča ( preplastitev ter obnovitev obstoječe ograje )

-          Tematska – poučna pot Jurklošter – Marijina vas – Preske – Kartuzija.

Predlogi za plan dela v letu 2024, z naslova namenskih in lastnih sredstev

Namenska sredstva: Javna pot: Jepihovec – Kosmačin  št: 700432 v dolžini 350 m

Namenska sredstva – iz naslova izvoza iz skladovih gozdov:

Javni poti:

 • Javna pot 700591 Polana - Zakovšek v dolžini 370 m
 • Javna pot 700431 Lahov Graben - Jepihovca v dolžini 350 m

Lastna investicijska sredstva KS:

 • Javna pot: Polana – Kozmus odsek Stankovič - Razširitev obstoječe ceste ter navoz gramoza ter ureditev odvodnjavanja.
 • Ureditev javne poti Polana -  Prevejska Ravan  - Razširitev ceste ter navoz gramoza z grederiranjem.
 • Razširitev ceste ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje ceste Jereb – Ocvirk v dolžini 120 m širine 3 m.
 • Sanacija udora na odseku cestišča Guča vas – Ravne – Marijina vas.
 • Sanacija udora na cesti Globoko – Laze.

Ad 6

G. Stopinšek ponovno na kratko predstavi predvidena sredstva. 45.000€ z dotacijami za KS Jurklošter. Namenska sredstva v višini 22.000€ in sredstva iz izvoza iz skladovih gozdov, ta znesek natančno še ni opredeljen.

Ga. Horjak predlaga, da bi glede na dosedanje delitve sredstev in obseg prireditev, ki so se v preteklih letih v KS s strani društev realizirale, v letu 2024 povečali obseg sredstev namenjenih sofinanciranju prireditev/projektov. Podan je predlog o višini sredstev 3.000€.

Podan predlog je bil soglasno sprejet. Sklep: Višina sredstev namenjenih sofinanciranju prireditev/projektov v KS Jurklošter za leto 2024 znaša 3.000€.

Ad 7

Ga. Lesičar doda na odboru pridobljene informacije glede Participativnega proračuna. Pojavil se je predlog, da bi se sama delitev sredstev iz dosedanje prakse 10.000€ na projekt za območje posamezne krajevne skupnosti; spremenil naj bi se točkovnik in spremenilo bi se dosedanje območje posameznega projekta (sedaj na območju posamezne KS). V občini bi se delitev razdelila na tri območja: skupaj KS Laško in Rečica; Sedraž, Marija Gradec, Zidani most in Šentrupert; Rimske Toplice, Vrh nad Laškim in Jurklošter pa skupaj v eno območje. Vsakemu območju bi namenili 30.000€, pobude bi enako predlagali krajani in predlog tudi realizirali. Težava ker o izbiri predloga ne odločajo več glasovalci, ampak sedem članov komisije, ki bi pregledovali vloge in izbrala tiste, ki so najbolj aktualne, izvirne, smiselne; hkrati lahko posamezna KS ostane brez projekta in sredstev iz naslova Participativnega proračuna tudi več let zaporedoma. Predlog na odboru ni bil podprt in na seji občinskega sveta bo predlagano ohranjanje dosedanjega vsaj v tekočem letu.

Ga. Horjak predlaga datumsko opredelitev objave Poziva za sofinanciranje prireditev in projektov v KS Jurklošter, za leto 2024.

Sklep: Datum objave na spletni strani je 1. 3. 2024.

 g. Veber poda predlog o spremembi ure naslednje seje sveta. g. Stopinšek predlaga, da v poletnem času upoštevamo predlog in je seja predvidena ob 18. uri.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:

Maruša Horjak

Predsednik sveta KS Jurklošter

Gregor Stopinšek

Zapisnik 5. redne seje

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON