1. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

  1. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, dne 20.11.2014 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
  1. Pregled zapisnika zadnje seje sveta v prejšnjem mandatu in konstitutivne seje novega sveta KS
  2. Prireditve v mesecu decembru
  3. Realizacija letnega plana za leto 2014
  4. Rebalans letnega plana za leto 2014
  5. Program dela za leto 2015
  6. Zimska služba 2014/2014
  7. Potrditev članov nadzornega odbora
  8. Pobude in vprašanja
  9. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Drago Pušnik, Miha Pušnik, Gregor Stopinšek, Karla Salobir in Franc Vodišek

Odsotni člani sveta: Razboršek Srečko

Ostali prisotni: Horjak Darja, Magda Stopinšek, Grofelnik Željko.

Zapisnik

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON