2. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

2.redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 10.03.2015 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

  1. Pregled zapisnika 1. seje sveta
  2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2014
  3. Izvajanje letnega plana – tekoča problematika
  4. Poročilo o izvajanju zimske službe
  5. Kategorizacija cest – odstopne izjave
  6. Marca praznujemo
  7. Priprava na izvedbo Čistilne akcije
  8. Priprave na izvedbo Krajevnega praznika
  9. Pobude in vprašanja
  10. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Drago Pušnik, Miha Pušnik, Gregor Stopinšek, Karla Salobir in Razboršek Srečko.

Odsotni člani sveta: Franc Vodišek

Ostali prisotni: Magda Stopinšek, Gračner Edvard, Bevc Bernard, Vresk Anton, Klavžar Tadej.

Opravičila se je ga. Maruša Horjak.

Zapisnik

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON