5. redna seja sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

5. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v četrtek, dne 17.03.2016 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Pregled zapisnika 4. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2015
 3. Izvajanje letnega plana 2016 – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Sprememba volišč
 6. Problematika odstranitve bencinske črpalke
 7. Vloge krajanov
 8. Poročilo o projektu kartuzije
 9. Praznovanja 2016
 10. Priprava na izvedbo Čistilne akcije
 11. Otvoritev mostu v Jurkloštru
 12. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Cesar Janko, Zlatka Pušnik, Gregor Stopinšek, Karla Salobir, Srečko Razboršek in Franc Vodišek.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha, Pušnik Drago.

Ostali prisotni: Bevc Bernard, Stopinšek Magda, Tadej Klavžar, Lavrič Miroslav, Lesičar Marjeta

Zapisnik

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON