Zapisnik 8. redne seje sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

8. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v ponedeljek, dne 06.03.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Pregled zapisnika 7. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2016
 3. Izvajanje letnega plana 2017 – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Vloge krajanov
 6. Poročilo o projektu kartuzije
 7. Praznovanja 2017
 8. Priprava na izvedbo Čistilne akcije 2017
 9. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Srečko Razboršek, Pušnik Drago, Gregor Stopinšek, Salobir Karla, Franc Vodišek in Zlatka Pušnik.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha in Cesar Janko.

Ostali prisotni: Stopinšek Magda, Bernard Bevc, Klavžar Tadej, Maruša Horjak, Košenina Adriana in Lesičar Marjeta.

Predsednik je vse prisotne pozdravil in predlagani dnevni red dal v razpravo. Razprave na predlagani dnevni red ni bilo in je bil soglasno potrjen.

AD 1

Sklep: zapisnik 8. seje KS Jurklošter z dne 06.03.2017 je soglasno sprejet.

 

AD 2

Na kratko g. Lesičar poda opisni del poslovnega poročila in pove, da je bilo večino načrtovanih opravil opravljenih, nekatera, pa se bodo izvršila v letu 2017. V preteklem letu je KS dobro sodelovala z društvi, brez katerih ne bi mogli izpeljati dogodkov v kraju.

Ga. Pušnik na kratko predstavi realizacijo samega finančnega načrta, ki je razviden v nadaljevanju.

Osnutek rebalansa 3/16

Prerazporeditve

Veljavni plan

Realizacija
31.12.2016

Indeks
Real/ Reb3

ODHODKI

   50.529,00  

                   -    

   50.529,00  

   40.083,29    

         79,33  

10002

KSJU - Delovanje KS

       16.019,00  

                   -    

       16.019,00  

     11.428,58  

         71,34  

4020000

Pisarniški material in storitve

           200,00  

           200,00  

           81,83  

         40,92  

4020090

Reprezentanca

       2.560,00  

 

       2.560,00  

       2.259,64  

         88,27  

4022000

Elektrika

           460,00  

 

           460,00  

         240,61  

         52,31  

4022010

Ogrevanje, kurivo

       1.500,00  

 

       1.500,00  

         853,68  

         56,91  

4022031

Voda

           200,00  

 

           200,00  

         174,06  

         87,03  

4022050

Telefon, faks, el.pošta

           450,00  

 

           450,00  

         417,64  

         92,81  

4025990

Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje

           400,00  

 

           400,00  

               -    

               -    

4029020

Podjemne pogodbe

           700,00  

 

           700,00  

         436,14  

         62,31  

4029027

Delovršne pogodbe -predsedniki KS

       1.820,00  

 

       1.820,00  

       1.816,92  

         99,83  

4029054

Sejnine -KS

       1.080,00  

 

       1.080,00  

         617,60  

         57,19  

4029120

Posebni davek na določene prejemke

           140,00  

 

           140,00  

           99,69  

         71,21  

4029300

Plačila storitev UJP

             9,00  

 

             9,00  

             8,06  

         89,56  

4029999

Drugi operativni stroški

       4.500,00  

 

       4.500,00  

       2.982,49  

         66,28  

4120002

Sofinanciranje društev

       2.000,00  

       2.000,00  

       1.440,22  

         72,01  

10101

KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti

       4.000,00  

                  -      

       4.000,00  

       5.346,04  

       133,65  

4025035

Vzdrževanje cest in javnih poti

       4.000,00  

       4.000,00  

       5.346,04  

       133,65  

10102

KSJU - Zimska služba

       6.000,00  

                   -    

       6.000,00  

       4.950,50  

         82,51  

4025035

Vzdrževanje cest in javnih poti

       6.000,00  

       6.000,00  

       4.950,50  

         82,51  

10103

KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti

       15.000,00  

                   -    

       15.000,00  

     15.269,52  

       101,80  

4205011

Obnova občinskih cest in javnih površin

       15.000,00  

       15.000,00  

     15.269,52  

       101,80  

10203

KSJU - Praznično urejanje naselij

           300,00  

                   -    

           300,00  

               -    

               -    

4029999

Drugi operativni stroški

           300,00  

           300,00  

               -    

               -    

10204

KSJU - Druge komunalne dejavnosti

       9.210,00  

                   -    

       9.210,00  

       3.088,65  

         33,54  

4022000

Elektrika

       3.000,00  

       3.000,00  

       2.735,15  

         91,17  

4025990

Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje

       1.220,00  

 

       1.220,00  

           54,89  

           4,50  

4029999

Drugi operativni stroški

       2.990,00  

 

       2.990,00  

         298,61  

           9,99  

4205001

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

       2.000,00  

       2.000,00  

               -    

               -    

                 

PRIHODKI KS

   39.809,00  

                   -    

   39.809,00  

   39.942,06    

       100,33  

 

Dotacije za redno dejavnost

     38.809,00  

 

       38.809,00  

     38.809,10  

       100,00  

 

Dodatna sredstva za sof.prireditev

 

                 -    

               -    

 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)

       1.000,00  

 

       1.000,00  

      1.132,96    

       113,30  

 

Donacije

 

                 -    

               -    

Obresti

                 -    

                 -    

               -    

Sredstva na računih 31.12.2015

       11.503,62  

 

       11.503,62

     11.503,62  

Sredstva na računih 31.12.2016

           783,62  

                   -    

           783,62  

     11.362,39  

 

Ga. Lesičar poda tudi poročilo nadzornega odbora (poročilo je priloga zapisnika).

Sklep: letno poročilo KS Jurklošter za leto 2016 je soglasno sprejeto.

 

AD 3

G. Lesičar seznani prisotne, da je v investicijskem programu predvideno asfaltiranje cest v 2017: Polana – Prevejska ravan ali Lahov Graben – Jepihovca. Vendar so težave z podpisom odstopnih izjav, zlasti na cesti Polana-Prevejska raven in zadevo urejajo na nivoju Občine.

Očiščeni so bili tudi prepusti s strojem VOMO s strani Komunale, ostalo je še nekaj neočiščenih, ki bodo na vrsti spomladi. Iz sredstev izvoza lesa iz skladovih gozdov še čakamo obljubljeno preplastitev na cesti Paneče-Polana.

G. Lesičar predlaga da se na plazu Paneče – Polana poskusi urediti trasa ceste, da se preveri ali bi ta trasa potem ostala. Potrebno bi bilo nekaj dni strojnega dela z bagrom, da se uredi trasa in odvodnjavanje, nato pa bi počakali in videli ali bi trasa obstala.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se naredijo predvidena gradbena dela, za vzpostavitev trase za cesto preko plazu v Polani.

 

G. Lesičar izpostavi tudi problematiko košnje pri Kartuzijski pristavi, zlasti košnjo okoli zidov. Ta prostor bi moral biti očiščen pogosteje kot je košnja dvakrat letno.

G. Razboršek je istega mnenja, da bi ta prostor moral biti vedno pokošen, vendar na tak način, kot si to predstavljajo na Občini to ne gre. Pove, da ima v mesecu marcu predviden sestanek pri v.d. direktorici občinske uprave ga. Stanki Jošt na to temo.

G. Cesar pove, da je na komunalnem odboru predstavil problem varovalne ograje na mostu Marof-Marijina vas, nameščena bo kovinska varovalna ograja. Cesto Mišji dol – Vrh nad Laških urejal Nivo, ker gre za sanacijo brežin za to je na občini zadolžen g. Aljaž Krpič.

Nadalje g. Lesičar tudi pove, da bo realizirana tudi nova avtobusna postaja. Na mestu odstranjene bencinske črpalke, pa ni interesa, da bi se plačevali veliki projekti. Ideje so, da bi se na tem mestu postavila brunarica kot muzej ali maketa steklarske peči. Vsem v razmislek, kaj bi na tem mestu lahko naredili z čim manjšim vložkom.

Poda tudi poročilo o ureditvi pohodne poti na Sv. Trojico. Na travniku pod cerkvijo je urejen park z energijskim točkami, ker se je bilo potrebno izogniti cerkveni zemlji sedaj ni treh energijskih kamnov, ki bi stali tam kjer so bile lipe. Dana je bila tudi pobuda s strani TIC-a, da bi vsaka KS dobila promocijsko tablo z zemljevidom in opisom kraja. Ta tabla bi lahko stala zraven kažipota in opisa poti na Sv. Trojico.

Za ureditev javne razsvetljave pri pokopališču in gasilskem domu se dogovarjamo. Na občino, pa je potrebno poslati dopis za ureditev varovalne ograje na cesti Jereb-Stopinšek-Zemljak ter Globoko – Blatni Vrh.

AD 4

G. Lesičar pojasni, da v letošnji zimski sezoni ni bilo veliko intervencij, saj je snežilo v novembru, nato 8 in 10 januarja, 18. januarja, pa so nastajali tudi zameti, ker je otežilo pluženje cest. Dve zimski službi 24. in 28. februarja sta se izvajali samo nad 800m, ker je sneg zapadel v višje ležečih predelih. S Komunalo imamo dogovorjeno tudi za posip cest.

AD 5

Krajan Roman Gračner je vložil vlogo za denarno pomoč pri sanaciji stanovanjske hiše, ki jo je uničil požar 13. februarja 2017.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se izroči naročilnica za gradbeni material v višini 625€ pri podjetju Polje, d.o.o. PE Šentjur.

 

AD 6

Na razpisu za evropska sredstva za obnovo Kartuzije nismo uspeli, ker vloga ni ustrezala razpisnim pogojem. To je bil skupni projekt z Hrvaško, vendar nihče ni dobil sredstev.

AD 7

G. Lesičar pozdravi vse prisotne predstavnike društev in jih pozove, da predstavijo njihove projekte v letu 2017 zlasti tiste pri katerih se nadejajo pomoči s strani občine in KS.

Ga. Stopinšek predstavi najpomembnejše prireditve za naše krajane in sicer je to prva izmed prireditev »Marca praznujem«, kjer prosi za dotacijo KS za pokritje stroškov hrane. Prireditev se bo odvijala 25. marca ob 19.00 uri s kulturnim programom, nadaljevala pa z veselim druženjem. V tednu ljubiteljske kulture (13. - 22. maj) pripravljajo dan odprtih vrat in potem pogostitev po florjevanju. V okviru praznovanj krajevnega praznika 10. srečanje domačih godcev. Predvidevajo, da bi v goste povabili vaško godbo z Vrha nad Laškim. V decembru se bodo lotili organizacije Božička za otroke tudi tu prosijo KS za soudeležbo pri razliki med stroški in zbranimi donatorskimi sredstvi. Ga. Stopinšek opozori, da te dotacije niso namenjene za delovanje društva temveč za naše krajane.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se KD Jurklošter nakaže dotacija v višini stroška hrane na prireditvi »Marca praznujemo«, ki se bo odvijala 25. marca 2017, vendar ne več kot 500€.

Sklep: Krajevna skupnost plača dotacijo za darila otrokom v vrednosti razlike med vrednostjo daril in zbranimi donatorskimi sredstvi, vendar največ do 20€ po osebi.

G. Klavžar pove, da ŠD namerava organizirati 23.06. Športni dan Jurkloštra, težave so z vključitvijo otrok, ker imajo zaključek šole dopoldan, prireditev, pa bi se odvijala popoldan. Pogovor na to temo, bo tekel na občnem zboru ŠD. Organiziral se bo tudi turnir v malem nogometu v okviru praznovanj krajevnega praznika. Športniki, pa se obračajo na KS tudi s prošnjo pri sofinanciranju telovadnice. Namreč v zimi 2016-2017 že potekajo vadbe v telovadnici, najemnina zanša 8€/na uro, kar bo za celotno sezono 320€, kar je velik zalogaj za društvo. Včasih je bil dogovor, da športniki skrbijo za igrišče v zameno za to, pa lahko uporabljajo telovadnico, vendar tega dogovora ni več.

G. Lesičar ponudi, da bi sodeloval, pri pogovorih z ravnateljico na to temo, denarnih sredstev za ta namen pa KS nima. V sklopu turnirja v malem nogometu, bi lahko športniki prevzeli organizacijo hrane za pohodnike na Orionovi poti ob vrnitvi v Jurklošter, za tiste, ki bi kupili bone.

Sklep: v primeru, da se organizira športni dan Jurkloštra v takšnih okvirih kot pretekla leta, bo KS ŠD nakazala dotacijo za organizacijo športnega dneve in turnirja v višini 400€.

Sklep: za Orionov pohod 19. avgusta se pokrije strošek malice na pohodu s sredstev KS.

 

G. Klavžar pove, da je bila obljubljena dotacija 100€ GD, ki je niso dobili.

Ga. Pušnik pojasni, da je s strani KS ta dotacija bila izvršena po 15. septembru 2016, zato g. Bevc zagotovi, da bodo preverili v njihovem knjigovodstvu in sporočili, če denarja res niso prejeli. G. Bevc se najprej zahvali za pomoč pri ureditvi okolice gasilskega doma in se priporoča za pomoč tudi pri obnovi fasade ter večji investiciji v letu 2018. Pove, da gasilci sodelujejo v kraju pri večini prireditev: čistilna akcija, postavitev mlaja, Florjanova nedelja, krajevni praznik, Trojiška nedelja. Gasilci predvidevajo tudi dan odprtih vrat – krajani bodo lahko prinesli gasilnike na pregled. Dobili naj bi tudi defibrilator in bo v sklopu tega tudi ustrezno izobraževanje.

Ga. Horjak pove, da društvo mladih sodeluje z KD pri nekaterih prireditvah. Radi bi tudi organizirali otroški dom – izobraževanje in poletne aktivnosti otrok, ki bi se odvijale med 26. in 30. junijem. Če bi bilo lepo vreme, bi delavnice potekale cel teden v nasprotnem krajši čas in v dvorani. Organizirali bodo tudi filmski večer 11. avgusta. Jure Šuhel iz ŠMOC-la je predlagal, da bi imeli filmski večer dva večera v petek za otroke in v soboto komedija za odrasle.

Ga. Košenina pove, da v strelskem društvu ob petkih zvečer med 19. in 21. uro poteka sreljanje. Zainteresirani so, da bi v okviru športnega dne organizirali tudi strelsko tekmovanje.

G. Pušnik pove, da LD sodeluje s krajani, sodeluje tudi pri čistilni akciji. Prosijo, pa za pomoč pri asfaltiranju dvorišča.

AD 8

 

Sklep: čistilna akcija bo potekala 08. aprila 2017. Za malico po končani akciji poskrbi LD Jurklošter. V vsakem kraju se organizira ekipa.

 

AD 9

G. Vodišek pove, da so ga krajani spraševali kdaj se bo internet pojačal in kdaj bo še asfaltirana cesta Brodnice – Poreber-Paneče do konca naselja.

G. Stopinšek odgovori, da je signal interneta odvisen od zmogljivosti omrežja telekoma, predvsem, pa je naša centrala že zastarela. Kdaj bo to telekom saniral, pa je vprašanje.

G: Lesičar pojasni, da je asfalt v dolžini 150m na cesti Brodnice – Paneče v planu, vendar ne za leto 2017.

G. Stopinšek pove, da so zahteve za cesto – priključek na regionalno cesto Lahov Graben- Žagar (do Hrusta), če bodo Štrausi podpisali.

Problem pri podpisovanju odstopnih izjav predstavljajo izjave za davčno napoved, ker se ljudje bojijo, da bodo imeli še kakšne stroške. Nihče še ni podpisal te pogodbe.

G. Lesičar pove, da smo posredovali seznam cest ta kategorizacijo cest. Ko bo šel predlog na geodetsko bomo videli kaj nam bodo sploh upoštevali. Posredovali smo naslednji predlog:

 1. Odseki cest, ki so bile prekategorizirane v gozdne ceste pa jih ni na njihovem seznamu

     -     Vislana – Brečko                               700442 skrajšana za            804 m

-          Lipni Dol – Pavčnik                                                                       842 m

 1. Odseki cest, ki so bili neopravičeno skrajšani

-           Žlahta – Štarkel. Lipni dol 6             701012                                 331 m

(od tega 150m v KS Jurklošter in 181m v KS Vrh nad Laškim)     

 1. Predlog odsekov za novo kategorizacijo

-          Dežno – meja Dobje (asfalt)                          85 m

-          Mrzlo Polje – Sračjek                                    136m

-          Mrzlo Polje – Dobršek (asfalt)                      158 m

-          Blatni Vrh – Vidic                                         148 m             

 

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala: Zlatka Pušnik                                 Predsednik sveta KS: Franc Lesičar

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON