Zapisnik 9. seje sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

9. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v torek, dne 28.11.2017 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Pregled zapisnika 8. seje sveta (zapisnik v prilogi vabila)
 2. Izvajanje letnega plana 2017 – tekoča problematika
 3. Kategorizacija cest
 4. Poročilo o delu Občinskega sveta
 5. Zimska služba 2017-2018
 6. Plan za leto 2018
 7. Izvolitev popisne komisije za popis OS
 8. Praznovanja v decembru
 9. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Janko Cesar, Pušnik Drago, Gregor Stopinšek, Salobir Karla, Franc Vodišek in Zlatka Pušnik.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha , Srečko Razboršek.

Ostali prisotni: Stopinšek Magda, Bernard Bevc, Maruša Horjak, Ocvirk Klemen in Lesičar Marjeta.

Predsednik je vse prisotne pozdravil in predlagal, da pričnemo z 8. točko dnevnega reda, ki je aktualna za vse prisotne in nato dal dnevni red v razpravo.

Razprave na predlagani dnevni red ni bilo in je bil soglasno potrjen.

AD 8

G. Lesičar predlaga, da se okrasitev centra Jurkloštra izvede v enakem obsegu kot lani, za Božička je porebno postaviti in okrasiti smreko pred Kartuzijo. Prosi, da se javi kdo za pomoč pri okrasitvi.

G. Cesar in g. Stopinšek povesta, da se bosta akcije udeležila.

Po razpravi prisotni sprejmejo sklep, da bo okrasitev potekala 10. decembra dopoldan, smreko za pred Kartuzijo priskrbi g. Lesičar.

 

Ga. Stopinšek pove, da je za Božička že rezervirana predstava in sicer se bo prireditev izvajala 22. decembra ob 17.30 uri. Prosi za ureditev reflektorja pred Kartuzijo. Za prevoz Božička s konji je poskrbljeno, vrednost daril je cca 27€, število otrok za obdaritev pa je cca 67. Predlaga, da v bodoče razmislimo o smiselnosti daril oz. da bi bila darila nižje vrednosti .

Ga. Horjak ponudi, da bo društvo mladih poskrbelo za tople napitke na prireditvi - Božičku.

G. Lesičar predlaga, da bi zaključno sejo organizirali na Marofu in sicer 29. decembra ob 18.00 uri in povpraša prisotne vabljene predstavnike društev ali bi se srečanju pridružili.

Sklep: zaključna seja se organizira 29. decembra ob 18.00 uri, pridružijo se predstavniki društev PGD, ŠD in KD Prežihov Voranc .

G. Lesičar seznani prisotne, da se za ŠD ureja izgradnja nadstreška, vendar se ga ne sem postaviti kar tako, ampak je potrebno objekt vnesti v skico. Z g. Dimtirijem bosta to skupaj urejala na UE, problem je zaradi programa nature 2000. Druga težava je strelsko društvo, ki ne zaživi, že zaradi odprtega trr, pa nastajajo določeni stroški ki jih je potrebno pokriti. Nujno se bo potrebno dogovoriti kako naprej.

G. Bevc pove da GD v naslednjem letu načrtuje nakup vozila in sicer Pick up-a terensko vozilo, kupili bi rabljenega in ga potem dali predelati v gasilsko vozilo. Ker ga kupujejo v lastni režiji zaradi zmanjšanja sredstev iz proračuna iz 2% na 1,46% tudi gasilska zveza ne more sofinancirati nakupa, zato prosijo za donacijo. Pove tudi, da gasilci plačujejo za telefonske storitve, ki jih ne uporabljajo in prosijo, da jim KS ta strošek povrne za nazaj, hkrati pa se uredi prenos stoškov. Prav tako apelira na KS, da bi uredila parkirišče in s tem tudi odvodnjavanje na prostoru nasproti stanovanjskega bloka Jurklošter 19a.

G. Lesičar pojasni, da je bil v preteklosti dogovor, da stroške ene telefonske številke plačuje KS in stroške druge GD, zato stroškov za nazaj KS ne bo plačevala. Glede parkirišča ponovno opozori, da je zemljišče v privat lasti in ga kot takega ne smemo uporabljati kot tudi ne nanj posegati. Problem vode, ki na tem mestu oz. na cestišču povzroča težave bo lahko rešil samo VOC, ker gre za regionalno cesto.

Po vsesplošni razpravi se sprejmejo naslednji sklepi:

Da, se takoj pristopi, k prenosu telefonske številke na KS in bo odslej stroške telefona plačevala KS (gre za telefonsko številko, ki jo trenutno uporablja ambulanta).

Glede dotacije za nakup gasilskega vozila, naj GD posreduje načrt nakupa na podlagi katerega se bo KS odločila o višini dotacije.

Glede odvodnjavanja in ureditve parkirišča na zemljišču nasproti stanovanjskega bloka Jurklošter 19a, KS ne more storiti nič, ker je zemljišče v PRIVAT LASTI. V primeru ledu na cestišču se o tem obvesti VOC.

 

AD 1

G. Lesičar povpraša prisotne ali so zapisnik pregledali in če ima kdo morebitne pripombe.

Sklep: zapisnik 8. seje KS Jurklošter z dne 06.03.2017 je soglasno sprejet.

 

AD 2

G. Lesičar pove, da so bila opravljena predvidena gradbena dela, za vzpostavitev trase za cesto preko plazu v Polani, vendar cesta ni prevozna. Varovalne ograje, in ograja na mostu Marof-Marijina vas so urejene.

G. Cesar pove, da g. Razboršek prejme za košnjo okoli kartuzije plačilo za opravljeno delo, vendar je težava, ker v to pogodbo z Občino niso zajete vse parcelne številke, prav tako bi bilo potrebno dodati parcele na Marofu. Na to so na Občini opozorjeni in bodo v novi pogodbi to zajeli.

G. Vodišek pove, da krajani Poreber niso zadovoljni z zimskim čiščenjem ceste, želijo, da bi zimsko službo opravljala komunala. Prav tako niso bili zadovoljni z odstranitvijo oz. čiščenjem grmovja ob cesti. Zanima jih tudi, kdaj bo asfalt na cesti Brodnice – Paneče vsaj do konca naselja.

G. Lesičar pove, da je modernizacija te ceste v planu vendar ne v tem letu. Prav tako poudari, da je govoril s krajanom g. Klenovškom, ki ni zainteresiran, da bi karkoli prispeval, da bi se še naredil asfalt v dolžini 150m. Praviloma, je tako, da zaradi omejenih sredstev v KS ne moremo modernizirati vseh cest, ki bi jih želeli oz. so potrebne modernizacije in imajo potem prednost tiste, kjer so krajani zainteresirani in tudi sami kaj prispevajo. Ne moremo se zanašati, da bo država oz. občina za vse poskrbela.

G. Lesičar seznani prisotne, da so se v letu 2017 realizirale tudi tri preplastitve asfalta na cesti Jurklošter – Sele. Za pomlad 2018 pa je obljubljen most na cesti Jurklošter-Polana pri Štus in preplasitev v Kurji vasi. V naslednjem letu naj bi se tudi pričela gradnja obvoznice in mostu na relaciji Jurklošter – Marof. V letu 2017 je bila asfaltirana cesta Lahov Graben – Stopinšek, sanirana je bila cesta do stanovanjske hiše Krajnc. Očiščeni so bili prepusti, postavljene varovalne ograje. Uredilo se je tudi križišče in studenec pri bloku Lahov Graben 6a. Uredila se je javna razsvetljava v centru in pri cerkvi, uredil se je podporni steber pri Jurkloštrskem stražarju, uredila se je pohodna pot na Sv. Trojico, KS je sodelovala pri zunanji ureditvi igrišča, podelitvi portreta g. Karlu Geržanu, spomladi je zaživela uradna spletna stran KS Jurklošter, ki jo najdete na: http://www.jurkloster.si/, uredila se je tudi promocijska tabla v Jurkloštru.

Sredstva za izvoz lesa iz skladovih cest je za lansko leto še prišel na Občino in nam pripada del glede na gozdne revirje. JP Komunala pričakuje, da bomo ta denar porabili za ceste, v katere morajo investirati oni. Ampak naš predlog je, da financiramo javne poti, v katere mora investirati KS v upravljanju, pa jih ima Komunala. Iz tega naslova je bila narejena preplastitev ceste Polana – Paneče.

G. Cesar pove, da je cesta Blatni Vrh – Globoko zelo uničena in potrebna modernizacije.

AD 3

G. Lesičar pove, da se na področju nove kategorizacije cest, do jeseni ni nič dogajalo, tako da smo v novembru še dopolnili seznam za predlog kategorizacije, ki smo ga poslali na Občino in je sedaj naslednji:

a) Odseki cest, ki so bile prekategorizirane v gozdne ceste pa jih ni na njihovem seznamu

     -     Vislana – Brečko                               700442 skrajšana za            804 m

-          Lipni Dol – Pavčnik                                                                       842 m

b) Odseki cest, ki so bili neopravičeno skrajšani

-           Žlahta – Štarkel. Lipni dol 6             701012                                 331 m

(od tega 150m v KS Jurklošter in 181m v KS Vrh nad Laškim)     

 1. Predlog odsekov za novo kategorizacijo

-          Dežno – meja Dobje (asfalt)                                                     85m

-          Mrzlo Polje – Sračjek                                                               136m

-          Mrzlo Polje – Dobršek (asfalt)                                                 158m

-          Blatni Vrh – Vidic                                                                    148m                      

-          Lahov Graben - Senica                                                           222m

-          Lahov Graben – Ocvirk                                                           295m

-          Bratčev mlin – Mak                                                                 250m

-          Leskovšek – Stankovič                                                             342m

-          Kozmus (Lahov Graben 51) – Kozmus (Lahov Graben 53)   475m          

AD 4

G. Cesar poda izčrpno poročilo o delu Občinskega sveta in delu komunalnega odbora, katerega član je. Seznani prisotne z novim odlokom o pokopališkem redu, kjer je novost 24 urna dežurna služba organizirana kot javni gospodarski subjekt kar bo pomenilo večje stroške pobrebov. Urejanje pokopališč je ločeno in urejeno posebej. Spremenila se je cena pomoči na domu, tako mora sedaj več financirati Občina. Prenehala je delovati šola na Reki, ker 5 let ni bilo pouka. Sprejet je bil tehnični praviln o upravljanju vodovoda v Občini Laško, ker ni bil spremenjen zakon o nepremičninah se je podaljšala veljavnost NUSZ. Občina bo morala sprejeti celostno prometno strategijo, ker bo kohezijski sklad v naslednjih letih namenil sredstva za to. Seznani tudi, da je ga. Barbara Žagar v svetu zavoda ZD Laško. V mesecu decembru bo tudi potrditev ravnatelja OŠ AA v Rimskih Toplicah, kandidata sta dva. V prvem branju že proračun za naslednje leto, ki je zelo smelo zastavljen. 20. decembra bo drugo branje in do takrat bi bilo smiselno, podati še kakšne predloge, ki niso zajeti v proračunu. Sprejeta je že aglomeracija za male čistilne naprave za Jurklošter, nič pa še ni dorečenega za vaške enoet, dokler ne bo kohezije do leta 2022 se verjetno ne bo nič dogajalo. Za prostor bencinske črpalke predviden razpis za izkop cisterne in projekt za enostavno gradnjo.

Pove tudi, da je ruševine pri cerkvi prišla pogledat ga. Podkrižnik iz Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki je povedala, da sredstev za adaptacijo ne dajo, samo določijo, kako je potrebno stavbo obnoviti. Zadevo si je ogledala tudi ga. Jošt iz Občine, ker je stavba v občinski lasti, ker je nevarno, saj se zid kruši je postavljena varovalna ograja in bo tako dolgo, dokler se Občina ne odloči kaj storiti.

V proračunu za naslednje leto pa je oporni zid pri pokopališču v Jurkloštru, tudi ureditev pešpoti Jruklošter- Kartuzija. Projekt Veronika za revitalizacijo kartuzije ponovno poslan na razpis.

AD 5

G. Lesičar pove, da je zimska služba za naprej organizirana tako kot v preteklem letu, saj imamo podpisane dolgoročne pogodbe z izvajalci. G. Razboršek ni oddal poročila še za preteklo zimo.

AD 6

G. Lesičar seznani prisotne, da je plan za 2018 podoben kot letošnji, finančni del je bilo potrebno že pripraviti in poslati na Občino, pomembna je dejanska izvedba načrta. Novost so namenska sredsta za modernizacijo, ki jih imamo za leto 2017 21.897€, ter za 2018 22.202,53€, za črpanje teh sredstev je potrebno podati vlogo na Občino in priložiti vsa potrebna dokazila, da se lahko ta sredstva počrpajo. V planu za črpanje teh sredstev je predvidena modernizacija javne poti Blatni Vrh – Zorko v dolžini 400m.

V letu 2018 je predvidena modernizacija ceste Sele – Lajovic 350m, nadomestna je Marijina vas – Krajnc. Predvidena je tudi ureditev križišča (mulde) v Marijini vasi in prepust pri stanovanjski hiši Marijina vas 11. Predvidena je preplastitev javne poti Polana – Vislana -Kozmus v dolžini 500m. Predvidena so tudi vzdrževalna dela, ki pa jih v planu ni potrebno vnaprej določiti na katerih cestah se bodo izvajala. Predvidena je tudi ena nova avtobusna postaja pri Klenovšek na Brodnicah. Predvideva se tudi ureditev vodovoda v spodnjem delu Lahovega Grabna (Kurja vas). Vodovoda v Panečah očitno ne bo, ker niso bili krajani za to. Pri vzdrževanju javnih površin je nujno potrebno urediti odvodnjavanje na območju Kartuzijske pristave. Otroško igrišče v centru Jurkloštra se še ne ve, če bo zaradi varovanega območja priobalnega pasu.

Trasa čez plaz na Polani je narejena, če bo obstala čez zimo se bo v letu 2018 gramozirala, da bi bilo cestišče prevozno.

Na Občino je bil posredovan naslednji investicijski plan za 2018:

     A. CESTNA INFRASTRUKTURA                                         

 1. 1.Lokalne ceste
 • Mišji dol – Globoko – Blatni vrh, sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom,
 • Mišji dol Vrh nad Laškim sanacija udorov ter ureditev opornih zidov na mostu preko Mišnice
 • Mrzlo Polje – Blatni Vrh, sanacija udorov in preplastitev z asfaltom,
 • Lažiše – Lešje (meja Dobje) sanacija udorov in ureditev odvodnjavanja.
 1. 2.Plazovi na javnih poteh
 • 700301           Brodnice – Poreber - Paneče
 • 700631Obrez – Lipni dol
 • 700511           Blatni vrh – Jančič
 • 700331Sele - Lokavec

     B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 

 • Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov graben
 • Obnova obzidja pri pokopališču v Jurkloštru
 • Zaščita ruševin pri cerkvi Sv. Mavricija v Jurkloštru
 • Kanalizacija center Jurkloštra z malo čistilno napravo
 • Posodobitev ene avtobusne postaje (Klenovšek)
 • Izgradnja javnega vodovoda Paneče
 • Ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke Jurklošter
 • Vzdrževanje javnih površin ( Kartuzija in center Jurkloštra)
 • Ureditev otroškega igrišča med baliniščem in Gračnico
 • Ureditev odvodnjavanja na območju Kartuzijske pristave
 • Izgradnja pločnika ali peš poti na relaciji Jurklošter center – Kartuzija

STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA

 • Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa kartuzijske Pristave
 • Energetsko varčna sanacija stanovanjskih blokov

ŠPORTNI OBJEKTI

 • tematske, kolesarske in sprehajalne poti – tematska pohodna pot Sv. Trojica-nadaljevanje
 • sanacija obstoječega igrišča ( izgradnja nadstreška)

AD 7

 

Sprejme se sklep, da popisna komisija v sestavi:

1. predsednik Zlatka Pušnik

2. član Janko Cesar

3. član Franc Lesičar opravi popis osnovnih sredstev.

 

AD 9

G. Lesičar pove, da ga je učiteljica ga. Horjak prosila in mu izročila vlogo ali bi lahko KS donirala za šolski sklad, ki je namenjen temu, da otrokom iz finančno šibkejših družin omogoči udejstvovanje v vseh šolskih dejavnostih, ki se jih drugače ne bi mogli (šole v naravi, ekskurzije …).

Zahvali se tudi za uspešno izvedbo krajevnega praznika prisotnim in vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je vse potekalo tako kot mora. Pri tem se posebej zahvali PGD Jurklošter, ki opravi največ organizacijskega dela in prosi za potrditev dotacije, kakor je bilo dogovorjeno že na 8. seji KS.

 Sklep: nakaže se dotacija PGD Jurklošter za izvedbo krajevnega praznika v višini 550€.

 Sklep: nakaže se dotacija za Šolski sklad OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice v višini 100€.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala: Zlatka Pušnik                                 Predsednik sveta KS: Franc Lesičar

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON