Zapisnik 10. seje sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

10. redne seje sveta KS Jurklošter, ki je bila v sredo, dne 21.03.2018 ob 18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Pregled zapisnika 9. seje sveta
 2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2017
 3. Izvajanje letnega plana 2018 – tekoča problematika
 4. Poročilo o izvajanju zimske službe
 5. Praznovanja 2018
 6. Priprava na izvedbo Čistilne akcije 2018
 7. Razno

Prisotni člani sveta: Lesičar Franc, Janko Cesar, Razboršek Srečko, Gregor Stopinšek, Salobir Karla in Zlatka Pušnik.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha , Pušnik Drago, Vodišek Franc.

Ostali prisotni: Stopinšek Magda, Bernard Bevc, Maruša Horjak, Žagar Barbara, Ocvirk Klemen, Grofelnik Željko in Lesičar Marjeta.

Predsednik je vse prisotne pozdravil in nato dal dnevni red v razpravo.

Razprave na predlagani dnevni red ni bilo in je bil soglasno potrjen.

AD 1

G. Lesičar povpraša prisotne ali so zapisnik pregledali in če ima kdo morebitne pripombe.

 

Sklep: zapisnik 9. seje KS Jurklošter z dne 28.11.2017 je soglasno sprejet.

AD 2

G. Lesičar na kratko predstavi realizacijo plana v preteklem letu in poudari, da nam veliko pomeni dodatni namenski denar v višini 22.000€, saj s tem lahko realiziramo posodobitev kakšne ceste, ker gre osnovni proračun v veliki meri za osnovno delovanje KS.

Pregled realizacije predstavi Z. Pušnik:

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

10002 - KSJU -Delovanje KS                                                                                  Vrednost: 10.713,50 €

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje prostorov KS), druge operativne odhodke, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge izdatke, kot so izdelava spletne strani, nakup knjig, ki so bile izdane v letu 2017 in vsebujejo tudi pomembne podatke iz področja naše KS.

V tej postavki so zajeti tudi stroški organizacije kulturnega praznika kot so stroški najema šotora in zloženke.

V sklop te postavke spada tudi izplačilo po podjemni pogodbi ter izplačilo nagrad predsedniku sveta KS in sejnin članom sveta KS na podlagi pravilnika.

V tej postavki so zajeta tudi sofinanciranja društev za pomoč pri organizaciji različnih dogodkov za naše krajane.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

10101 - KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti                                                           Vrednost: 4.806,80 €

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. V tej postavki je zajeto vzdrževanje ceste Marijina vas – Krajnc po neurju ter delna sanacija ceste Brodnice – Poreber – Paneče.

10102 - KSJU -Zimska služba                                                                                        Vrednost: 3.794,18 €

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

10103 - KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti                                        Vrednost: 16.751,65 €

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju občinskih javnih cest, ki so v upravljanju KS. V letu 2017 je bila izvedene asfaltacija JP Špitaler-Hladin v dolžini 329 m ter ureditev križišča pri stanovanjskem bloku Lahov Graben 6a.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

10204 - KSJU -Druge komunalne dejavnosti                                                                  Vrednost: 2.704,46 €

Postavka zajema stroške za upravljanje in vzdrževanje drugih objektov v KS. KS upravlja in vzdržuje objekte za rekreacijo, vzdržuje objekte na področju kartuzijske pristave ter nekatere druge objekte v skupni rabi.. V okviru te postavke KS pokriva tudi stroške elektrike za stolp in kartuzijsko pristavo ter nekatere druge objekte v skupni rabi.

07- NAMENSKA SREDSTVA

07120 – Obnova občinskih cest in javnih površin - po delilniku                               Vrednost: 21.191,47 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja občinskih cest in sicer priprava ustroja in asfaltacija ceste Lahov Graben – Jepihovca 1239 .

07090 – Obnova občinskih cest in javnih površin - po delilniku

Vrednost: 12.343,72 €

Postavka zajema stroške investicijskega vzdrževanja občinskih cest in sicer preplastitev javne poti Polana – Vislana – Kozmus 1533 .

Pregled realizacije za leto 2017-podrobno

Ga. Lesičar M. poda poročilo nadzornega odbora (priloga zapisnika) in pove, da pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, izplačila dotacij so bila pokrita s sklepi, zaživela je pa tudi spletna stran KS.

Sklep: letna poročila za leto 2017 so soglasno sprejeta.

 

 

AD 3

G. Lesičar pojasni, da je glede na proračun potrebno planirati, dve leti naprej in da je plan za 2018 in 2019 narejen glede na realizacijo preteklega leta. Še vedno, pa obstaja možnost prerazporeditev po posameznih postavkah znotraj plana.

Plan za leto 2018 in 2019

Plan 2018

Osnutek plana 2019

ODHODKI

           62.611,53  

           61.611,53  

Namenska sredstva

           22.202,53  

           22.202,53  

07140

Obnova cest v KS po delilniku

           22.202,53  

         22.202,53  

4205011

Obnova občinskih cest in javnih površin

           22.202,53  

           22.202,53  

Redna dejavnost

           40.409,00  

           39.409,00  

10002

KSJU - Delovanje KS

           14.109,00  

           14.109,00  

4020000

Pisarniški material in storitve

                 200,00  

                 200,00  

4020090

Reprezentanca

             2.000,00  

             2.000,00  

4022000

Elektrika

                 460,00  

                 460,00  

4022010

Ogrevanje, kurivo

            1.500,00  

             1.500,00  

4022031

Voda

                 200,00  

                 200,00  

4022050

Telefon, faks, el.pošta

                 450,00  

                 450,00  

4025990

Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje

                 400,00  

                 400,00  

4029020

Podjemne pogodbe

                 700,00  

                 700,00  

4029027

Delovršne pogodbe -predsedniki KS

             1.900,00  

            1.900,00  

4029054

Sejnine -KS

             1.150,00  

             1.150,00  

4029120

Posebni davek na določene prejemke

                 140,00  

                 140,00  

4029300

Plačila storitev UJP

                     9,00  

                    9,00  

4029999

Drugi operativni stroški

             3.000,00  

             3.000,00  

4120002

Sofinanciranje društev

             2.000,00  

             2.000,00  

10101

KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti

             6.000,00  

             6.000,00  

4025035

Vzdrževanje cest in javnih poti

             6.000,00  

             6.000,00  

10102

KSJU - Zimska služba

             6.000,00  

             6.000,00  

4025035

Vzdrževanje cest in javnih poti

            6.000,00  

             6.000,00  

10103

KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti

             8.000,00  

             7.000,00  

4205011

Obnova občinskih cest in javnih površin

             8.000,00  

             7.000,00  

10203

KSJU - Praznično urejanje naselij

                 300,00  

                 300,00  

4029999

Drugi operativni stroški

                 300,00  

                 300,00  

10204

KSJU - Druge komunalne dejavnosti

             6.000,00  

             6.000,00  

4022000

Elektrika

             3.000,00  

             3.000,00  

4025990

Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje

             1.000,00  

             1.000,00  

4029999

Drugi operativni stroški

             1.000,00  

            1.000,00    

4205001

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

             1.000,00  

             1.000,00  

           

PRIHODKI KS

           61.158,53  

           61.158,53  

 

Dotacije za redno dejavnost

           38.456,00  

           38.456,00  

 

Obnova cest v KS po delilniku

           22.202,53  

           22.202,53  

 

Dodatna sredstva za sof.prireditev

 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)

                 500,00  

                 500,00  

 

Donacije

Obresti

                         -    

                         -    

Sredstva na računih konec preteklega leta

             2.609,39  

             1.156,39  

Sredstva na računih konec tekočega obdobja

             1.156,39  

                 703,39  

G. Lesičar pove, da se z namenskimi sredstvi planira asfaltiranje ceste Blatni Vrh-Mrzlo Polje-Zorko v dolžini cca 500m in pa iz rednih sredstev asfaltiranje dela ceste Mala Lisca – Lajovic.

Glede na razpravo G. Cesar pove, da je za sanacijo ceste Mišji Dol- Vrh nad Laškim vse pripravljeno, seveda, pa mora dati arso dovoljenje ker bo vodna skupnost sanirala vodotok, zato je bil potreben poseben projekt, letos pomladi pa naj bi pričeli z deli.

G. Lesičar pove, da je predvidena v letu 2018 tudi sanacija plazu Brodnice-Poreber-Paneče, urediti se morajo še odstopne izjave. Podaljšanje pešpoti Jurklošter – Sv. Trojica je vprašljiva zaradi visoke vrednosti vzpostavitve poti čez neprehoden graben (tam bi morali narediti plezalno pot). G. Cesar pove, da se skupine kar zanimajo za to pot, želijo tudi vodiča, tako bi bilo potrebno razmišljati v tej smeri, da se postavi cena, organizirajo vodiči itd.

G. Lesičar pove, da je v planu še vedno pot od Jurkloštra do Kartuzije, otroško igrišče, prostor bencinske črpalke, vendar smo tu odvisni od Občine, posredovan jim je bil naslednji investicijski plan:

     A. CESTNA INFRASTRUKTURA                                        

 1. 1.Lokalne ceste
 • Mišji dol – Globoko – Blatni vrh, sanacija udorov na cesti in preplastitev z asfaltom,
 • Mišji dol Vrh nad Laškim sanacija udorov ter ureditev opornih zidov na mostu preko Mišnice
 • Mrzlo Polje – Blatni Vrh, sanacija udorov in preplastitev z asfaltom,
 • Lažiše – Lešje (meja Dobje) sanacija udorov in ureditev odvodnjavanja.
 1. 2.Plazovi na javnih poteh
 • 700301           Brodnice – Poreber - Paneče
 • 700631Obrez – Lipni dol
 • 700511           Blatni vrh – Jančič
 • 700331Sele - Lokavec

     B. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

 • Izgradnja javnega vodovoda v delu naselja Lahov graben
 • Obnova obzidja pri pokopališču v Jurkloštru
 • Zaščita ruševin pri cerkvi Sv. Mavricija v Jurkloštru
 • Kanalizacija center Jurkloštra z malo čistilno napravo
 • Posodobitev ene avtobusne postaje (Klenovšek)
 • Izgradnja javnega vodovoda Paneče
 • Ureditev prostora nekdanje bencinske črpalke Jurklošter
 • Vzdrževanje javnih površin ( Kartuzija in center Jurkloštra)
 • Ureditev otroškega igrišča med baliniščem in Gračnico
 • Ureditev odvodnjavanja na območju Kartuzijske pristave
 • Izgradnja pločnika ali peš poti na relaciji Jurklošter center – Kartuzija
 1. C.STANOVANJSKA INFRASTRUKTURA
 • Nadaljevanje projekta ureditve celotnega kompleksa kartuzijske Pristave
 • Energetsko varčna sanacija stanovanjskih blokov
 1. D.ŠPORTNI OBJEKTI
 • tematske, kolesarske in sprehajalne poti – tematska pohodna pot Sv. Trojica-nadaljevanje
 • sanacija obstoječega igrišča ( izgradnja nadstreška)

G. Cesar povpraša ali so za vzdrževanje javnih površin – košnjo že domenjeni, omeni tudi parcelo na Marofu, ki bi jo bilo potrebno kositi.

G. Razboršek pove, da je ga. Jošt na občini povedala, da so zainteresirani, da sklenejo pogodbo za več let, zaenkrat je letna. V letu 2017 je bila za košnjo všteta tudi parcela na Marofu in je bilo enkrat košeno, pokosila se je tudi parcela nad cerkvijo, ki je ni v pogodbi.

G. Lesičar omeni, da je v pogodbi parcela, ki jo kosi šola, zato so vsi zainteresirani, da se pripravi pogodba, ki bo zajemala vse dejanske parcele, ki jih je potrebno kositi.

Sklep: plan za leto 2018 se soglasno sprejme.

 

AD 4

G. Lesičar pove, da je seveda glede na zimo velika poraba, problem pa so tudi poročila o zimski službi saj bi morala vsa poročila biti oddana do 28.03. vključno z delovnimi nalogi. Striktno se je potrebno držati porabe na kilometer – 60 minut kilometer, ker imamo že tako visoko postavko.

G. Razboršek izpostavi problematiko praznih voženj in kratkih razdalj, napr. za 300 m mu lahko prizna 15 min, za to nihče ne bo hotel plužit.

G. Cesar izpostavi problem odsekov do hiš, ki jih sami orjejo, ali bi se jim lahko nekaj priznalo za nafto.

G. Lesičar pojasni, da se ceste pod okriljem KS plužijo glede na kategorizacijo cest, glede na to, da sprememba kategorizacij cest na našem področju še ni urejena, bi najprej počakali na novo kategorizacijo, da bomo videli katere ceste so zajete in potem urejali naprej. Za kategorizacijo smo predlagali naslednje ceste:

-          Dežno – meja Dobje (asfalt)                                                     85m

-          Mrzlo Polje – Sračjek                                                               136m

-          Mrzlo Polje – Dobršek (asfalt)                                                 158m

-          Blatni Vrh – Vidic                                                                    148m                      

-          Lahov Graben - Senica                                                           222m

-          Lahov Graben – Ocvirk                                                           295m

-          Bratčev mlin – Mak                                                                 250m

-          Leskovšek – Stankovič                                                             342m

-          Kozmus (Lahov Graben 51) – Kozmus (Lahov Graben 53) 475m           

Odseki cest, ki so bile prekategorizirane v gozdne ceste pa jih ni na njihovem seznamu

     -     Vislana – Brečko                               700442 skrajšana za            804 m

-          Lipni Dol – Pavčnik                                                                       842 m

Odseki cest, ki so bili neopravičeno skrajšani

-           Žlahta – Štarkel. Lipni dol 6             701012                                 331 m

 

 

Glede na splošno razpravo glede zimske službe, se ugotavlja, da na nekaterih mestih, čiščenje cest otežuje vejevje, ki visi na cesto.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se vse krajane obvesti, da lastniki zemljišč obcestni pas očistijo dreves in vejevja saj bo v nasprotnem zimska služba onemogočena. Obvestilo pošljemo skupaj z obvestilom o čistilni akciji v KS po vseh gospodinjstvih.

 

AD 5

G. Lesičar pri tej točki še enkrat pozdravi predstavnike društev in pozove, vse vabljene, da na kratko predstavijo svoje dejavnosti in prireditve ki jih planirajo v prihajajočem letu.

Ga. Stopinšek poda strnjeno poročilo o delovanju KD in pove, da je bil realiziran Božiček v preteklem letu, društvo je sodelovalo na Pustni povorki, kjer so prejeli 1. mesto, realiziral se je tudi kulturni večer in Marca praznujemo. V maju bo teden ljubiteljske kulture in takrat bi po novem organizirali godčevski večer in ne več v okviru krajevnega praznika. Tudi peka jajc bi se prestavila na ta večer. Predvidoma bi to bilo v soboto 19. maja seveda je datum odvisen od tega kdaj bo gasilska maša. Društvo bo sodelovalo tudi na Pivo in cvetju ter Matejev sejmu v Septembru v Laškem. Kot nastopajoči sodelujejo tudi na Hubertovi maši, pevski reviji, folklorni reviji. Pove tudi, da bodo kupili nove obleke za pevce, upajo, da bodo stroške lahko pokrili sami, če ne pa prosijo za pomoč. Za Božička predvidevajo, da bo potekal po istem že utečenem scenariju kot dosedaj. V društvu razmišljajo o zmanjšanju števila prireditev oz. projektov, ker je to kar finančno breme, s strani občine pa lahko društvo dobi sofinancirani samo dve prireditvi. Predlaga tudi, da bi pohod po Jurkloštrskih poteh, ki je zaradi Orionovega pohoda izpadel, vključimo v športni dan Jurkloštra.

G. Lesičar se strinja, da bi ohranili pohod po Jurkloštrskih poteh. Prosi tudi člane KD, da bi sodelovali na prireditvi ob krajevnem prazniku 25. avgusta. Letos bo tudi otvoritev spomenika na Njivcah.

G. Grofelnik pove, da bodo imeli sestanek z g. Mavri Andrejem in bodo takrat več vedeli na to temo.

Ga. Horjak pove, da bo društvo Mladih organiziralo otroški dan 25. junija, podobno kot lani. Seveda so pri tem tudi odvisni od vremena, prav tako kot za 17. filmski večer, ki ga bodo izvedli 17. avgusta.

G. Ocvirk v imenu ŠD pove, da bodo organizirali 30. aprila kres na Sv. Trojici, v petek 22. junija ob 16.00 uri popoldne organizirajo Športni dan Jurkloštra in pa potem 16. avgusta turnir v malem nogometu in pogostitev pohodnikov Orionovega pohoda.

V imenu Fantov z vseh hribov pove, da so zainteresirani, da bi na krajevnem prazniku sodelovali tako kot v preteklem letu. Ansambel Simona Gajška naj bi skrbel za zabavo po končanem uradnem delu .

G. Bevc pove, da v primeru če ne bi bilo pohoda na Njivce bi GD organiziralo otvoritev prenovljenega gasilskega doma in mogoče prevzem avtomobila. Prav tako bi mogoče lahko bili rdeča nit krajevnega praznika saj v tem letu praznujejo 85. letnico. Glede nakupa avtomobila pove, da se zanimajo za nakup »pick up », vendar je odvisno koliko denarja bodo lahko zbrali, saj ga sami niso sposobni financirati, zato se s prošnjo po donaciji obračajo tudi na KS. Pozove tudi na tečaj o uporabi defibrilatorja v sredo 28. marca ob 17.00 uri za člane GD in potem čez en teden še ena skupina.

Ga. Žagar pove, da je srečanje starejših sedaj organizirano skupaj s krvodajalci in ne bo več v okviru krajevnega praznika. Delo RK poteka pod okriljem območne organizacije RK Laško, zato se vse dejavnosti izvajajo v njihovem terminskem planu.

G. Lesičar povzame ugotovitve in pove, da bo organizacija krajevnega praznika ostala v istih okvirjih kot lani, seveda bo na to temo sklican še organizacijski sestanek v polenih mesecih. Nato se zahvali vsem prisotnim za podana poročila in na podlagi prošenj oblikuje naslednje sklepe:

Sklep: nakaže se dotacija KD Prežihov Voranc Jurklošter za organizacijo prireditve »Marca praznujemo« v višini stroškov pogostitve.

 

Sklep: nakaže so dotacija ŠD Kartuzija Jurklošter za izvedbo Športnega dne Jurkloštra v višini 400€.

 

Sklep: nakaže se dotacija PGD Jurklošter za izvedbo krajevnega praznika v višini stroškov prehrane.

 

Sklep: KS Jurklošter pokrije stroške malice na Orionovem pohodu, ki jo dobijo pohodniki na poti (pri Bevc) v višini računa pogostitve.

 

AD 6

Po predstavitvi g. Lesičarja, da tudi leto organiziramo čistilno akcijo in razpravi kako bi jo organizirali je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep: čistilna akcija se organizira 14. aprila 2018, ob 8.00 zbor pred trgovino KZ v Jurkloštru. Člani sveta in predstavniki društev v svojem kraju organizirajo skupine, ki bodo čistile. Zaključek akcije je ob 12.00 pred Kartuzijo v organizaciji PGD Jurklošter. Letak razpošljemo po gospodinjstvih najmanj en teden pred čistilno akcijo.

AD 7

 

G. Lesičar seznani prisotne, da smo dobili vlogo oz. prošnjo za pomoč pri izgradnji ceste do stanovanjske hiše Lahov Graben 11, cesta je predvidena za kategorizacijo, vendar bo potrebno še veliko vložiti, da bo kolovoz postal cesta. Predlaga, da se opravijo popisi kaj vse je potrebno narediti in koliko bo stalo in se nato dodeli dotacija.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se G. Urbanu Senica dodeli denarna sredstva, kot pomoč pri izgradnji ceste sorazmerna investiciji , vendar največ do višine 625€. Sredstva morajo biti namensko porabljena za izgradnjo ceste.

 

G. Lesičar opozori tudi na težave ob izvajanju zimske službe, saj nimamo lastne deponije za posipni material. Sedaj je za posip cest skrbela Komunala in s tem reševala najnujnejše. Najučinkoviteje bi bilo, da bi se posip lahko opravljal kar ob izvajanju pluženja, da bi to lahko zagotavljali, bi morala biti pokrita deponija v Jurkloštru. Mogoče, bi se lahko dogovorili z izvajalcem zimske službe g. Markom Lesičarjem, če bi bil pripravljen prevzeti izdelavo deponije in potem opravljati tudi posip.

Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Zapisala: Zlatka Pušnik                                 Predsednik sveta KS: Franc Lesičar

 

 

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON