Zapisnik 11. seje sveta KS Jurklošter

Z A P I S N I K

11.  redne  seje sveta  KS  Jurklošter,  ki  je  bila  v  torek,  dne  16.10.2018  ob  18.00  uri  v sejni sobi Krajevne skupnosti z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 1. Pregled zapisnika 10. seje sveta
 2. Izvajanje letnega plana 2018 – tekoča problematika
 3. Volitve
 4. Razno

Prisotni  člani  sveta:  Lesičar  Franc,  Janko  Cesar,  Razboršek  Srečko,  Gregor  Stopinšek, Salobir Karla, Pušnik Drago, Vodišek Franc in Zlatka Pušnik.

Odsotni člani sveta: Pušnik Miha.

Ostali  prisotni: Lesičar Marjeta.

Predsednik je vse prisotne pozdravil verjetno na zadnji seji  sveta v tej sestavi in nato dal dnevni red v razpravo.

Razprave na predlagani dnevni red ni bilo in je bil soglasno potrjen.

AD 1

G. Lesičar na kratko povzame zapisnik in pove, da je večina zadev od zastavljenih realizirana. Problem je bila zimska služba, za katero smo porabili precej več denarja, kot je bilo predvideno in smo morali sredstva prerazporediti od drugod del sredstev bo tudi iz občinskega proračuna. Realizirali smo praznike po planu, za čiščenje obcestnih površin vejevja smo krajane obvestili, nakazali smo pomoč krajanu, čistilna akcija je uspela.  G. Lesičar povpraša prisotne ali so zapisnik pregledali in če ima kdo morebitne pripombe.

Sklep: zapisnik 10. seje KS Jurklošter z dne 21.03.2018 je soglasno sprejet.

 AD 2

G. Lesičar nadaljuje razpravo po zapisniku prejšnje seje in poda kratko poročilo o realizaciji krajevnega praznika in sicer pove, da smo imeli stroške z najemom šotora v višini 1.080,00€, namenska sredstva iz občinskega proračuna za prireditve smo prejeli 480€, glede na dogovor, da se PGD Jurklošter nakaže dotacija v višini stroškov pogostitve na krajevnem prazniku predlaga, da se sprejme sklep o višini dotacije.

Sklep:soglasno se sprejme, da se PGD Jurklošter  za izvedbo krajevnega praznika KS nakaže dotacija v višini 600€.

Glede načrtov za podaljšanje poti na SV. Trojico se načrti premaknejo v naslednje leto, ker predstavlja kar velik finančni zalogaj. Izgradnja nadstreška pri igrišču je realizirana.

G. Lesičar pove, da so pogodbe za zimsko službo podpisane še za naslednje leto, hkrati opozori, da smo v preteklih letih, kar veliko sredstev porabili za zimsko službo zaradi obilice snega in smo morali ta sredstva odvzeti na drugih postavkah. Leto smo morali zaradi neurij v juniju narediti popis poškodb in za sanacijo le teh, lahko koristimo nekaj sredstev iz rebalansa proračuna. Po popisu smo imeli predračunsko vrednost sanacij po neurju v višini cca14.000€, sedaj pa to sanacijo postopoma izvajamo. Sanacije smo izvedli na naslednjih poteh:

 • Marijina vas – Krajnc
 • Polana – Prevejska Ravan
 • Lahov Graben – Žagar
 • Sele – Leskovšek
 • Polana - Sv. Kancijan
 • Jereb – Stopinšek – Zemljak
 • Brodnice – Poreber (del sanacije že pokrit iz sredstev neurja, del sredstev, pa upamo, da se bo realiziralo iz občinskega proračuna)
 • Blatni Vrh (sanacija še bo izvedena).

V sklopu rednih vzdrževanj so se izvedle preplastitve naslednjih poti:

 • Jurklošter – Lenovca
 • Polana – Vislana
 • Del Zgornji Voluš.

Asfaltiral se je del cestnega odseka Mala Lisca –Lajovec iz sredstev proračuna KS, iz namenskih sredstev za obnovo poti, pa se je asfaltiral cestni odsek Blatni Vrh – Mrzlo Polje, v dolžini 300m, ki je krajša od predvidene, ker se lastniki zemljišč niso strinjali in je vmes 100m makedama. Po predračunski vrednosti, bi asfaltiranje te ceste stalo cca 22.000€ kolikor je namenskih sredstev, sama izvedba letos pa je dražja ker so se vmes gradbene storitve podražile in je sedaj cca 9.000€ premalo. Skušamo pridobiti sredstva iz različnih virov, del sredstev so zagotovili uporabniki sami, dogovarjamo se tudi za pomoč s strani Občine, nekaj pa bo šlo tudi iz proračuna KS.

G. Lesičar tudi poroča, da je bila postavljena nova avtobusna postaja – Dol pri Laškem (pri Klenovškovem mostu). Pripravlja se tudi program  za vodovod Lahov Graben, predviden je priključek na mestni vodovod. Nekaj občanov je zelo zainteresiranih, drugi pa manj. Pripravlja se tudi projekt na državnih cestah (sanacija mostu) in se predvideva obisk Direkcije za ceste, takrat moramo predstaviti tudi problematiko pločnika iz centra Jurkloštra do Kartuzije. Da se enkrat pristopi k nekemu realnemu načrtu za izgradnjo pločnika, ker predvideno pešpot čakamo že vrsto let in je za takšno predvideno predračunsko vrednost nikoli ne bomo imeli. Potrebno je postaviti neke realne cilje in najcenejša varianta je verjetno izgradnja pločnika ob cesti, res ga nujno potrebujemo.

G. Cesar: pojasni, da  projektant za državne ceste sedaj sodeluje z Občino in bi se morali sedaj navezati z aktualno tematiko in doseči dogovor z Občino, saj so pločniki in javna razsvetljava financirani iz občinskega proračuna. G. Flis na občini, pa mora pripraviti projekte in podlage za sestavitev proračuna.

G. Lesičar poroča, da je Komunala uredila nekaj zadev na pokopališču, obljubljena je tudi ograja ob Gračnici, ponudbe za popravilo škarpe so, vendar se kaj več od tega ne zgodi. Komunala je v septembru praznovala obletnico ustanovitve ob tej priložnosti smo jim v imenu KS podarili sliko.

G. Cesar pojasni, da je bilo na Komunalnem odboru sprejeta sanacija zidu in to morajo narediti.

G. Lesičar izrazi razočaranje, ker ni bil prisoten pri sestavitvi pogodbe za košnjo javnih površin, saj so zopet izpadle parcele in sicer okoli prostora za balinanje, pred trgovino do bloka, ves to so občinske parcele in niso bile zajete. Še enkrat poudari, da je to nujno potrebno urediti ko bo prihodnje leto razpis za košnjo, da bodo zajete vse parcele. Najbolje bi bilo če bi razpis zajemal postavko- vse javne površine Jurkloštra.

Med splošno razpravo smo se spraševali, kdo je dolžan kositi brežino med državno cesto in javno potjo Jurklošter- Voluš, ter brežino Gračnice med mostom in do stanovanjske hiše Jurklošter 19 (Sevnšek).

G. Stopinšek je mnenja, da so pločniki v pristojnosti občine in je tudi za čiščenje brežine ob pločniku odgovorna  občina oz. posledično bi verjetno to morala kositi komunala.

Sklep: potrebno je ugotoviti, kdo je odgovoren za košnjo posameznik javnih površin in obcestnih pasov ter brežin in se potem z odgovornimi dogovoriti glede košnje.

G. Lesičar pove, da so gasilci PGD prosili za finančno pomoč pri nakupu vozila. To je bila debata že na 10. seji, vendar takrat se še ni vedelo ali bodo kupili novo vozilo, v kakšnem znesku itd. Ko smo imeli sestanek za organizacijo krajevnega praznika, pa je predsednik PGD prikazal že bolj jasno vizijo o nakupu vozila, seveda ob predpostavki, da zberejo dovolj sredstev in zaprosil za finančno pomoč. Nabavna cena novega vozila znaša 26.000€, predlaga, da se jim dodeli dotacija v višini 3.000€, ta sredstva bi vzeli iz rednega proračuna KS v primeru, da teh sredstev ne bi bilo dovolj, pa bi sredstva prerazporedili iz namenskih sredstev za Kartuzijo.

 G. Cesar opozori, da je ta sredstva potem v prihodnjem letu potrebno prerazporedili nazaj na postavko za Kartuzijo.

Sklep: soglasno se sprejme sklep, da se nakaže dotacija PGD Jurklošter za nakup novega vozila v višini 3.000,00€.

AD 3

Po splošni razpravi smo ugotovili, da imamo neuradno dovolj kandidatov za svet KS, znana kanditata za Občinski svet, pa sta g. Grofelnik in g. Cesar.

AD 4

G. Lesičar pojasni svoje mnenje, da bi KS morala imeti večje proračun, ker s tem kar ima KS na voljo, se ne da veliko narediti, in se mora za to sestajati 9 svetnikov.

G. Cesar pove, da je potrebno upoštevati, da KS dobi tudi intervencijska sredsta, mogoče bi lahko razmišljali, da bi te vključili v redni proračun KS, in bi se samo za večje investicije dodatno pogajali. S tem bi se izognili tudi rebalansu proračunov ravno zaradi teh intervencijskih sredstev.

G. Cesar pove tudi, da bo 6. novembra LD Jurklošter prejelo srebrno občinsko priznanje, hkrati nas obvesti, da je sedaj lastnik in upravljalec čistilne naprave Komunala Laško. Pripravljajo se tudi konglomeracije za nove male čistilne naprave, na našem področju dve in sicer v centru Jurkloštra in v Marijini vasi. Ti dve čistilni napravi bosta zajeti tudi v proračunu. Predvideva se, da bodo po letu 2021 morale imeti vse hiše čistilne naprave oz. ustrezno urejene greznice, ker uredba, ki velja sedaj, verjetno ne bo podaljšana.

G. Razboršek vpraša, kako bo s posipom cest pozimi in kaj storiti, če zaradi vejevja, ne bo mogoče plužiti ceste. Preteklo zimo, se je to dogajalo na dveh cestnih odsekih na tem področju, ki ga pluži.

G. Lesičar pove, da rednega posipa nimamo, izvajalci zimskih služb na našem področju posipalcev nimajo niti nimamo deponije peska. Ob nastanku razmer, ki zahtevajo posip se pokliče Komunalo Laško, ki za KS opravi posip. Glede drevja na cesti se v primeru izrednih razmer- snegoloma posreduje z motorno žago (če je dreveo podrta čez cesto itd.), v primeru, da na cesto visijo veje, ker ni očiščen obcestni pas, pa mora za to poskrbeti lastnik sam. O tem, da je čiščenje obcestnega pasu v pristojnosti krajanov so bila obveščena vsa gospodinjstva spomladi na letaku skupaj s pozivom k čistilni akciji.

G. Razboršek je mnenja, da so krajani to že pozabili, tudi na cestah ni opaziti, da bi krajani očistili obcestni pas, ponovno bi bilo potrebno obvestiti krajane.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisala: Zlatka Pušnik                                 Predsednik sveta KS: Franc Lesičar


Zapisnik 11. seje sveta KS Jurklošter

 

Obcina Lasko grbObčina Laško

logo jpkl2JP Komunala Laško

stik laskoStik Laško

pgdPGD Laško

odon logoZavod ODON